Aerodromų skyriaus vyriausiasis specialistasPATVIRTINTA

VŠĮ Transporto kompetencijų

agentūros direktoriaus

2019 m. balandžio 11 d.

įsakymu Nr. P-54

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS AERODROMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGINIAI NUOSTATAI

Darbuotojo vardas, pavardė

1 lapas iš 2

Personalinis Nr.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Aerodromų skyriaus vyriausiąjį specialistą (toliau - vyriausiasis specialistas) skiria pareigoms, su juo sudaro ir nutraukia darbo sutartį Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros (toliau - įstaiga) direktorius.

2. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus įstaigos Civilinės aviacijos administracijos (toliau - TKA CAA) Aerodromų skyriaus vadovui (toliau - skyriaus vadovas).

3. Vyriausiasis specialistas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymais, Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymais, įstaigos įstatais, įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis, kitais teisės aktais bei šiais pareiginiais nuostatais.

4. Kvalifikaciniai reikalavimai:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą techninį ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą.

4.2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį: tarptautinių oro uostų, jų aerodromų techninės priežiūros ar jų naudojimo srityje, arba kelių statybos ir kelių projektavimo srityse.

4.3. Atitikti Komisijos Reglamento (ES) Nr. 139/2014 (toliau - Reglamentas) II priedo ADR.AR dalyje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus civilinių aerodromų inspektoriams.

4.4. Išmanyti:

4.4.1. reglamento ir jį lydinčių EASA agentūros patvirtintų sertifikavimo specifikacijų (angl. - CS) bei priimtinųjų atitikties užtikrinimo priemonių (angl. - AMC) reikalavimus.

4.4.2. tarptautinės civilinės aviacijos (Čikagos) konvencijos 14-to priedo standartus ir rekomenduojamą praktiką, kitų ICAO normatyvinių dokumentų aerodromų srityje reikalavimus.

4.4.3. Lietuvos Respublikos civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialiuosius reikalavimus (toliau - Specialieji Reikalavimai).

4.4.4. civilinių aerodromų sertifikavimo, jų valstybinės priežiūros, taip pat atitikties reikalavimams stebėsenos veiklos principus, procedūras ir metodus.

4.5. Būti praktiškai susipažinusiam su tikrinimo procedūromis.

4.6. Žinoti auditoriaus funkcijas ir įgaliojimus.

4.7. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, tarptautines konvencijas, ES reglamentus, direktyvas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius civilinės aviacijos ir oro transporto veiklą, jais naudotis bei taikyti praktiniame darbe.

4.8. Išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo, analizės ir vertinimo taisykles.

4.9. Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu.

4.10. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

4.11. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

4.12. Nebūti susijusiam jokiais sutartiniais arba piniginiais įsipareigojimais su tikrinamo oro uosto ar aerodromo valdytoju, jo naudotoju, taip pat su bet kuriuo kitu tikrinamu subjektu.

4.13. Gebėti dirbti komandoje, būti diplomatišku, diskretišku ir lanksčiu.

II. DARBUOTOJO PAREIGOS

5. Vyriausiasis specialistas pagal savo kompetenciją vykdo šias funkcijas:

5.1. Siekiant užtikrinti, kad tarptautinių oro uostų aerodromai, įskaitant karinius aerodromus, naudojamus civilinių orlaivių skrydžiams (toliau - aerodromai), būtų projektuojami, statomi ir naudojami pagal Reglamento, EASA CS ir AMC, Specialiųjų Reikalavimų ar / ir ICAO dokumentų reikalavimus (toliau - Reikalavimai), vyriausiasis specialistas atlieka aerodromo, jo statinių ir įrenginių (išskyrus: meteorologinius, radiotechninius ir signalinių žiburių įrenginius), taip pat aerodromo tarnybų ir jų veiklos sertifikavimą, nuolatinę priežiūrą ir atitikties Reikalavimams vertinimą šiose srityse:

5.1.1. aerodromo ir jo elementų fizinės charakteristikos;

5.1.2. judėjimo lauko elementų dangos, jų būsena ir stiprumas;

5.1.3. judėjimo lauko ir jo dangų apžiūra (inspektavimas);

5.1.4. aerodromo techninė priežiūra ir remontas;

5.1.5. aerodromo naudojimas žiemiškų orų sąlygomis ir atitinkamų duomenų teikimas;

5.1.6. dangos (horizontalus) ženklinimas, antžeminiai (vertikalūs) ženklai, žymekliai ir kitos vizualiosios priemonės (išskyrus aerodromo signalinius žiburius);

5.1.7. gyvosios gamtos keliamo pavojaus valdymas;

5.1.8. statybų, rekonstrukcijų ir kitų darbų vykdymas aerodrome (angl. - WIP);

5.1.9. kliūčių ribojimas aerodrome, jų stebėsena ir kontrolė aerodromo apylinkėse;

5.2. Dalyvauja TKA CAA sudarytos nuolatinės aerodromų sertifikavimo komisijos darbe ir jos sudėtyje atlieka aerodromo sertifikavimo darbus:

5.2.1. nagrinėja pareiškėjo pateiktus dokumentus dėl aerodromo būklės, jo atitikties Reikalavimams ir pripažinimo tinkamu naudoti, komisijos pirmininkui teikia išvadas ir pasiūlymus;

5.2.2. vertina aerodromo atitiktį Reikalavimams, ir tuo tikslu atlieka aerodromo, jo tarnybų ir aerodromo naudojimo auditus, patikrinimus ar tikslines inspekcijas;

5.2.3. apibendrina visų atliktų auditų, patikrinimų ar inspekcijų rezultatus, analizuoja ir daro išvadas, rengia patikrinimų ataskaitas ir aerodromo atitikties atitinkamiems Reikalavimams akto projektą, siūlydamas išduoti (neišduoti) aerodromo pažymėjimą arba jo tinkamumo naudoti pažymėjimą, pratęsti (nepratęsti) atitinkamo pažymėjimo galiojimą.

5.3. TKA CAA sudarytos nuolatinės komisijos sudėtyje arba savarankiškai atlieka aerodromo, jo tarnybų ir veiklos nuolatinės priežiūros darbus pagal 5.1. punkte nurodytas atsakomybės sritis:

5.3.1. nuolat stebi ir kontroliuoja aerodromo praeitų patikrinimų rezultatus, trūkumų ištaisymo procesą, vertina saugos priežiūros riziką, nustato aerodromo priežiūros (patikrinimų) poreikį ir skyriaus vadovui teikia siūlymus dėl aerodromų priežiūros programos ir metinio patikrinimo plano;

5.3.2. užtikrina savalaikį, visapusišką ir rizikos vertinimu pagrįstą aerodromų priežiūros programos ir metinio patikrinimų plano vykdymą pagal savo prižiūrimas sritis;

5.3.3. jei nustatoma, kad aerodromas neatitinka Reikalavimų arba jame neužtikrinami saugūs orlaivių skrydžiai, teikia siūlymus TKA CAA sudarytos komisijos pirmininkui dėl aerodromo pažymėjimo arba aerodromo tinkamumo naudoti pažymėjimo galiojimo sustabdymo ar jo panaikinimo.

5.4. Skyriaus vadovo pavedimu dalyvauja kitų TKA CAA padalinių vykdomuose patikrinimuose, audituose, bandymuose, kiek tai susiję su skyriaus funkcijomis.

5.5. Pagal savo kompetenciją kontroliuoja, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys laikosi Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, tarptautinių konvencijų ir sutarčių, reguliuojančių civilinės aviacijos veiklą.

5.6. Pagal savo funkcijas konsultuoja rengiant teisės aktų projektus, teikia siūlymus ir pastabas dėl teisės aktų keitimo bei nepagrįsto teisinio reguliavimo keitimo ar jų pripažinimo netekusiais galios.

5.7. Nagrinėja Europos Sąjungos institucijų ir tarptautinių organizacijų rengiamų teisės aktų projektus, rengia jiems pastabas bei pasiūlymus ir teikia jas TKA CAA Aerodromų skyriaus vadovui.

5.8. Rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų, taip pat asmenų paklausimus ir juos konsultuoja, kiek tai susiję su skyriaus funkcijomis ir atitinka vyriausiojo specialisto kvalifikaciją.

5.9. Dalyvauja įstaigos vidaus administravimo komisijų darbe.

5.10. TKA CAA direktoriaus pavedimu atstovauja TKA CAA valstybės ar savivaldybės institucijose ar įstaigose, tarptautinėse organizacijose, dalyvauja seminaruose, konferencijose, darbo grupėse, komitetuose, komisijose ir kituose renginiuose civilinės aviacijos klausimais, kiek tai susiję su šiame pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymu.

5.11. Vykdant ūkio subjektų priežiūrą teikia medžiagą LTSA dėl administracinių poveikio priemonių taikymo.

5.12. Pagal kompetenciją vykdo kitus Aerodromų skyriaus vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai ar įgyvendinti skyriui keliami uždaviniai.

III. DARBUOTOJO TEISĖS

6. Vyriausiasis specialistas turi teisę:

6.1. Turėti savo darbo vietą ir ryšio priemones.

6.2. Kopijuoti dokumentus, jeigu tai nėra įstaigos komercinė, profesinė ar tarnybinė paslaptis.

6.3. Naudotis įstaigos archyvine medžiaga, bibliotekos paslaugomis, kompiuteriniu informaciniu fondu.

6.4. Gauti einamąją informaciją, reikalingus duomenis iš kitų įstaigos padalinių ir atskirų darbuotojų.

6.5. Priklausomai nuo atliekamo darbo gauti darbo įrankius bei prietaisus, specialiuosius drabužius.

6.6. Vykdydamas valstybinę civilinių aerodromų ir karinių aerodromų, naudojamų civilinių orlaivių skrydžiams, priežiūrą:

6.6.1. tikrinti įrašus, duomenis, procedūras ir bet kuriuos kitus su sertifikavimo ir (arba) priežiūros užduoties vykdymo susijusius dokumentus;

6.6.2. išsinešti tų įrašų, duomenų, procedūrų ir kitų dokumentų kopijas arba išrašus;

6.6.3. reikalauti žodinio paaiškinimo vietoje;

6.6.4. patekti į aerodromus, atitinkamas patalpas, skrydžių veiklos vietas arba kitas svarbias zonas ir transporto priemones;

6.6.5. atlikti auditus, tyrimus, bandymus, pratybas, vertinimus, patikrinimus;

6.6.6. priklausomai nuo konkretaus atvejo imtis reikiamų vykdymo užtikrinimo priemonių, arba jas inicijuoti;

6.6.7. oro uostų valdytojų, oro vežėjų ir subjektų darbuotojams duoti privalomus vykdyti nurodymus;

6.6.8. reikalauti, kad oro uostų valdytojai, oro vežėjai ir subjektai pateiktų visą reikalingą informaciją (dokumentai, vaizdo, garso įrašai ir kt.), susijusią su aerodromų auditais, įgyvendinimo patikrinimais, bandymais ir tyrimais;

6.6.9. į tikrinamo civilinio aerodromo teritoriją ar tikrinamos organizacijos patalpas įsinešti ir naudoti visą vykdyti pareigas būtiną įrangą ir (arba) priemones;

6.6.10. raštu, fotografavimo, elektronine arba kita forma fiksuoti bet kurią veiką, tvarką arba įrangą.

IV. DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

7. Aerodromų skyriaus vyriausiasis specialistas už jam priskirtų pareigų ir funkcijų nevykdymą arba netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos ir įstaigos vidaus teisės aktų nustatyta tvarka.Įmonė: VšĮ "Transporto kompetencijų agentūra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rodūnios kelias 2, 37069923769, silvija.giedriene@tka.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2019.04.13
Galioja iki: 2019.04.27Asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos "Pretendavimas į darbuotojo pareigas" (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojanciai įstaigai privalo pateikti:
 • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje "Mano dokumentai" prieš teikiant prašymą);
 • užpildytą pretendento anketą;
 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (dokumentus, susikurtus skiltyje "Mano dokumentai", į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką "Pridėti iš mano dokumentų");
 • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.
  Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi buti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.


  Atsiliepimai, skundai apie VšĮ "Transporto kompetencijų agentūra"


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie VšĮ "Transporto kompetencijų agentūra"
  Rekvizitai apie VšĮ "Transporto kompetencijų agentūra"
  Skundailt.com apie VšĮ "Transporto kompetencijų agentūra"
  Verslo žinios apie VšĮ "Transporto kompetencijų agentūra"
  118 apie VšĮ "Transporto kompetencijų agentūra"
  KurRasti apie VšĮ "Transporto kompetencijų agentūra"