Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (vyrai ir moterys)ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Organizuoti savivaldybės veiklą aplinkotyros, nekilnojamųjų kultūros vertybių saugojimo ir panaudojimo srityse, užtikrinant, kad priimti sprendimai ir veiksmai atitiktų galiojančius teisės aktus, organizuoti aplinkosaugą, paminklotvarką, racionalų gamtos išteklių naudojimą ir tvarkymą, šių darbų vykdymo kontrolę.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - kultūros vertybių saugojimo.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų organizacinio darbo patirtį aplinkotyros, nekilnojamųjų kultūros vertybių saugojimo ir panaudojimo srityse;
4.3. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
4.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, elektroniniu paštu, internetu;
4.5. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Darbo kodeksą, Valstybės tarnybos įstatymą, Viešojo administravimo įstatymą, kitus įstatymus ir įstatymus įgyvendinamuosius teisės aktus, reglamentuojančius administravimą, statinių projektavimą ir statybą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. teikia savivaldybės padaliniams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims siūlymus, metodinę ir dalykinę pagalbą nekilnojamojo kultūros paveldo nustatymo, saugojimo, pažinimo sklaidos, atgaivinimo klausimais;
5.2. organizuoja kultūros vertybių ir paminklų tvarkymo dokumentacijos rengimą, parengia vietinės reikšmės kultūros vertybių ir paminklų, jų teritorijų ir apsaugos zonų tvarkymo individualius reglamentus ir perduoda juos Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritoriniam padaliniui;
5.3. tvarko savivaldybei priklausančias kultūros vertybes ir paminklus, administracijos direktoriaus pavedimu vykdo užsakovo funkcijas;
5.4. dalyvauja atliktų kultūros vertybių ir paminklų tvarkymo darbų priėmimo komisijose;
5.5. inicijuoja ir organizuoja kultūros paveldo objektų skelbimą savivaldybės saugomais, teikia duomenis Kultūros vertybių registrui;
5.6. bendradarbiauja su kitų savivaldybių paveldosaugos padaliniais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje;
5.7. rengia kultūros paveldo ir kitų nekilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo ir panaudojimo programas, kontroliuoja ir rūpinasi kultūros paveldo išsaugojimu, nekilnojamųjų kultūros vertybių būkle ir tvarkymu;
5.8. tarpininkauja tarp kultūros paveldo objektų valdytojų ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos: priima valdytojų prašymus, perduoda juos Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos su savo pasiūlymais ir teikia valdytojams atsakymus;
5.9. tikrina kultūros paveldo objektų būklę, kaupia informaciją ir teikia ją Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos kultūros ministro patvirtinta stebėsenos tvarka;
5.10. teikia kultūros paveldo objektų valdytojams šio įstatymo nuostatomis pagrįstus privalomus reikalavimus;
5.11. rūpinasi kraštovaizdžio formavimo, atmosferos, vandens telkinių, augalijos, gyvūnijos, dirvožemio racionalaus naudojimo bei apsaugos, buitinių ir pramoninių atliekų tvarkymo, triukšmo mažinimo priemonių įgyvendinimu;
5.12. rūpinasi saugomų teritorijų, gamtos paminklų, parkų, želdinių ir žaliųjų zonų apsauga, priežiūra, derina leidimus kirsti ir genėti medžius;
5.13. nagrinėja gyventojų prašymus skundus, pasiūlymus ir sprendžia kultūros vertybių apsaugos problemas, rengia atsakymus;
5.14. bendradarbiauja su kultūros sritį kuruojančiais specialistais turizmo vystymo savivaldybėje klausimais;
5.15. tvarko kuruojamos srities dokumentacijos apskaitą;
5.16. tvarko kuruojamos srities archyvą;
5.17. pagal kompetenciją priima, konsultuoja interesantus;
5.18. administruoja REGIA tinklapį;
5.19. teikia darbo ataskaitas Skyriaus vedėjui;
5.20. valstybės tarnautojas vykdo ir kitus su įstaigos ar įstaigos administracijos padalinio funkcijoms susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 1107 € iki mokesčių išskaitymo / apie 714 € "į rankas"
Įmonė: Elektrėnų savivaldybės administracija
Miestas: Elektrėnai
Kreiptis: Vilnius, Šventaragio g. 2, (85)2196828, raimonda.usoviene@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2019.10.09
Galioja iki: 2019.10.23Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną ir atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją.
Prašymai dalyvauti centralizuotai VTD vykdomame konkurse į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos


Atsiliepimai, skundai apie Elektrėnų savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Elektrėnų savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Elektrėnų savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Elektrėnų savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Elektrėnų savivaldybės administracija
118 apie Elektrėnų savivaldybės administracija
KurRasti apie Elektrėnų savivaldybės administracija