Vyriausiasis specialistas 5 (vyrai ir moterys)LIETUVOS RESPUBLIKOS

AKADEMINĖS ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KONTROLIERIAUS TARNYBOS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (VYRIAUSIOJO ANALITIKO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos (toliau -Tarnyba) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau - darbuotojas).

2. Pareigybės lygis - A1.

II. SKYRIUS PASKIRTIS

3. Padėti organizuoti akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus (toliau - kontrolierius) darbą: rinkti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, reikalingą kontrolieriaus funkcijoms užtikrinti.

III. SKYRIUS VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas bendrosios veiklos srityje.

IV. SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį matematikos ir kompiuterių mokslo studijų krypties grupės arba socialinių studijų krypties grupės magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą profesinę kvalifikaciją baigus vientisąsias studijas;

5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais Tarnybos kompetencijai priskirtus klausimus;

5.3. mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, apibrėžti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei metodus, apibrėžti tikslus ir uždavinius;

5.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles ir jas taikyti praktikoje;

5.5. mokėti bent vieną iš šių kalbų: anglų, prancūzų, vokiečių ne žemesniu kaip B2 lygiu;

5.6. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu, interneto naršyklėmis ir kitomis informacinėmis sistemomis.

V. SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

6.1. rengia siūlymus dėl akademinės etikos ir procedūrų laikymosi užtikrinimo ir prevencijos priemonių ir jas organizuoja;

6.2. rengia siūlymus užsienio valstybių institucijoms, tarnyboms ir organizacijoms, taip pat tarptautinėms institucijoms dėl akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų nustatymo ir prevencijos priemonių taikymo;

6.3. kontrolieriaus pavedimu atlieka analitinius tyrimus, teikia išvadas ir siūlymus dėl akademinės etikos ir procedūrų laikymosi bei pažeidimų, siekiant kaupti ir apibendrinti duomenis, naudojamus rekomendacijoms (gairėms), rengiant teisės aktų projektus bei priimant sprendimus;

6.4. pagal priskirtas funkcijas rengia Tarnybos strateginio veiklos plano projektą ir kasmetinės Tarnybos praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitos projektą;

6.5. vykdo kitus kontrolieriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

VI. SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus kontrolieriui.Atlyginimas: 1297 € iki mokesčių išskaitymo / apie 823 € "į rankas"
Įmonė: Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Z. Sierakausko g. 15, 870665169, lraepk@etika.gov.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2019.10.09
Galioja iki: 2019.10.23Norėdamas dalyvauti konkurse, pretendentas turėtų jungtis į Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemos Prašymų teikimo modulį (https://pm.vataras.lt), pasirinkdamas paslaugą Pretendavimas į darbuotojo pareigas. Per Elektroninius valdžios vartus prisijungęs pretendentas šiame modulyje turi atlikti tokius žingsnius:

 • 1) paslaugos kortelėje „Mano dokumentai“ sudėti visus dokumentus, kuriuos kartu su prašymu reikia pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai;
 • 2) paslaugos kortelėje „Darbo skelbimai“ suradus reikiamą pareigybę, sukurti prašymą dalyvauti konkurse, prie prašymo pridedant reikalaujamus pateikti dokumentus;
 • 3) sukurtą prašymą per Sistemą pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai.


  Atsiliepimai, skundai apie Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba
  Rekvizitai apie Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba
  Skundailt.com apie Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba
  Verslo žinios apie Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba
  118 apie Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba
  KurRasti apie Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba