Personalo ir teisės skyrius Viešųjų pirkimų specialistasSAVIVALDYBĖS ĮMONĖS "SUSISIEKIMO PASLAUGOS"
PERSONALO IR TEISĖS SKYRIAUS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTO PAREIGINIAI NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Pareigybės pavadinimas: viešųjų pirkimų specialistas.

2. Padalinys: Personalo ir teisės skyrius.
3. Tiesioginis vadovas: Personalo ir teisės skyriaus vadovas-vyr. teisininkas.
4. Pareigybės lygis pagal Įmonėje naudojamą pareigybių klasifikavimo sistemą: 14.
5. Pavaldiniai: nėra.
6. Ką pavaduoja: nėra.
7. Pagrindinis pareigybės tikslas - pagal kompetenciją užtikrinti, kad viešieji pirkimai Įmonėje būtų organizuojami ir vykdomi teisės aktų nustatyta tvarka.
8. Viešųjų pirkimų specialisto darbą reglamentuoja: Europos Sąjungos (toliau - ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktai (LR viešųjų pirkimų įstatymas, kiti viešuosius pirkimus ir susijusias sritis reglamentuojantys teisės aktai), Įmonės įstatai, Skyriaus nuostatai, šie pareigybės nuostatai, kiti Įmonės vidaus teisės aktai.
9. Reikalavimai:
9.1. aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);
9.2. ne mažesnė kaip 1 metų tiesioginio darbo viešųjų pirkimų srityje patirtis;
9.3. puikus valstybinės kalbos mokėjimas;
9.4. anglų kalbos mokėjimas ne žemesniu kaip B1 lygiu;
9.5. LR ir ES teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, išmanymas ir gebėjimas juos taikyti, aktualių teismų praktikos nuostatų viešųjų pirkimų bylose žinojimas;
9.6. geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (teksto redagavimo programos, skaičiuoklės, dokumentų valdymo sistemos, naršyklės ir kt.);
9.7. dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reikalavimų išmanymas;
9.8. veiklai reikalingos kompetencijos: profesionalumas, analitinis mąstymas, savarankiškumas, organizuotumas, sklandus minčių dėstymas raštu ir žodžiu, rūpinimasis tvarka ir kokybe.

II. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTO FUNKCIJOS IR PAREIGOS

10. Viešųjų pirkimų specialistas turi šias funkcijas ir pareigas:
10.1. rengti viešųjų pirkimų dokumentų projektus, atitinkančius LR Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, ir teikti juos tvirtinti viešąjį pirkimą atliekančiai komisijai;
10.2. vykdyti viešųjų pirkimų komisijos sekretoriaus funkcijas, atstovauti viešųjų pirkimų komisiją santykiuose su tiekėjais;
10.3. nagrinėti tiekėjų pasiūlymus (pašalinimo pagrindus, kvalifikacijos reikalavimų atitiktį, pasiūlymo turinį ir kt.), teikti išvadas viešąjį pirkimą atliekančiai komisijai;
10.4. nagrinėti tiekėjų klausimus, prašymus, pretenzijas, rengti atsakymų į juos projektus, užtikrinti teikiamos informacijos teisingumą;
10.5. teisėtai vykdyti ir dokumentuoti viešųjų pirkimų komisijos ir savo vykdomų viešųjų pirkimų procedūras;
10.6. siekti optimizuoti ir efektyvinti viešųjų pirkimų procesus įmonėje, rengti viešuosius pirkimus reglamentuojančių Įmonės vidaus teisės aktų projektus, teikti pasiūlymus dėl naudojamų pirkimų dokumentų registravimo, pirkimų apskaitos priemonių tobulinimo;
10.7. derinti ir vizuoti pirkimų paraiškas, patvirtinant paraiškos turinio atitiktį pirkimų planui ir teisės aktų reikalavimams;
10.8. kontroliuoti ir užtikrinti tinkamą paraiškų registravimą ir informacijos apie atliktus mažos vertės pirkimų pateikimą dokumentų valdymo sistemoje ir kitose naudojamose apskaitos priemonėse;
10.9. atlikti Įmonės pirkimų organizatoriaus funkcijas, kai pirkimo atlikimas nėra pavestas kitiems pirkimų organizatoriams;
10.10. vykdyti viešuosius pirkimus iš centrinių perkančiųjų organizacijų, kai jų atlikimas nėra pavestas kitiems pirkimų organizatoriams;
10.11. administruoti Įmonės paskyrą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
10.12. pagal Įmonės padalinių pateiktą poreikį parengti ir tikslinti viešųjų pirkimų planą, teisingai nustatyti perkamų prekių, paslaugų ar darbų BVPŽ kodus, priskirti teisėtus pirkimų būdus, vykdyti viešųjų pirkimų verčių apskaitą;
10.13. konsultuoti Įmonės darbuotojus viešųjų pirkimų planavimo, verčių skaičiavimo, pirkimo dokumentų rengimo ir kitais viešųjų pirkimų klausimais;
10.14. nagrinėti ir siūlyti pataisymus pirkimus inicijuojančių asmenų pateiktiems techninių specifikacijų, kvalifikacinių reikalavimų, vertinimo kriterijų projektams, užtikrinant atitikimą viešuosius pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams;
10.15. parengti ir skelbti informacijos apie numatomus vykdyti viešuosius pirkimus suvestinę;
10.16. parengti ir skelbti viešųjų pirkimų skelbimus, teikti nustatytos formos ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai, kontroliuojančioms institucijoms;
10.17. viešinti Įmonės sudarytas viešųjų pirkimų sutartis ir pasiūlymus Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka;
10.18. teikti informaciją apie pirkimus Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Įmonės valdymo organams, Įmonės interneto svetainę administruojantiems asmenims nustatytu periodiškumu ir formomis;
10.19. tinkamai rengti, tvarkyti ir apskaityti su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus;
10.20. tikrinti ir imtis priemonių, kad Įmonė vykdytų reikalavimus dėl elektroninių pirkimų, pirkimų iš socialinių įmonių, aplinkosaugos kriterijų taikymo, pirkimų iš CPO, ekonominio naudingumo kriterijų taikymo ir kitus reikalavimus;
10.21. kontroliuoti ir užtikrinti, kad visi Įmonės viešuosius pirkimus vykdantys asmenys, ekspertai, kiti su viešaisiais pirkimais susiję asmenys būtų pasirašę nešališkumo deklaracijas,
konfidencialumo pasižadėjimus, pateikę viešųjų ir privačių interesų deklaracijas teisės aktų nustatyta tvarka;
10.22. dalyvauti kitų darbo grupių, į kurias yra paskiriamas, veikloje;
10.23. vykdyti kitus su viešaisiais pirkimais susijusius organizacinius darbus ir spręsti kitus su viešaisiais pirkimais susijusius klausimus, remiantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, Įmonės įstatais, procedūromis, Įmonės direktoriaus įsakymais bei kitais vidaus teisės aktais, šiais pareigybės nuostatais;
10.24. nuolat sekti ir informuoti Įmonės darbuotojus apie naujai priimtus su viešaisiais pirkimais susijusius teisės aktus, jų pakeitimus;
10.25. nuolat kelti profesinę kvalifikaciją viešųjų pirkimų srityje;
10.26. vykdyti vadovo pavedimus ir užduotis, kurios formuluojamos užtikrinant Įmonės ir skyriaus vykdomas funkcijas, taip pat kitus aukščiau neišvardintus darbus, tačiau susijusius su pagrindiniu pareigų tikslu bei aukščiau paminėtomis darbo užduotimis.
11. Be šiuose nuostatuose tiesiogiai išvardytų pareigų, darbuotojas privalo laiku ir tinkamai vykdyti kitas Įmonės vidaus teisės aktuose, darbo teisės normose nustatytas bendrąsias pareigas.

III. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTO TEISĖS

12. Viešųjų pirkimų specialistas turi teisę:
12.1. gauti darbui reikalingą informaciją ir priemones iš kitų Įmonės struktūrinių padalinių vadovų ir / ar darbuotojų;
12.2. siūlyti pasitelkti ekspertus klausimams, reikalaujantiems specialių žinių, spręsti;
12.3. jam suteiktuose įgaliojimuose apibrėžtose ribose ir suderinęs su vadovu atstovauti Įmonę institucijose ir derybose su tiekėjais;
12.4. teikti pasiūlymus dėl Įmonės veiklos efektyvumo didinimo, materialinių vertybių saugumo, vidinės kontrolės, darbuotojų veiklos efektyvumo ir atsakingumo didinimo;
12.5. susirašinėti su kitomis įstaigomis, organizacijomis ar subjektais jam pavestais savo kompetencijos klausimais;
12.6. šviesti Įmonės darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;
12.7. nepriimti derinimui neteisingai ir netvarkingai Įmonės specialistų parengtų ir įformintų dokumentų.
IV. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTO ATSAKOMYBĖ
13. Viešųjų pirkimų specialistas atsako už:
13.1. tinkamą ir savalaikį jo kompetencijai priskirtų funkcijų, jam nustatytų pareigų ir tikslų įvykdymą;
13.2. savo rengiamų, derinamų ar vizuojamų dokumentų teisinę atitiktį, pateikiamų duomenų teisingumą ir tikrumą;
13.3. teisės aktuose ir Įmonės lokaliniuose aktuose bei sprendimuose, reglamentuojančiuose darbuotojo darbą, nustatytų reikalavimų tinkamą vykdymą;
13.4. komercines (gamybines) paslaptis sudarančios ir kitos konfidencialios informacijos (tame tarpe ir prisijungimo prie Įmonės kompiuterinių sistemų ar tinklų duomenų) atskleidimą, praradimą, tokio pobūdžio informacijos perdavimą tretiesiems asmenims ar kitokį neteisėtą disponavimą;
13.5. etišką profesinių pareigų atlikimą;
13.6. konfidencialios informacijos, su kuria susiduria savo veikloje, išsaugojimą.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Darbo sutarties nutraukimo dieną darbuotojas privalo perduoti Įmonei (jos įgaliotiems asmenims) visus darbuotojo turimus užrašus, dokumentus, brėžinius, žinynus, bylas, kompiuterinius duomenis, laikmenas ar kitus dokumentus, jų kopijas ir kitą informaciją, nepriklausomai nuo to, ar juos sukūrė ar sukaupė darbuotojas, ar darbuotojui juos pateikė Įmonė, baigti naudotis visais programinės įrangos produktais, priemonėmis, Įmonės konfidencialia informacija, perduoti darbus ir jo žinioje esančias materialines vertybes.
15. Nuostatai gali būti keičiami ir/ar papildomi Įmonės direktoriaus įsakymu.
16. Su šiais nuostatais ir jų pakeitimais darbuotojai supažindinami pasirašytinai arba dokumentų valdymo sistemos priemonėmis Įmonėje nustatyta tvarka.Įmonė: SĮ "Susisiekimo paslaugos"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Žolyno g. 15, 852709339, office@vilniustransport.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2019.03.14
Galioja iki: 2019.03.28Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie SĮ "Susisiekimo paslaugos"


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie SĮ "Susisiekimo paslaugos"
  Rekvizitai apie SĮ "Susisiekimo paslaugos"
  Skundailt.com apie SĮ "Susisiekimo paslaugos"
  Verslo žinios apie SĮ "Susisiekimo paslaugos"
  118 apie SĮ "Susisiekimo paslaugos"
  KurRasti apie SĮ "Susisiekimo paslaugos"