Informacinių technologijų sprendimų skyriaus vyriausiasis specialistas-projekto administratorius (0,25 etato, terminuota sutartis iki 2020-01-01)PATVIRTINTA
Informacinės visuomenės plėtros komiteto
direktoriaus
2019 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. T-31


INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SPRENDIMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO - PROJEKTO ADMINISTRATORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Informacinių technologijų sprendimų skyriaus vyriausiasis specialistas - 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto "Informacinės visuomenės skatinimas" priemonės "IRT infrastruktūros optimizavimo sprendimai ir sauga" projekto Nr. J06-CPVA-V-01-0003 "Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas" (toliau - Projektas) Projekto administravimo darbo grupės projekto administratorius yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš Projekto finansavimui skiriamų lėšų.
2. Informacinių technologijų sprendimų skyriaus vyriausiojo specialisto - projekto administratoriaus (toliau - darbuotojas) pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei.
3. Pareigybės lygis - A2.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių arba technologijos mokslų studijų srities (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą išsilavinimą;
4.2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį projektų valdymo, administravimo arba įgyvendinimo srityje;
4.3. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal Europos standarto kalbų mokėjimo lygį);
4.4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Informacinės visuomenės plėtros komiteto veiklą;
4.5. Išmanyti projektų vadybos metodus bei mokėti pritaikyti turimas žinias praktiškai;
4.6. Būti susipažinusiam su teisės aktais reglamentuojančiais viešųjų pirkimų procedūras;
4.7. Mokėti savarankiškai planuoti, racionaliai organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, analitiškai įvertinti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;
4.8. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų valdymo taisykles;
4.9. Turėti gerus bendravimo įgūdžius, gebėti komunikuoti ir dirbti su suinteresuotomis šalimis;
4.10. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Padeda Projekto vadovui organizuoti ir koordinuoti Projekto veiklų įgyvendinimą;
5.2. Padeda Projekto vadovui organizuoti su Projekto veikla susijusių darbo grupių ir komisijų posėdžius, rengti ir teikti posėdžiams medžiagą ir kitą susijusią informaciją;
5.3. Padeda Projekto vadovui rengti Projekto ataskaitas;

5.4. Teikia pasiūlymus Projekto vadovui atliekant nuolatinę Projekto plano peržiūrą ir koordinavimą;
5.5. Padeda Projekto vadovui rengti ir tvarkyti su Projekto veikla susijusius dokumentus;
5.6. Padeda Projekto vadovui administruoti su Projekto valdymu susijusias informacines sistemas;
5.7. Padeda Projekto vadovui užtikrinti efektyvią vidinę ir išorinę komunikaciją;
5.8. Nuolat atnaujina Projekto informaciją turinio valdymo platformoje (angl. Microsoft SharePoint) bei interneto svetainėje;
5.9. Atsako už priskirtų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Informacinių technologijų sprendimų skyriaus vedėjui.


Įmonė: Informacinės visuomenės plėtros komitetas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Gedimino pr. 7, 852665161, info@ivpk.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2019.04.13
Galioja iki: 2019.04.27Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Informacinės visuomenės plėtros komitetas


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Informacinės visuomenės plėtros komitetas
  Rekvizitai apie Informacinės visuomenės plėtros komitetas
  Skundailt.com apie Informacinės visuomenės plėtros komitetas
  Verslo žinios apie Informacinės visuomenės plėtros komitetas
  118 apie Informacinės visuomenės plėtros komitetas
  KurRasti apie Informacinės visuomenės plėtros komitetas