Verslumo skatinimo ir tautinio paveldo skyriaus vedėjasKAIMO VERSLO IR RINKŲ PLĖTROS AGENTŪROS
VERSLUMO SKATINIMO IR TAUTINIO PAVELDO SKYRIAUS

VEDĖJO
PAREIGINIAI NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie pareiginiai nuostatai reglamentuoja Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros (toliau - Agentūros) Verslumo skatinimo ir tautinio paveldo skyriaus vedėjo (toliau - Skyriaus vedėjas) pareigybei užimti kvalifikacinius reikalavimus, vykdomas funkcijas, teises ir pareigas bei atsakomybę.
2. Pareigybės lygis - A1.
3. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Agentūros direktoriui.
4. Skyriaus vedėjo pareigybė skirta įgyvendinti valstybės politikos priemones žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo ir organizavimo sityje.

II SKYRIUS
KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

5. Reikalavimai Skyriaus vedėjo pareigybei užimti:
5.1. turėti socialinių mokslų studijų srities (vadybos arba verslo administravimo studijų krypties) aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu išsilavinimą;
5.2. turėti bent 1 (vienerių) metų vadovaujamojo darbo patirtį;
5.3. turėti 3 (trejų) metų administravimo ir /ar kontrolės darbo patirtį žemės ūkio ir kaimo plėtros srityje;
5.4. būti susipažinus su Europos Sąjungos (toliau - ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos (toliau - LR) įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, LR žemės ūkio ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Agentūrai priskirtas veiklos sritis;
5.5. išmanyti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir maisto ūkio ir kaimo plėtos įstatymą, Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymą ir kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius Skyriui priskirtas veiklos sritis;
5.6. žinoti teisės, vadybos, viešojo administravimo pagrindus, mokėti jais vadovautis praktikoje;
5.7. mokėti Europos Sąjungos oficialią kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
5.8. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą;
5.9. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5.10. mokėti dirbti kompiuteriu ,,Microsoft Office" programiniu paketu.

III SKYRIUS
SKYRIAUS VEDĖJO FUNKCIJOS IR PAREIGOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto Skyriaus darbuotojams užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą, prižiūri ir vertina Skyriaus darbuotojų atliekamo darbo kokybę;
6.2. planuoja Skyriaus darbą, nustato Skyriaus veiklos plėtojimo ir tobulinimo kryptis, perspektyvas, strategiją;
6.3. kordinuoja mentorystę gamintojų grupėms ir kooperatyvams;
6.4. užtikrina trumpų maisto bei mišrių (maisto ir nemaisto) produktų tiekimo grandinių diegimo ir plėtros organizavimą;
6.5. administruoja interneto svetainę www.kaimasinamus.lt;
6.6. užtikrina tautinio paveldo produktų populiarinimą bei sekretoriavimą tautinio paveldo produktų sertifikavimo procesuose.
6.7. koordinuoja žemės ir maisto ūkio bei kaimo plėtros renginių organizavimą;
6.8. atlieka Skyriaus darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimą;
6.9. teikia siūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ar nuobaudų skyrimo jiems;
6.10. ne rečiau kaip kartą per metus peržiūri Skyriaus darbuotojų pareiginius nuostatus;
6.11. pagal Skyriaus kompetenciją rengia atsakymus į piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;
6.12. atlieka kitas pagal kompetenciją priskirtas įgyvendinti veiklos sritis darbo planavimo, organizavimo ir koordinavimo funkcijas.
IV SKYRIUS
SKYRIAUS VEDĖJO TEISĖS

7. Skyriaus vedėjas, vykdydamas funkcijas, turi teisę:
7.1. laiku gauti iš Agentūros struktūrinių padalinių ar kitų darbuotojų visų dokumentų kopijas, duomenis ir informaciją, reikalingą pareigoms ir užduotims vykdyti;
7.2. turėti prieigas prie informacijos, esančios Agentūros duomenų bazėse ir apskaitos programose, reikalingos darbo funkcijomis atlikti;
7.3. siūlyti Agentūros direktoriui darbo ar užduoties, susijusios su pareiginiuose nuostatuose numatytomis funkcijomis, tobulinimo būdus;
7.4. esant poreikiui, kreiptis į ekspertus dėl kvalifikuotos konsultacijos;
7.5. teikti pastabas ir pasiūlymus darbo sąlygoms gerinti ir darbo organizavimui tobulinti;
7.6. naudotis teisėmis, nustatytomis Agentūros vidaus teisės aktais;
7.7. kelti kvalifikaciją Lietuvos ir užsienio organizacijose, mokymo institucijose;
7.8. turi teisę naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

V SKYRIUS
SKYRIAUS VEDĖJO ATSAKOMYBĖ

8. Skyriaus vedėjas atsako už:
8.1. jam pavestų užduočių vykdymą;
8.2. pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
8.3. teisės aktų, Agentūros vidaus teisės aktų, pareiginių nuostatų reikalavimų laikymąsi;
8.4. tinkamą Agentūros turto naudojimą;
8.5. padarytą žalą Agentūrai dėl jo kaltės.
Įmonė: VšĮ "Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra"
Miestas: Kauno r.
Kreiptis: Akademijos mstl. Universiteto g. 8A, 837397070, info@litfood.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2019.04.13
Galioja iki: 2019.04.27Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie VšĮ "Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra"


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie VšĮ "Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra"
  Rekvizitai apie VšĮ "Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra"
  Skundailt.com apie VšĮ "Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra"
  Verslo žinios apie VšĮ "Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra"
  118 apie VšĮ "Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra"
  KurRasti apie VšĮ "Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra"