Kriptografijos skyriaus Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas (7,0-10,5 BD pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas) (vyrai ir moterys)KRIPTOGRAFIJOS SKYRIAUS
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR RYŠIŲ SAUGUMO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Informacinių technologijų tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau - Tarnyba) Saugos departamento Kriptografijos skyriaus (toliau - Skyrius) informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau - darbuotojas).
2. Pareigybės lygis - A2.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių ar technologinių, ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
3.2. žinoti informacinių technologijų pavojus ir informacinių technologijų apsaugos būdus;
3.3. žinoti pasaulyje naudojamas priimtiniausias bei perspektyviausias kriptografines sistemas ir kriptografinius algoritmus;
3.4. turi būti susipažinęs ir savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos (toliau - LR) Konstitucija, LR įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais telekomunikacijų ir informacinių sistemų veiklą ir saugumą, tarnybos ir valstybės paslapčių apsaugą, LR ir tarptautinių organizacijų dokumentais, reglamentuojančiais kriptografinių priemonių paskirstymą, VRI ir skaitmeninį sertifikavimą, informacinių technologijų, ryšių ir kriptografinių technologijų saugumo standartais, rekomendacijomis ir instrukcijomis, LR Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais karo tarnybą, Tarnybos, Skyriaus bei šiais nuostatais;
3.5. turi būti susipažinęs su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktų reikalavimais ir atsakomybe už šių reikalavimų nevykdymą;
3.6. turi būti susipažinęs su krašto apsaugos sistemos (toliau - KAS) valdymo principais ir prioritetais, kariuomenės struktūra ir jos valdymo principais;
3.7. išmanyti informacijos apsaugos principus ir priemones;
3.8. mokėti rinkti, sisteminti, vertinti ir analizuoti savo funkcijų vykdymui reikalingą informaciją, rengti išvadas ir teikti siūlymus;
3.9. mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
3.10. mokėti anglų kalbą B2 lygiu;
3.11. mokėti dirbti kompiuterių operacinės sistemos Windows aplinkoje, kompiuterių MS Office paketo programomis MS Outlook, MS Word, MS Excel, MS Power Point ir specializuotomis kriptografinių priemonių apskaitos ir valdymo programomis;
3.12. mokėti naudotis biuro technika;
3.13. gebėti dirbti savarankiškai, būti iniciatyviu, gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą, taikyti naujas žinias bei įgūdžius praktiškai, analizuoti, sisteminti informaciją, rengti išvadas ir siūlymus, gebėti konsultuoti Tarnybos personalą pagal savo kompetenciją
3.14. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma VISIŠKAI SLAPTAI, gauti.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Skyriaus Darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. dalyvauja formuojant ES, NATO, LR ir KAS įslaptintos informacijos kriptografinės apsaugos reikalavimus ir norminę kriptografinės apsaugos bazę;
4.2. vykdo Nacionalinės šifrų paskirstymo tarnybos pavaduojančio kriptografinių priemonių administratoriaus pareigas, administruojant kriptografines priemones (toliau - KP), naudojamas Lietuvos Respublikos įslaptintai informacijai, užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų Lietuvos Respublikai perduotai įslaptintai informacijai įslaptintos informacijos ryšių ir informacinėse sistemose (toliau - ĮIRIS), apdoroti ar perduoti, prižiūrėti ĮIRIS valdytojų KP administravimo padalinius, administruoti KP, naudojamas ĮIRIS ES, NATO ir kitų tarptautinių organizacijų Lietuvos Respublikai perduotai įslaptintai informacijai apdoroti ar perduoti;
4.3. generuoja kriptografinius raktus, naudojamus ĮIRIS;
4.4. rengia KP administravimo, naudojimo ir kontrolės tvarkas;
4.5. dalyvauja rengiant ĮIRIS apsaugą užtikrinančius tvarkos aprašus ir reikalavimus, susijusius su informacijos kriptografine apsauga;
4.6. derina KAS padalinių ir kitų institucijų pateiktus ryšių ir informacinių sistemų projektus KP administravimo ir kriptografinės apsaugos klausimais;
4.7. dalyvauja rengiant KAS KP techninius-operacinius reikalavimus;
4.8. pagal kompetenciją dalyvauja ĮIRIS įvykusių saugumo incidentų, susijusių su nustatytų kriptografinių saugumo reikalavimų pažeidimu, tyrime, Skyriaus vedėjui teikia siūlymus dėl kriptografinių saugumo valdymo reikalavimų nustatymo, kriptografinių saugumo priemonių parinkimu ir taikymu;
4.9. administruoja kriptografines priemones, naudojamas Lietuvos Respublikos įslaptintai informacijai, užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų Lietuvos Respublikai perduotai įslaptintai informacijai ĮIRIS, kurių valdytojai priklauso KAS, apdoroti ir (ar) perduoti;
4.10. dalyvauja įvertinant įslaptintos informacijos, perduodamos telekomunikacijos priemonėmis, neteisėto atskleidimo riziką, susijusią su įslaptintos informacijos kriptografine apsauga;
4.11. apskaito ir saugo turimą dokumentaciją bei kitą informaciją;
4.12. dalyvauja vykdant LR institucijų ir organizacijų, kuriose naudojamos NŠPT perduotos KP, inspekcijas;
4.13. dalyvauja KAS KP techninių-operacinių reikalavimų rengimo ir įsigijimų komisijų darbe;
4.14. pagal kompetenciją konsultuoja ĮIRIS valdytojus, už informacijos ir KP saugumą atsakingus pareigūnus;
4.15. bendradarbiauja su LR, ES, NATO ir kitų tarptautinių organizacijų institucijomis, kitais KAS padaliniais KP naudojimo ir administravimo klausimais;
4.16. dalyvauja ES ir NATO darbo grupių, NATO organizacijų bei atskirų šalių organizuojamuose renginiuose įslaptintos informacijos kriptografinės apsaugos klausimais, palaiko kontaktus su NATO ir Europos Sąjungos šalių šios srities specialistais, organizuoja konsultacijas minėta tematika;
4.17. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus
Atlyginimas: 1211 € (iki mokesčių išskaitymo, t.y. "ant popieriaus")
Įmonė: Informacinių technologijų tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šilo g. 5A, 37052785225, gytis.gaucius@kam.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2019.10.09
Galioja iki: 2019.10.23Norėdamas dalyvauti konkurse, pretendentas turėtų jungtis į Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemos Prašymų teikimo modulį (https://pm.vataras.lt), pasirinkdamas paslaugą Pretendavimas į darbuotojo pareigas. Per Elektroninius valdžios vartus prisijungęs pretendentas šiame modulyje turi atlikti tokius žingsnius:

 • 1) paslaugos kortelėje „Mano dokumentai“ sudėti visus dokumentus, kuriuos kartu su prašymu reikia pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai;
 • 2) paslaugos kortelėje „Darbo skelbimai“ suradus reikiamą pareigybę, sukurti prašymą dalyvauti konkurse, prie prašymo pridedant reikalaujamus pateikti dokumentus;
 • 3) sukurtą prašymą per Sistemą pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai.


  Atsiliepimai, skundai apie Informacinių technologijų tarnyba


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Informacinių technologijų tarnyba
  Rekvizitai apie Informacinių technologijų tarnyba
  Skundailt.com apie Informacinių technologijų tarnyba
  Verslo žinios apie Informacinių technologijų tarnyba
  118 apie Informacinių technologijų tarnyba
  KurRasti apie Informacinių technologijų tarnyba