PROJEKTO "STARTUOLIŲ PLATFORMOS/APLINKOS - TECHNOLOGIJŲ UOSTO 5 -10,5 (vyrai ir moterys)MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROS

PROJEKTO "STARTUOLIŲ PLATFORMOS/APLINKOS - TECHNOLOGIJŲ UOSTO (TechHub) VYSTYMAS IR PLĖTRA ĮTRAUKIANT STUDENTUS, MOKSLININKUS IR VERSLO ATSTOVUS"

VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS charakteristika

1. Projekto vadovas - darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės lygis - A1.

3. Pareigybė finansuojama projekto "Startuolių platformos/aplinkos - technologijų uosto (TechHub) vystymas ir plėtra įtraukiant studentus, mokslininkus ir verslo atstovus" (toliau - projektas) lėšomis.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Projekto vadovo pareigybė reikalinga projekte numatytoms funkcijoms susijusioms su projekto valdymu, įgyvendinti.

III. Pareigybės veiklos sritis

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - projektų valdymas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygstantį vienpakopį aukštąjį išsilavinimą.

7. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, būti susipažinus su ES struktūrinių fondų veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais.

8. Turėti 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį.

9. Turėti patirties inovacijų politikos formavimo ar įgyvendinimo srityje.

10. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ar Europos komisijos finansuojamus tarptautinius projektus.

11. Puikiai gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių bei anglų kalbomis raštu ir žodžiu.

12. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook, Internet Explorer.

13. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir pavaldžių asmenų darbą, dalykiškai vykdyti pavedimus, greitai orientuotis įvairiose situacijose.

14. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

15. Organizuoja, vykdo ir prižiūri kokybišką projekto valdymą, veiklų įgyvendinimą, fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių ir stebėsenos rodiklių pasiekimą pagal projekto finansavimo ir administravimo sutarties nuostatas, užtikrindamas projekto veiklų vykdymo teisėtumą ir savalaikiškumą.

16. Rengia ir derina su Lietuvos verslo paramos agentūra projekto pirkimų planą, prižiūri projekto viešųjų pirkimų vykdymą.

17. Organizuoja ir prižiūri projekto viešinimo įgyvendinimą.

18. Užtikrina projekto partnerio savalaikį atsiskaitymą ir projekto veiklų įgyvendinimą.

19. Atsiskaito Lietuvos verslo paramos agentūrai už projekto veiklas ir pasiektus rezultatus.

20. Įvertina projekto įgyvendinimo ir finansų valdymo riziką, teikia informaciją ir pasiūlymus įstaigos vadovui dėl projekto įgyvendinimo.

21. Rengia pranešimus ir ataskaitas projekto įgyvendinimo klausimais.

22. Teikia pasiūlymus ir informaciją apie projekto valdymą, problemas bei trūkumus vadovybei ir projektą kontroliuojančiai institucijai.

23. Pagal kompetenciją direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų ir kitų grupių veikloje.

24. Užtikrina pagal projekto veiklas suteiktos de minimis pagalbos registraciją.

25. Rengia visus reikalingus su projekto įgyvendinimo susijusius dokumentus, juos archyvuoja.

26. Teisės aktuose nustatyta tvarka vertina projekto darbuotojus.

27. Vykdo kitas su projekto vykdymu susijusias funkcijas.

VI. ATSAKOMYBĖ

28. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito direktoriui.


Atlyginimas: 1299 € iki mokesčių išskaitymo / apie 824 € "į rankas"
Įmonė: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: A. Goštauto g. 12-219, 37060478770, lina.samaviciene@mita.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2019.10.09
Galioja iki: 2019.10.23Norėdamas dalyvauti konkurse, pretendentas turėtų jungtis į Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemos Prašymų teikimo modulį (https://pm.vataras.lt), pasirinkdamas paslaugą Pretendavimas į darbuotojo pareigas. Per Elektroninius valdžios vartus prisijungęs pretendentas šiame modulyje turi atlikti tokius žingsnius:

 • 1) paslaugos kortelėje „Mano dokumentai“ sudėti visus dokumentus, kuriuos kartu su prašymu reikia pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai;
 • 2) paslaugos kortelėje „Darbo skelbimai“ suradus reikiamą pareigybę, sukurti prašymą dalyvauti konkurse, prie prašymo pridedant reikalaujamus pateikti dokumentus;
 • 3) sukurtą prašymą per Sistemą pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai.


  Atsiliepimai, skundai apie Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
  Rekvizitai apie Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
  Skundailt.com apie Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
  Verslo žinios apie Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
  118 apie Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
  KurRasti apie Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra