Strateginio planavimo, saugos ir kokybės skyrius specialistas (pastovioji darbo užmokesčio dalis nuo 900 Eur iki 1400 Eur neatskaičius mokesčių) (vyrai ir moterys)PATVIRTINTA

VŠĮ Transporto kompetencijų

agentūros direktoriaus

2019 m. spalio 3 d.

įsakymu Nr. P-150

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS STRATEGINIO PLANAVIMO, SAUGOS IR KOKYBĖS SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGINIAI NUOSTATAI

Darbuotojo vardas, pavardė

1 lapas

Personalinis Nr.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Specialistą skiria pareigoms, sudaro ir nutraukia darbo sutartį Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka Transporto kompetencijų agentūros direktorius.

2. Specialistas yra tiesiogiai pavaldus Transporto kompetencijų agentūros (toliau - TKA) Strateginio planavimo, saugos ir kokybės skyriaus vadovui.

3. Specialistas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymais, įstaigos įstatais, įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis, kitais teisės aktais bei šiais pareiginiais nuostatais.

4. Kvalifikaciniai reikalavimai:

4.1. turėti aukštąjį išsilavinimą;

4.2. mokėti anglų kalbą;

4.3. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius šios pareigybės veiklos sritis;

4.4. išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo, analizės ir vertinimo taisykles;

4.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

4.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.7. turi turėti šių asmeninių savybių - gebėti dirbti komandoje, būti diplomatišku, diskretišku ir lanksčiu;

II. DARBUOTOJO PAREIGOS

5. Specialistas vykdo šias funkcijas:

5.1. pagal savo funkcijas bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitomis įstaigomis ir institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, TKA struktūriniais padaliniais, atstovauja TKA pagal savo kompetenciją;

5.2. TKA direktoriaus pavedimu pagal savo funkcijas atstovauja TKA ir Lietuvos Respublikos interesus Europos Sąjungos institucijų ir tarptautinių organizacijų (ICAO, Eurocontrol, ECAC) darbo organų susitikimuose, dalyvauja seminaruose, konferencijose, komitetuose, komisijose ir kituose renginiuose civilinės aviacijos klausimais, kiek tai susiję su šiame pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymu;

5.3. analizuoja TKA veiklos procesus ir teikia pasiūlymų dėl jų tobulinimo;

5.4. dalyvauja rengiant TKA veiklos efektyvumo gerinimo ir/ ar veiklos tobulinimo priemonių planus ir koordinuojant jų įgyvendinimą;

5.5. atlieka struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, atsižvelgdamas į teisės aktuose nustatytus įstaigos uždavinius;

5.6. pagal kompetenciją organizuoja veiklos efektyvumą gerinančių priemonių diegimą TKA;

5.7. analizuoja TKA klientų poreikius, teikia pasiūlymų TKA vadovybei dėl TKA teikiamų paslaugų kokybės gerinimo;

5.8. renka ir teikia aktualią į TKA poreikius orientuotą informaciją dėl veiklos tobulinimo;

5.9. stebi ir analizuoja pagrindinius TKA veiklos ir rezultatų rodiklius, analizuoja geriausią praktiką dėl siektinų atskirų rodiklių reikšmių nustatymo;

5.10. diegia LEAN metodus TKA veikloje;

5.11. atlieka TKA vidaus auditus;

5.12. atlieka TKA rizikų vertinimą bei užtikrina pokyčių valdymą;

5.13. tiria klientų skundus ir neatitikčių problemas;

5.14. vykdo kitus TKA direktoriaus ir skyriaus vadovo su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti TKA strateginiai tikslai ar įgyvendinti skyriui keliami uždaviniai.

III. DARBUOTOJO TEISĖS

6. Specialistas turi teisę:

6.1. turėti savo darbo vietą ir ryšio priemones;

6.2. kopijuoti dokumentus, jeigu tai nėra įstaigos komercinė, profesinė ar tarnybinė paslaptis;

6.3. naudotis įstaigos archyvine medžiaga, bibliotekos paslaugomis, kompiuteriniu informaciniu fondu;

6.4. gauti einamąją informaciją, reikalingus duomenis iš kitų įstaigos padalinių ir atskirų darbuotojų;

6.5. priklausomai nuo atliekamo darbo gauti darbo įrankius bei prietaisus, specialiuosius drabužius.

6.6. vykdydamas vidaus kokybės kontrolę:

6.6.1. stebėsenos tikslais iš karto patekti į visas reikiamas zonas (įskaitant orlaivį ir pastatus);

6.6.2. dalyvauti tikrinant orlaivį;

6.6.3. dalyvauti tikrinant bet kurią oro uosto dalį;

6.6.4. dalyvauti tikrinant oro uostų, oro vežėjų ir subjektų patalpas ir teritoriją, kurioje yra taikomos saugos ar saugumo priemonės;

6.6.5. dalyvauti bandant saugumo priemonių bei procedūrų tinkamumą ir veiksmingumą;

6.6.6. reikalauti, kad TKA CAA padaliniai pateiktų visą reikalingą informaciją (dokumentai, vaizdo, garso įrašai ir kt.), susijusią su saugos ir saugumo priežiūra;

6.6.7. į TKA prižiūrimų subjektų teritoriją įsinešti ir naudoti visą vykdyti pareigas būtiną įrangą ir (arba) priemones;

6.6.8. raštu, fotografavimo, elektronine arba kita forma fiksuoti bet kurią veiką, tvarką arba įrangą.

IV. DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

7. Specialistas už jam priskirtų pareigų ir funkcijų nevykdymą arba netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos ir įstaigos vidaus teisės aktų nustatyta tvarka.Atlyginimas: 900 € (iki mokesčių išskaitymo, t.y. "ant popieriaus")
Įmonė: VšĮ "Transporto kompetencijų agentūra"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Rodūnios kelias 2, 37069923769, silvija.giedriene@tka.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2019.10.09
Galioja iki: 2019.10.23Norėdamas dalyvauti konkurse, pretendentas turėtų jungtis į Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemos Prašymų teikimo modulį (https://pm.vataras.lt), pasirinkdamas paslaugą Pretendavimas į darbuotojo pareigas. Per Elektroninius valdžios vartus prisijungęs pretendentas šiame modulyje turi atlikti tokius žingsnius:

 • 1) paslaugos kortelėje „Mano dokumentai“ sudėti visus dokumentus, kuriuos kartu su prašymu reikia pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai;
 • 2) paslaugos kortelėje „Darbo skelbimai“ suradus reikiamą pareigybę, sukurti prašymą dalyvauti konkurse, prie prašymo pridedant reikalaujamus pateikti dokumentus;
 • 3) sukurtą prašymą per Sistemą pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai.


  Atsiliepimai, skundai apie VšĮ "Transporto kompetencijų agentūra"


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie VšĮ "Transporto kompetencijų agentūra"
  Rekvizitai apie VšĮ "Transporto kompetencijų agentūra"
  Skundailt.com apie VšĮ "Transporto kompetencijų agentūra"
  Verslo žinios apie VšĮ "Transporto kompetencijų agentūra"
  118 apie VšĮ "Transporto kompetencijų agentūra"
  KurRasti apie VšĮ "Transporto kompetencijų agentūra"