Informavimo ir konsultavimo skyriaus teisininkas (pareiginės algos pastoviosios dalies intervalas nuo 4,52 iki 10,5) (vyrai ir moterys)INFORMAVIMO IR KONSULTAVIMO SKYRIAUS TEISININKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Informavimo ir konsultavimo skyriaus teisininkas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau - darbuotojas), priskiriamas A lygio specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis - A2.
3. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį teisės studijų krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį teisės studijų krypties išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus bei Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su darbo teisinių santykių reglamentavimu bei darbuotojų sauga ir sveikata, taip pat Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) tarptautinių teisės aktų, susijusių su darbo santykiais, darbuotojų sauga ir sveikata, nuostatas; Lietuvos Respublikos Baudžiamojo, Administracinių nusižengimų kodeksų nuostatas, susijusias su sankcijų už pažeidimus darbo teisės ir darbuotojų saugos ir sveikatos srityse taikymu; Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - VDI) uždavinius ir funkcijas, inspektavimo ir tyrimo metodus darbo santykių ir darbuotojų organizacinės saugos srityse;
4.3. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.4. gebėti dirbti ,,Microsoft Office" programiniu paketu;
4.5. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas vykdantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. raštu ir žodžiu konsultuoja darbuotojus bei jų atstovus, darbdavius atstovaujančius bei kitus asmenis, rengia viešąsias konsultacijas, dalyvauja išvažiuojamuosiuose konsultavimuose;
5.2. priima ir konsultuoja lankytojus, nagrinėja asmenų prašymus ir pareiškimus VDI kompetencijos klausimais;
5.3. teikia pasiūlymus darbo įstatymų tobulinimui;
5.4. rengia raštus, apibendrinimus, ataskaitas;
5.5. pagal įgaliojimą atstovauja VDI teismuose ir kitose institucijose;
5.6. organizuoja ir vykdo konsultacijų darbo teisės klausimais teikimą per socialinius tinklus, įskaitant, bet neapsiribojant vaizdinėmis priemonėmis;
5.7. atlieka teikiamos informacijos darbo teisės klausimais VDI interneto svetainėje stebėseną;
5.8. rengia metodologijas, rekomendacijas ir kitas informacines priemones darbo teisės ir su ja susijusių teisės aktų taikymo ir kontrolės klausimais;
5.9. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą kitų skyrių darbuotojams;
5.10. dalyvauja šviečiamuosiuose - konsultaciniuose seminaruose, edukaciniuose projektuose, kituose renginiuose darbo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, prevencijos temomis;
5.11. pagal VDI kompetenciją rengia ir skaito pranešimus darbo teisės klausimais, dalyvauja mokymuose, seminaruose ir kituose informacinio pobūdžio renginiuose;
5.12. teikia išvadas, rengia metodines rekomendacijas teisės aktų taikymo klausimais;
5.13. atskiru pavedimu dalyvauja teikiant informaciją per žiniasklaidos priemones;
5.14. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai.


Atlyginimas: 774 € (iki mokesčių išskaitymo, t.y. "ant popieriaus")
Įmonė: Valstybinė darbo inspekcija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Algirdo g. 19, (85)2650193, info@vdi.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2019.10.09
Galioja iki: 2019.10.23Norėdamas dalyvauti konkurse, pretendentas turėtų jungtis į Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemos Prašymų teikimo modulį (https://pm.vataras.lt), pasirinkdamas paslaugą Pretendavimas į darbuotojo pareigas. Per Elektroninius valdžios vartus prisijungęs pretendentas šiame modulyje turi atlikti tokius žingsnius:

 • 1) paslaugos kortelėje „Mano dokumentai“ sudėti visus dokumentus, kuriuos kartu su prašymu reikia pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai;
 • 2) paslaugos kortelėje „Darbo skelbimai“ suradus reikiamą pareigybę, sukurti prašymą dalyvauti konkurse, prie prašymo pridedant reikalaujamus pateikti dokumentus;
 • 3) sukurtą prašymą per Sistemą pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai.


  Atsiliepimai, skundai apie Valstybinė darbo inspekcija


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Valstybinė darbo inspekcija
  Rekvizitai apie Valstybinė darbo inspekcija
  Skundailt.com apie Valstybinė darbo inspekcija
  Verslo žinios apie Valstybinė darbo inspekcija
  118 apie Valstybinė darbo inspekcija
  KurRasti apie Valstybinė darbo inspekcija