Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyrius Vyriausiasis specialistas (PA koef. 7,28)PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos departamento
prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
2019 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. AD1-48

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
BENDRŲJŲ REIKALŲ IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS vyrIAUSIOJO specialisto
PareigYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau - Departamentas) Administravimo departamento Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, priskiriamas specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis - A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
3.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje rengiant, organizuojant ir vykdant tarptautinius viešuosius pirkimus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;
3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais nacionaliniai ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus;
3.3. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
3.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
3.6. išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, gebėti dirbti ,,MS Word", ,,MS Excel", ,,MS Outlook", ,,Internet Explorer" kompiuterinėmis programomis, mokėti dirbti su Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas Departamento centriniame padalinyje:
4.1. organizuoja įstaigos viešųjų pirkimų plano sudarymą, keitimą ir įgyvendinimą;
4.2. organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus;
4.3. rengia viešųjų pirkimų dokumentus, skelbimus, ataskaitas;
4.4. organizuoja viešųjų pirkimų sutarčių rengimą, pasirašymą;
4.5. rengia teisės aktus dėl viešųjų pirkimų komisijų sudarymo, viešųjų pirkimų komisijų darbo reglamentus, rengia kitus teisės aktus, reikalingus tinkamam įstaigos viešųjų pirkimų organizavimui ir vykdymui užtikrinti;
4.6. organizuoja ir koordinuoja viešųjų pirkimų komisijų darbo veiklą;
4.7. konsultuoja įstaigos darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;
4.8. užtikrina įstaigos internetiniame tinklapyje viešai skelbiamos informacijos apie viešuosius pirkimus, atnaujinimą ir talpinimą teisės aktų nustatyta tvarka;
4.9. organizuoja informacijos, susijusios su viešaisiais pirkimais rengimą ir teikimą kontroliuojančioms institucijoms, vadovybei;
4.10. vykdo PVM sąskaitų faktūrų kontrolę viešųjų pirkimų aspektu;
4.11. vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavedimus;
4.12. šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Įmonė: Aplinkos apsaugos departamentas prie AM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Smolensko g. 15, 852163385, info@aad.am.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2019.03.14
Galioja iki: 2019.03.28Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Aplinkos apsaugos departamentas prie AM


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Aplinkos apsaugos departamentas prie AM
  Rekvizitai apie Aplinkos apsaugos departamentas prie AM
  Skundailt.com apie Aplinkos apsaugos departamentas prie AM
  Verslo žinios apie Aplinkos apsaugos departamentas prie AM
  118 apie Aplinkos apsaugos departamentas prie AM
  KurRasti apie Aplinkos apsaugos departamentas prie AM