Direktoriaus pavaduotojasI. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui yra ikimokyklinio ugdymo įstaigos administracijos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybė reikalinga valstybinės bei regioninės švietimo politikos įgyvendinimui įstaigoje, veiklos planavimui, organizavimui, koordinavimui ir priežiūrai.

3. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui priimamas konkurso būdu.

4. Priklauso III pareigybių grupei. Pareigybės lygis - A2.

II. SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJUI UGDYMUI

5. Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą (studijų programa: ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas ar/ir pradinio ugdymo mokytojo kvalifikacija);

5.2. turėti ne mažesnį kaip 3 metų nepertraukiamo pedagoginio darbo stažą;

5.3. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų LR Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr.1688 reikalavimus);

5.4. mokėti bent vieną iš Europos Sąjungos kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų);

5.5. mokėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti pagrindinėmis Microsoft Office programomis: MS Word, MS Excel, Internet Explorer;

5.6. žinoti švietimo veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai;

5.7. gebėti dirbti komandoje, konstruktyviai spręsti iškilusias problemas.

5.8. mokėti planuoti, organizuoti ikimokyklinės įstaigos veiklą bei valdyti, sisteminti informaciją, rengti išvadas.

III. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Darbuotojas, einantis direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigas, atlieka šias funkcijas:

6.1. organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų, projektų rengimą, vykdymą, ataskaitų parengimą ir pristatymą darželio bendruomenei;

6.2. koordinuoja lopšelio-darželio veiklos (įsi)vertinimo darbo grupės veiklą, organizuoja, stebi, analizuoja, vertina ugdymo procesą, ugdytinių ugdymosi pažangą ir pasiekimus, fiksuoja pokyčius, inicijuoja ir koordinuoja komandinį darbą projektams kurti ir įgyvendinti, rengia ir pristato ataskaitas bendruomenei bei teikia siūlymus dėl įstaigos veiklos kokybės gerinimo;

6.3. teikia profesinę pagalbą pedagogams, vertina jų praktinę veiklą, prižiūri, kaip vykdomi įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai, teikia metodinę pagalbą naujai pradėjusiems dirbti pedagogams;

6.4. koordinuoja Vaiko gerovės komisijos darbą, pagalbos vaikui specialistų veiklą, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių pedagogų metodinės grupės veiklą, inicijuoja gerosios patirties sklaidą, profesinę raidą, rengia pedagogų kvalifikacijos tobulinimo planus/programas;

6.5. inicijuoja specialiųjų poreikių vaikų integravimo programų rengimą ir vadovauja jų įgyvendinimui;

6.6. vadovauja pedagogų atestacijos komisijai;

6.7. koordinuoja narkotinių bei psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto ir patyčių prieš vaikus prevencijos veiklą lopšelyje-darželyje;

6.8. bendradarbiauja su pagalbos specialistais, ugdytinių tėvais, kitomis švietimo, socialinėmis institucijomis bei socialiniais partneriais;

6.9. organizuoja tėvų poreikius atitinkantį pedagoginį švietimą, tėvų įtraukimą į ugdymo proceso organizavimą;

6.10. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant lopšelio-darželio metinės veiklos, strateginį ir ugdymo planus;

6.11. planuoja, organizuoja (kartu su pedagogais) renginius, vaikų išvykas;

6.12. tvarko pedagogų duomenų bazę ir atsako už jų registro tvarkymą;

6.13. sudaro pedagogų darbo grafikus bei užsiėmimų tvarkaraščius;

6.14 atlieka tiriamąją veiklą, analizuoja duomenis, tyrimų rezultatus pristato lopošelio-darželio bendruomenei;

6.15. planuoja ir organizuoja pirkimus iš Mokinio krepšelio lėšų;

6.16. vaduoja lopšelio-darželio direktorių jo atostogų, ligos, komandiruočių metu;

6.17. išvykus direktoriui iš įstaigos, vykdo direktoriaus pareigas.

IV. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI TEISĖS

7. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi teisę:

7.1. į atostogas, darbo užmokestį ir kitas Lietuvos Respublikos teisiniuose aktuose numatytas teises;

7.2. į sudarytas saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas;

7.3. į savalaikį ir pakankamą aprūpinimą darbui skirtomis priemonėmis, įrankiais bei asmeninėmis apsaugos priemonėmis;

7.4. sustabdyti arba pakeisti ugdymo proceso organizavimą pastebėjus Saugos ir sveikatos įstatymo pažeidimus ir apie tai informuoti lopšelio-darželio direktorių;

7.5. tobulinti savo kvalifikaciją ir atestuotis teisės aktų nustatyta tvarka;

7.6. teikti siūlymus lopšelio-darželio direktoriui dėl lopšelio-darželio veiklos tobulinimo pagal savo atliekamas funkcijas;

7.7. pasinaudoti visomis Lietuvos Respublikos darbo kodekso teikiamomis garantijomis ir teisėmis;

7.8. gauti teisės aktuose nustatytas socialines ir kitas garantijas;

7.9. dalyvauti lopšelio-darželio savivaldos institucijų veikloje.

V. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ

8. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka:

8.1. už Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Švietimo ir mokslo ministro įsakymų, kitų norminių dokumentų, reglamentuojančių lopšelio-darelio veiklą, ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimą ir priežiūrą, lopšelio-darželio direktoriaus įsakymų vykdymą;

8.2. už ugdymo proceso ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse organizavimą, jo rezultatus, tinkamą dokumentų tvarkymą;

8.3. už teikiamos informacijos teisingumą ir savalaikį pateikimą;

8.4. už darbo drausmės pažeidimus.

9. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui materialiai atsakingas už ugdymo priemones.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui tiesiogiai pavaldus lopšelio-darželio direktoriui. Direktoriaus pavaduotoją ugdymui skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų lopšelio-darželio direktorius.

11. Už funkcijų nevykdymą direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako lopšelio-darželio vidaus darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymo nustatyta tvarka.


Įmonė: Šiaulių lopšelis-darželis "Coliukė"
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Spindulio g. 7, 841545276, darzelis.coliuke@splius.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2019.04.13
Galioja iki: 2019.04.27Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Šiaulių lopšelis-darželis "Coliukė"


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Šiaulių lopšelis-darželis "Coliukė"
  Rekvizitai apie Šiaulių lopšelis-darželis "Coliukė"
  Skundailt.com apie Šiaulių lopšelis-darželis "Coliukė"
  Verslo žinios apie Šiaulių lopšelis-darželis "Coliukė"
  118 apie Šiaulių lopšelis-darželis "Coliukė"
  KurRasti apie Šiaulių lopšelis-darželis "Coliukė"