Administracija Medicinos auditorius (vyrai ir moterys)VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS JŪRININKŲ LIGONINĖS

MEDICINOS AUDITORIAUS

PAREIGINĖ INSTRUKCIJA

BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

1.Medicinos auditorius, turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:

1.1.mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 . gruodžio 24 d. nutarimu Nr.1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo"

1.2.turėti medicinos mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį). Gretutinis teisės ar ekonomikos srities išsilavinimas būtų privalumas;

1.3.turėti ne mažiau kaip 3 metų medicinos auditoriaus darbo patirtį.

SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

2. Medicinos auditorius, turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:

2.1.išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius medicininį sveikatos priežiūros veiklos auditą, planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą, licencijavimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

2.2.turėti kvalifikacijos kėlimo dokumentus, patvirtinančius medicininio audito žinių išklausymą, įgūdžių įgijimą ne mažiau 36 val. tobulinimo programoje, suderintoje su LR SAM;

2.3. žinoti sveikatos draudimo pagrindus, sveikatos teisės pagrindus, medicinos statistikos pagrindus, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos pagrindus;

2.4.žinoti e.sveikatos sistemos veikimo principus;

2.5.mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa ir kt.);

2.6. prižiūrėti, tobulinti įstaigos kokybės vadybos sistemą.


FUNKCIJOS

3. Medicinos auditorius vykdo šias funkcijas:

3.1.dalyvauja nustatant įstaigos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės politiką, tikslus ir kokybės rodiklius;

3.2.ruošia vidaus medicininio audito veiklos aprašą;

3.3.pagal įstaigos vadovo nustatytus prioritetus sudaro ir teikia vadovui tvirtinti metinį įstaigos vidaus medicininio audito planą;

3.4.atlieka planinius vidaus medicininio auditus pagal įstaigos vadovo patvirtintą metinį planą;

3.5.direktoriaus nurodymu atlieka neplaninius vidaus medicininius auditus;

3.6.atliktų vidaus medicininių auditų ataskaitas su išvadomis ir siūlymais teikia įstaigos vadovui bei suinteresuotų padalinių vedėjams;

3.7.organizuoja nepageidaujamų įvykių ir neatitikčių registravimą, atlieka jų priežasčių analizę ir įstaigos vadovui siūlo prevencines priemones;

3.8.renka ir apibendrina informaciją apie pacientų pasitenkinimą gautomis sveikatos priežiūros paslaugomis;

3.9.savo kompetencijos ribose nagrinėja pacientų skundus ir jų analizės išvadas su siūlymais teikia įstaigos vadovui;

3.10.įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su institucijomis, kontroliuojan- čiomis sveikatos priežiūros paslaugų kokybę;

3.11.bendradarbiaujas su teritorinėmis ligonių kasomis ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba;

3.12.bendradarbiauja su Valstybine akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

3.13.ruošia ir teikia dokumentus įstaigos licenzijos gavimui ir tikslinimui;

3.14.kontroliuoja medicininės dokumentacijos pildymą įstaigoje;

3.15.rengia įstaigos dokumentus, susijusius su sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikri- nimo veikla;

3.16.analizuoja sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimo ir gerinimo veiklą ir parengia vidaus medicininio audito veiklos metinę ataskaitą;

3.17.analizuoja kokybinius įstaigos rodiklius ir su jais susijusius vertinimo kriterijus:

3.17.1.pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis lygis bei pacientų skundų tendencijas;

3.17.2.kokybės vadybos sistemos diegimo ir vystymo laipsnį;

3.18. tvarko paciento duomenis, įskaitant sveikatos duomenis, vykdant Europos Sąjungos Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių pacientų asmens

duomenų tvarkymą nustatyta tvarka;

3.19. dalyvauja direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų darbe;

3.20. laikosi profesinės etikos principų, gerbia pacientų teises ir jų nepažeidžia, saugo profesinę paslaptį ir visą informaciją apie pacientą laikyti konfidencialia; kitiems asmenims ši informacija gali būti atskleista Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka.


Įmonė: VšĮ "Klaipėdos jūrininkų ligoninė"
Miestas: Klaipėda
Kreiptis: Liepojos g. 45, 37046491029, jurlig@jurlig.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2019.10.09
Galioja iki: 2019.10.23Norėdamas dalyvauti konkurse, pretendentas turėtų jungtis į Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemos Prašymų teikimo modulį (https://pm.vataras.lt), pasirinkdamas paslaugą Pretendavimas į darbuotojo pareigas. Per Elektroninius valdžios vartus prisijungęs pretendentas šiame modulyje turi atlikti tokius žingsnius:

 • 1) paslaugos kortelėje „Mano dokumentai“ sudėti visus dokumentus, kuriuos kartu su prašymu reikia pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai;
 • 2) paslaugos kortelėje „Darbo skelbimai“ suradus reikiamą pareigybę, sukurti prašymą dalyvauti konkurse, prie prašymo pridedant reikalaujamus pateikti dokumentus;
 • 3) sukurtą prašymą per Sistemą pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai.


  Atsiliepimai, skundai apie VšĮ "Klaipėdos jūrininkų ligoninė"


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie VšĮ "Klaipėdos jūrininkų ligoninė"
  Rekvizitai apie VšĮ "Klaipėdos jūrininkų ligoninė"
  Skundailt.com apie VšĮ "Klaipėdos jūrininkų ligoninė"
  Verslo žinios apie VšĮ "Klaipėdos jūrininkų ligoninė"
  118 apie VšĮ "Klaipėdos jūrininkų ligoninė"
  KurRasti apie VšĮ "Klaipėdos jūrininkų ligoninė"