Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius Vyresnysis specialistas (pakaitinis) (vyrai ir moterys)PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus direktoriaus 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. V- 267
(pakeista 2018-12-31 įsakymu Nr. V-292)

PAŠALPŲ IR NEDARBINGUMO KONTROLĖS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

II. PASKIRTIS

2. Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus (toliau - Skyriaus) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga rengti dokumentų, susijusių su ligos, motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų (toliau - išmokos) skyrimu ir mokėjimu, projektus.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - išmokų skyrimo ir mokėjimo - funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimą.
4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybinį socialinį draudimą, asmens duomenų apsaugą, darbo santykius, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pripažinimą draudžiamaisiais įvykiais, nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimą, Europos Tarybos reglamentų nuostatas socialinio draudimo ir kitų išmokų srityje tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu.
4.3. Išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius išmokų skyrimą ir mokėjimą.
4.4. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
4.5. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Registruoja (įrašo duomenis) informacinėje sistemoje prašymus skirti išmokas, gautus iš Dokumentų tvarkymo skyriaus.
5.2. Nagrinėja prašymus skirti išmokas, pagal Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (toliau - Registras) duomenis nustato teisę į išmoką.
5.3. Per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą informuoja apdraustuosius apie išmokų skyrimui trūkstamus dokumentus ar duomenis.
5.4. Rengia paklausimų apdraustiesiems, draudėjams, archyvams, kitoms institucijoms, įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms dėl išmokų skyrimui trūkstamų dokumentų ar duomenų pateikimo/gavimo projektus ir teikia juos Skyriaus vedėjui ar patarėjui pagal veiklos sritį.
5.5. Rengia sprendimų dėl išmokų skyrimo/neskyrimo projektus teisės aktuose nustatytais terminais ir teikia juos vyriausiajam specialistui tikrinti.
5.6. Rengia sprendimų dėl išmokų perskaičiavimo projektus ir teikia juos vyriausiajam specialistui tikrinti.
5.7. Pagal draudėjų pateiktus pranešimus išmokai skirti (forma NP-SD) atlieka Registro duomenų tikslinimą.
5.8. Tikrina duomenis apie išmokų skyrimą iš darbdavio lėšų ir suveda šiuos duomenis į Registrą.
5.9. Tikrina kontroliniuose žiniaraščiuose esančių duomenų atitikimą duomenims, esantiems pirminiuose dokumentuose.
5.10. Atlieka išmokų gavėjų bylų inventorizaciją.
5.11. Kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu. Pagal patvirtintą dokumentacijos planą formuoja ir tvarko išmokų gavėjų (dėl kurių rengė sprendimų projektus) bylas, teisės aktų nustatyta tvarka perduoda jas į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus archyvą. .
5.12. Skyriaus vedėjui pavedus, pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jam nesant darbe.
5.13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo pavedimus.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Vyresnysis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 830 € iki mokesčių išskaitymo / apie 554 € "į rankas"
Įmonė: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: (85)2525406, danguole.putiene@sodra.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2019.08.14
Galioja iki: 2019.08.21Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą. Pastaba: asmenims, pretenduojantiems į pakaitinio valstybes tarnautojo pareigas konkurso organizavimo laikotarpiui, t.y. ne ilgesniam negu 3 mėnesiu laikotarpiui, nereikia laikyti bendrųjų gebėjimo testo


Atsiliepimai, skundai apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Rekvizitai apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Skundailt.com apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Verslo žinios apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
118 apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
KurRasti apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba