Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų teismo konsultantas (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - 6,0 baziniais dydžiais)PATVIRTINTA
Šiaulių apylinkės teismo
pirmininko 2019 m. kovo 28 d.
įsakymu Nr. P-49


ŠIAULIŲ APYLINKĖS TEISMO KELMĖS RŪMŲ
TEISMO KONSULTANTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (2)


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų teismo konsultantas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Ši pareigybė yra priskiriama specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis - A2.
3. Pagrindinė šias pareigas einančio darbuotojo darbo vieta - Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmai (ne centriniai rūmai), Vytauto Didžiojo g. 60, Kelmė.


II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
4.2. būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais teismų veiklą, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu bei kitais teisės aktais tiek, kiek tai susiję su atliekamomis funkcijomis;
4.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, Internet Explorer, naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos bei perdavimo priemonėmis, informacinėmis technologijomis;
4.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir taikyti raštvedybos taisykles.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas privalo vykdo šias funkcijas:
5.1. renka teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją;
5.2. rengia teismo procesinių sprendimų projektus;
5.3. informacinėje sistemoje "LITEKO" įveda duomenis, informaciją apie nagrinėjamas bylas, proceso eigą, procesinius veiksmus, nuasmenina teismo procesinius dokumentus, įkelia juos į sistemą, paruošia ir siunčia informaciją į įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrą, tvarko žyminio mokesčio sumokėjimo (sukūrimo/įskaitymo/ panaikinimo) duomenis;
5.4. analizuoja rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertina bylose esančias teisės problemas;
5.5. teismo pirmininko, teisėjų pavedimu nagrinėja asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus, teikia savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengia reikiamų raštų projektus;
5.6. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
5.7. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio teisėtus Teismo pirmininko, Teismo pirmininko pavaduotojų ar teisėjo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.
VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Teismo pirmininkui.Įmonė: Šiaulių apylinkės teismas
Miestas: Kelmė
Kreiptis: Šiauliai, P.Cvirkos g. 77, (841)598500, siauliu.apylinkes@teismas.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2019.04.13
Galioja iki: 2019.04.27Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie Šiaulių apylinkės teismas


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Šiaulių apylinkės teismas
  Rekvizitai apie Šiaulių apylinkės teismas
  Skundailt.com apie Šiaulių apylinkės teismas
  Verslo žinios apie Šiaulių apylinkės teismas
  118 apie Šiaulių apylinkės teismas
  KurRasti apie Šiaulių apylinkės teismas