Saugos ir sveikatos poskyris Vyriausiasis specialistasAPTARNAVIMO SKYRIAUS
SAUGOS IR SVEIKATOS POSKYRIO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ


1. Aptarnavimo skyriaus (toliau - Skyrius) Saugos ir sveikatos poskyrio (toliau - Poskyris) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės lygis - A2 (būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu).
3. Pareigybės paskirtis - pareigybė reikalinga organizuoti, kontroliuoti, koordinuoti ir užtikrinti policijos įstaigų darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, kenksmingųjų veiksnių valdymą, keliamos rizikos faktorių vertinimą, organizuoti darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones, užtikrinti, kad policijos sistemos darbuotojai naudotųsi tinkamais įrankiais bei saugiomis darbo priemonėmis, kontroliuoti gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymą.
4. Pareigybės pavaldumas - šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Poskyrio viršininkui.


II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI


5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti 2 p. nurodytą išsilavinimą ir darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto pažymėjimą;
5.2. turėti gaisrinės saugos pažymėjimą;
5.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ir LibreOffice programiniu paketu;
5.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą ir jų praktinį taikymą;
5.5. būti susipažinusiam su pagrindiniais teisės aktais, reglamentuojančiais darbuotojų sveikatos priežiūros organizavimą, gaisrinę saugą;
5.6. turėti ne mažiau kaip 1 metų patirtį darbuotojų saugos ir sveikatos srityje;
5.7. gebėti organizuoti darbuotojų mokymą taisyklingai naudotis asmeninėmis ir kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis;
5.8. žinoti darbuotojų pratybų, mokymų aplinkos, darbo vietų įrengimo, saugaus darbo organizavimo reikalavimus;
5.9. žinoti pagrindines nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų priežastis ir prevencijos priemones;
5.10. žinoti kenksmingųjų veiksnių keliamos rizikos vertinimo reikalavimus, kenksmingųjų veiksnių rizikos šalinimo ar mažinimo priemonių nustatymo ir įgyvendinimo reikalavimus;
5.11. išmanyti dokumentų bei teisės aktų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
5.12. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas ir pasiūlymus;
5.13. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
5.14. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Riboto naudojimo".


III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS


6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. konsultuoja, teikia metodinę pagalbą policijos įstaigoms dėl darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų prevencijos, rizikos veiksnių valdymo ir kitais darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais;
6.2. darbdavio nustatyta tvarka instruktuoja darbuotojus;
6.3. organizuoja darbuotojų mokymus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bei pirmosios pagalbos mokymus;
6.4. organizuoja darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir karjeros valstybės tarnautojų profilaktinius sveikatos patikrinimus, vykdo profilaktinių sveikatos patikrinimų apskaitą ir kontrolę policijos įstaigose, teikia rekomendacijas dėl sveikatos būklės gerinimo;
6.5. darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja, atlieka ir koordinuoja profesinės rizikos vertinimą įstaigoje;
6.6. rengia arba organizuoja policijos įstaigų darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos norminių dokumentų rengimą;
6.7. tiria darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir karjeros valstybės tarnautojų nelaimingus atsitikimus darbe, incidentus, avarijas ir profesines ligas, analizuoja nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų, incidentų bei avarijų aplinkybes ir priežastis, registruoja įmonėje įvykusius nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas bei incidentus, kaupia kitus duomenis, susijusius su darbuotojų sauga ir sveikata darbe, dalyvauja tiriant pareigūnų nelaimingus atsitikimus;
6.8. rengia nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemones ar organizuoja jų parengimą, kontroliuoja prevencinių priemonių įgyvendinimo terminų laikymąsi;
6.9. kontroliuoja, kaip policijos įstaigose laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos, higienos normų bei gaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų, ir apie pastebėtus pažeidimus informuoja Poskyrio vedėją ir policijos įstaigų vadovus, imasi būtinų priemonių ir veiksmų jų šalinimui;
6.10. teikia informaciją Poskyrio viršininkui, darbuotojams, saugos ir sveikatos komitetui apie saugos ir sveikatos būklę ir saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų laikymąsi įstaigoje ir darbuotojų darbo sąlygų ir darbo aplinkos gerinimo;
6.11. rengia kenksmingųjų veiksnių rizikos šalinimo ar mažinimo priemonių planus ir juos įgyvendina;
6.12. užtikrina, kad policijos įstaigose būtų pakankamas kiekis veikiančių ir parengtų naudoti gaisro gesinimo priemonių bei įrenginių;
6.13. sistemingai tikrina patalpų evakuacijos kelius, vandens tiekimo gaisrui gesinti įrenginius, pirmines gaisro gesinimo priemones;
6.14. pagal kompetenciją teikia informaciją, ataskaitas institucijoms dėl darbuotojų saugos darbe ir gaisrinės saugos;
6.15. pagal kompetenciją dalyvauja Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir darbo grupių, komitetų ir komisijų veikloje;
6.16. vykdo kitus Poskyrio viršininko pavedimus.


IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:
7.1. teisės aktų nustatyta tvarka už pavestų funkcijų ir užduočių vykdymą ir kontrolę;
7.2. už patikėtų duomenų tvarkymo tikrumą ir teisėtumą, kiek tai susiję su tiesiogiai jo vykdomomis funkcijomis.
8. Šias pareigas vykdantis darbuotojas yra atsakingas asmuo.Įmonė: Policijos departamentas prie VRM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Saltoniškių g. 19, (85)2719731, info@policija.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2019.03.14
Galioja iki: 2019.03.28Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Policijos departamentas prie VRM


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Policijos departamentas prie VRM
  Rekvizitai apie Policijos departamentas prie VRM
  Skundailt.com apie Policijos departamentas prie VRM
  Verslo žinios apie Policijos departamentas prie VRM
  118 apie Policijos departamentas prie VRM
  KurRasti apie Policijos departamentas prie VRM