Padalinio (sekcijos, biuro, poskyrio) vadovas (vyrai ir moterys)Įstaigos pavadinimas:

Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus

Pareigų pavadinimas:

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 0,5 pareigybės

Darbo vieta (miestas):

Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus (S. Lozoraičio g. 13, Kaunas)

Reikalavimai:

- turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

- išsilavinimas ne mažiau magistro laipsnio;

- geras lietuvių kalbos mokėjimas (jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus);

- mokėti vieną užsienio kalbą (privalumas - anglų kalba);

- mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti kompiuteriu MS Windows, MS Office programomis, internetu;

- žinoti ir išmanyti švietimo politiką, turėti patirties mokyklos veiklos planavime ir įgyvendinime;

- turėti praktinius pavaduotojo vadybos įgūdžius ir gebėti tiksliai vertinti situaciją, gebėti bendrauti su žmonėmis, turėti organizacinius sugebėjimus;

- būti susipažinus su Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programų) inžinerinio ugdymo dalimi, patvirtinta 2014 m. rugpjūčio 8 d. Lietuvos Respublikos švietimo ministro įsakymu Nr. V-735;

- privalo būti susipažinęs Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus, švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą, vaikų ugdymą, jų teisių apsaugą, darbo santykius, licėjaus lokaliniais dokumentais ir jais vadovautis vykdant funkcijas.

Privalumai:

- - IT srities studijos;

- - dalyvavimas STEAM įgyvendinimo programose Lietuvoje.

-

Funkcijos:

- organizuoti ilgalaikių planų derinimą, programų, naujų ugdymo formų, metodų aptarimus ir gerosios patirties sklaidą;

- organizuoti prevencinę veiklą, bendradarbiavimą su institucijomis, atsakingomis už mokinių prevencinę veiklą;

- organizuoti pagalbos mokiniui specialistų veiklą, rengti sprendimus, derinti pagalbos mokiniui veiklos prioritetus, derinti planus ir programas;

- organizuoti apklausas ir tyrimus veiklos tobulinimo klausimais;

- rengti ir derinti pamokų tvarkaraščius;

- rengti, rinkti ir analizuoti informaciją susijusius su ugdymo veikla, mokinių pažangumu;

- rengti lankomumo apskaitos dokumentus ir juos analizuoti;

- rengti ir vykdyti direktoriaus įsakymu projektus;

- rengti ir vykdyti licėjaus veiklą reglamentuojančius dokumentus (tvarkos aprašus ir kt.), organizuoti jų projektų svarstymą ir derinimą su licėjaus savivaldos institucijomis;

- rengti statistinių ataskaitų rengimą;

- stebėti ir analizuoti ugdymo proceso, rezultatus, pokyčius, su jais supažindinti licėjaus bendruomenę;

- organizuoti ir vykdyti pedagogų duomenų bazės tvarkymą, pedagoginių darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą, darbą su pedagogų registru;

- įvertinti pedagogų kvalifikacijos kėlimo poreikį ir padėti juos organizuoti;

- teikti licėjaus direktoriui informaciją apie ugdymo ir darbo proceso organizavimą;

- vykdyti kitas licėjaus direktoriaus nustatytas funkcijas.

Darbo užmokestis:

Užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

- Prašymą leisti dalyvauti konkurse;

- Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą, vadovaujamojo socialinio darbo patirtį patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

- Gyvenimo aprašymą;

- Užpildytą pretendento anketą (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtintą Konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinį pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo 1 priedą);

- Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės;

- Pretendentas gali pateikti kitų darbdavių rekomendacijas apie savo darbo patirtį.

Dokumentai priimami adresu:

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą: http://vtd.lrv.lt/

Pretendentų atrankos būdas:

Pokalbis žodžiu. Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami pokalbiui.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

El. p. rastine@inzinerijoslicejus.ktu.edu, tel. (8 37) 34 58 75

Skelbimas galioja iki: 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, t.y. iki 2018 m. spalio 21 d.


Įmonė: Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus
Miestas: Kaunas
Kreiptis: S. Lozoraičio g. 13, 37037345875, rastine@inzinerijoslicejus.ktu.edu
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2019.10.09
Galioja iki: 2019.10.23Norėdamas dalyvauti konkurse, pretendentas turėtų jungtis į Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemos Prašymų teikimo modulį (https://pm.vataras.lt), pasirinkdamas paslaugą Pretendavimas į darbuotojo pareigas. Per Elektroninius valdžios vartus prisijungęs pretendentas šiame modulyje turi atlikti tokius žingsnius:

 • 1) paslaugos kortelėje „Mano dokumentai“ sudėti visus dokumentus, kuriuos kartu su prašymu reikia pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai;
 • 2) paslaugos kortelėje „Darbo skelbimai“ suradus reikiamą pareigybę, sukurti prašymą dalyvauti konkurse, prie prašymo pridedant reikalaujamus pateikti dokumentus;
 • 3) sukurtą prašymą per Sistemą pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai.


  Atsiliepimai, skundai apie Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus
  Rekvizitai apie Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus
  Skundailt.com apie Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus
  Verslo žinios apie Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus
  118 apie Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus
  KurRasti apie Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus