Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas (vyrai ir moterys)PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2019 m. rugsėjo 5 d.

įsakymu Nr. AP-629

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga formuoti Šiaulių miesto identitetą ir teigiamą įvaizdį, kuruoti įvaizdžio rinkodaros strategijos kūrimo ir įgyvendinimo procesus, dalyvauti Šiaulių miesto savivaldybės strateginio veiklos plano kūrime ir įgyvendinime.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - įvaizdžio rinkodaros ir komunikacijos - funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį rinkodaros, vadybos ar verslo studijų krypties išsilavinimą;

4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių ir tarptautinio protokolo reikalavimus;

4.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

4.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;

4.5. mokėti dirbti kompiuterio programomis: tekstų rengimo programa Word, elektronine skaičiuokle Excel, interneto naršyklėmis.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, vykdo šias funkcijas:

5.1. Siekdamas formuoti teigiamą Šiaulių miesto įvaizdį:

5.1.1. kuria ir organizuoja Šiaulių miesto įvaizdžio rinkodaros strategijos įgyvendinimą;

5.1.2. dalyvauja organizuojant Savivaldybės informacinės-reprezentacinės medžiagos apie Šiaulius parengimą ir gamybą;

5.1.3. koordinuoja ir prisideda prie Šiaulių miesto ženklo (logotipo) plėtojimo ir transliavimo Lietuvoje ir užsienyje,

5.1.4. prisideda prie stiliaus knygos (angl. Brand book) kūrimo bei nuoseklaus ir vieningo jos naudojimo;

5.1.5. organizuoja ir prisideda prie Šiaulių miesto savivaldybės tinklapio kūrimo ir naujinimo, talpina jame informaciją lietuvių, anglų kalbomis.

5.2. Dalyvauja organizuojant investuotojams patrauklių priemonių sukūrimą:

5.2.1. organizuoja ir prisideda prie informacinės medžiagos kūrimo, kurioje atsispindi Šiaulių miesto ekonominės kryptys ir verslo aplinka;

5.2.2. prisideda prie interaktyvaus Šiaulių nekilnojamojo turto žemėlapio sukūrimo, kuriame pažymėti parduodami komercinės paskirties sklypai, laisvos ekonominės zonos ir Pramoninio parko teritorijos;

5.2.3. renka, kaupia, sistemina informaciją apie patrauklius plėtrai ir investicijoms sklypus ar laisvas Savivaldybės teritorijas, viešina šią informaciją ir teikia atsakymus potencialiems investuotojams;

5.2.4. rengia ir teikia pasiūlymus, kaip prisidėti prie Šiaulių miesto teigiamo įvaizdžio kūrimo, plėtojimo, įvaizdžio rinkodaros strategijos įgyvendinimo, Šiaulių miesto verslo aplinkos bei turizmo plėtros gerinimo, investuotojų pritraukimo;

5.2.5. renka ir kaupia informaciją apie veiklas ir priemones, skirtas investicinės aplinkos gerinimui, koordinuoja ir įgyvendina šios informacijos viešinimą;

5.2.6. teikia informaciją besikreipiantiems investuotojams, įmonių ir organizacijų atstovams apie Savivaldybės tarptautinius ryšius, partnerių paieškos galimybes, verslo aplinką ir turizmo plėtrą;

5.2.7. bendradarbiauja su kitomis institucijomis sprendžiant aktualius Šiaulių miesto įvaizdžio rinkodaros, komunikacijos klausimus;

5.3. Organizuoja informacijos apie Šiaulių miestą sklaidą Lietuvos ir tarptautiniu lygmeniu:

5.3.1. vykdo komunikaciją socialiniuose tinkluose ("Facebook", "Linkedin", "Instagram" ir kt.) lietuvių, anglų kalbomis;

5.3.2. renka informaciją apie Šiaulių miesto ekonomines, verslo, turizmo aktualijas, ją apibendrina ir skelbia vietos ir užsienio komunikacijos kanaluose;

5.3.3. organizuoja reklaminių ir informacinių pranešimų pirkimą vietos ir užsienio portaluose, leidiniuose ir socialiniuose tinkluose;

5.3.4. analizuoja sąlygas verslo plėtrai ir investicijoms, pristato Šiaulių miesto investicinę aplinką ir plėtros galimybes Lietuvos ir tarptautinėje rinkoje;

5.3.5. dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse verslo, studijų ir turizmo parodose.

5.4. Dalyvauja koordinuojant Šiaulių miesto savivaldybės tarptautinį bendradarbiavimą:

5.4.1. renka bei skleidžia iš užsienio partnerių informaciją bei pasiūlymus verslo aplinkos, investicijų pritraukimo, turizmo plėtros klausimais;

5.4.2. teikia informaciją visuomenei apie Savivaldybės tarptautinius ryšius, partnerių paieškos galimybes, verslo aplinką bei turizmo plėtrą Šiaulių mieste;

5.4.3. bendradarbiauja tarptautiniuose projektuose, kuriuos rengia kiti Savivaldybės struktūriniai padaliniai;

5.5. Siekdamas užtikrinti sėkmingą informacijos sklaidos organizacinį darbą ir stiprindamas Savivaldybės įvaizdį, bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovais, kitų įstaigų darbuotojais, žiniasklaidos atstovais.

5.6. Dalyvauja organizuojant Savivaldybės aprūpinimą reprezentacinėmis prekėmis.

5.7. Atsako į fizinių ir juridinių asmenų paklausimus elektroninėje erdvėje Savivaldybės kompetencijos klausimais.

5.8. Vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus pareigybės aprašyme nustatytos veiklos srityje.

5.9. Rengia Skyriaus veiklos planus pareigybės aprašyme nustatytos veiklos srityje.

5.10. Dalyvauja darbo grupių bei komisijų, kurių nariu išrinktas, darbe, kad būtų įgyvendinti šioms grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai.

5.11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, tam, kad būtų įgyvendinti Skyriaus uždaviniai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 1557 € iki mokesčių išskaitymo / apie 972 € "į rankas"
Įmonė: Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: Vilnius, Šventaragio g. 2, (85)2196828, raimonda.usoviene@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2019.10.09
Galioja iki: 2019.10.23Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną ir atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją.
Prašymai dalyvauti centralizuotai VTD vykdomame konkurse į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos


Atsiliepimai, skundai apie Šiaulių miesto savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Šiaulių miesto savivaldybės administracija
118 apie Šiaulių miesto savivaldybės administracija
KurRasti apie Šiaulių miesto savivaldybės administracija