Sveikatos priežiūros padalinys KineziterapeutasPAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Sveikatos priežiūros padalinio kineziterapeutas yra specialistų grupės darbuotojas.

2. Pareigybės lygis - A2.

3. Pareigybės paskirtis: užsiimti kineziterapeuto praktika, pagal įgytą profesinę kvalifikaciją ir nustatytą kompetencijąkoordinuojant medicinines, psichologines, socialines, pedagogines, profesines priemones reabilituojamiems asmenims, turintiems biosocialinių funkcijų sutrikimų, didesniam fiziniam, psichiniam, socialiniam savarankiškumui pasiekti, siekiant visavertės integracijos į visuomenę.

4. Pareigybės pavaldumas: tiesiogiai pavaldus Sveikatos priežiūros padalinio vadovui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. Turėti:

5.1.1. aukštąjį išsilavinimą ir kineziterapeuto profesinę kvalifikaciją, įgytą baigus kineziterapijos studijas Lietuvos Respublikos teisės aktais valstybės pripažintoje mokymo įstaigoje, turinčioje teisę vykdyti kineziterapijos studijų programą. Užsienyje įgyta kineziterapeuto kvalifikacija pripažįstama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.1.2. darbo patirtį kineziterapijos srityje ne mažiau nei 1 m.

5.2. Gebėti veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Lietuvos medicinos norma MN 124:2016 "Kineziterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė".

5.3. Taikyti praktikoje tik Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintus tyrimo, diagnostikos ir gydymo metodus.

5.4. Išmanyti:

5.4.1. žmogaus anatomiją, fiziologiją, patologiją, biomechaniką, kineziologiją;

5.4.2. kineziterapijos poveikį senyvo amžiaus žmogaus organizmui ir judesių valdymą;

5.4.3. ergonomikos ir reabilitacijos principus;

5.4.4. fizinių pratimų poveikį sveikam ir sergančiam organizmui ir jų atlikimo principus;

5.4.5. fiziologinius, patologinius struktūrinius ir funkcinius pokyčius, kurie gali turėti įtakos paciento sveikatos būklei ir kineziterapijos eigai;

5.4.6. sveikos gyvensenos principus;

5.4.7. pirmosios medicinos pagalbos teikimo pagrindus;

5.4.8. masažo pagrindus;

5.5. Mokėti naudotis teisės aktų reikalavimus atitinkančius medicinos prietaisais; užtikrinti, kad medicinos prietaisai būtų naudojami teisės aktų nustatyta tvarka ir vadovaujantis gamintojų su medicinos prietaisais pateikta informacija.

5.6. Žinoti etikos ir deontologijos principus, gerbti asmenų teises ir jų nepažeisti.

5.7. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, ne mažiau nei 2 m. vairavimo patirtį ir vairuoti įvairias transporto priemones priskirtas B klasės kategorijai.

5.8. Žinoti bei mokėti taikyti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės apsaugos ir higienos normų reikalavimus.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Kineziterapeuto pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. Renka, analizuoja ir kritiškai vertina su senyvo amžiaus gyventojo sveikatos būkle susijusią informaciją.

6.2. Įvertina ir dokumentuoja tyrimo rezultatus bei nustato kineziterapijos poreikį.

6.3. Nustato kineziterapinę diagnozę ir prognozę.

6.4. Sudaro kineziterapijos planą ir programą.

6.5. Atlieka individualias ir grupines kineziterapijos procedūras.

6.6. Teikia pirmąją medicinos pagalbą.

6.7. Informuoja senyvo amžiaus gyventojus apie pasiektus ir laukiamus rezultatus.

6.8. Konsultuoja kineziterapijos klausimais slaugos specialistus.

6.9. Kompleksiškai taiko aktyvias ir pasyvias kineziterapijos, ergoterapijos, masažo, fizioterapijos priemones bei natūralius gamtinius veiksnius.

6.10. Supažindina senyvo amžiaus gyventojus su reikiamomis techninės pagalbos priemonėmis ir jų naudojimu.

6.11. Rengia kineziterapijos proceso procedūrų aprašus, veda procedūrų apskaitą, tvarko kitus veiklos dokumentus.

6.12. Dirba savarankiškai ir bendradarbiauja komandoje su kitais specialistais.

6.13. Vykdo Sveikatos priežiūros padalinio vadovo pavestus nurodymus bei pavedimus, atlieka kitus nenumatytus pavedimus ir užduotis susijusias su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu gyventojams, neviršijant savo kompetencijos.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Kineziterapeuto pareigas vykdantis darbuotojas atsako už:

7.1. Gyventojui teikiamų sveikatos priežiūros (kineziterapijos procedūrų) kokybę.

7.2. Medicininės dokumentacijos, susijusios su kineziterapijos proceso procedūromis, tvarkymą bei saugojimą.

7.3. Priemonių, reikalingų gyventojų kineziterapijos procedūrų atlikimui, priežiūrą.

7.4. Darbo vietoje esančio inventoriaus teisingą eksploataciją.

7.5. Už padarytas klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priskirtų funkcijų vykdymą ar bioetikos reikalavimų pažeidimą, taip pat už kompetencijos viršijimą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.Įmonė: Marijampolės specialieji socialinės globos namai
Miestas: Marijampolė
Kreiptis: Bažnyčios g. 23A, 834356459, msgn@msgn.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2019.03.14
Galioja iki: 2019.03.28Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Marijampolės specialieji socialinės globos namai


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Marijampolės specialieji socialinės globos namai
  Rekvizitai apie Marijampolės specialieji socialinės globos namai
  Skundailt.com apie Marijampolės specialieji socialinės globos namai
  Verslo žinios apie Marijampolės specialieji socialinės globos namai
  118 apie Marijampolės specialieji socialinės globos namai
  KurRasti apie Marijampolės specialieji socialinės globos namai