Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (vyrai ir moterys)PATVIRTINTA Muitinės departamento prie Lietuvos Republikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. sausio 22d. įsakymu Nr. 1B-61

TURTO VALDYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 4

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Turto valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti Turto valdymo skyriaus darbuotojų, dirbančių nutolusioje darbo vietoje Muitinės kriminalinėje tarnyboje, veiklą valdant valstybės turtą, kurį patikėjimo teise valdo Muitinės kriminalinė tarnyba.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas atlieka bendrosios veiklos srities - Muitinės kriminalinės tarnybos turto valdymo ir aprūpinimo - funkcijas.

IV. SKYRIUS

SPECIALEIJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Muitinės įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, viešuosius pirkimus, finansų kontrolę, materialinių vertybių nusidėvėjimą, transporto panaudojimą, darbų saugą ir kitais teisės aktais, susijusiais su atliekamu darbu ir reglamentuojančiais muitinės veiklą;

4.2. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

4.3. turėti vienerių metų darbo patirtį turto valdymo ar aprūpinimo srityje;

4.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

4.5. atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "Slaptai".

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. Turto valdymo skyriaus vedėjo pavedimu organizuoja Turto valdymo skyriaus darbuotojų, dirbančių nutolusioje darbo vietoje Muitinės kriminalinėje tarnyboje, veiklą valdant valstybės turtą, kurį patikėjimo teise valdo Muitinės kriminalinė tarnyba;

5.2. planuoja piniginių lėšų poreikius Muitinės kriminalinės tarnybos ūkinėms išlaidoms finansuoti;

5.3. organizuoja ir vykdo viešųjų pirkimų procedūras įsigyjant Muitinės kriminalinės tarnybos materialines vertybes, perkant paslaugas ar darbus, pagal kompetenciją rengia pirkimo objektų technines specifikacijas;

5.4. organizuoja ir užtikrina tinkamą Muitinės kriminalinės tarnybos materialinių vertybių pirminę apskaitą, apsaugą ir tiekimą;

5.5. vykdo materialinių vertybių tikslingą paskirstymą, kontroliuoja jų racionalų panaudojimą;

5.6. organizuoja aprūpinimą tarnybiniu transportu, specialiųjų transporto priemonių užsakymą;

5.7. organizuoja tinkamą Muitinės kriminalinės tarnybos pastatų, statinių, inžinerinių tinklų, automobilių ir kitos technikos eksploataciją, priežiūrą, rekonstravimą, statybos ir remonto darbų vykdymą ir kontrolę, statinių techninę priežiūrą, užtikrina taupų lėšų ir energetinių išteklių naudojimą;

5.8. kontroliuoja saugumo technikos, gaisrinės priežiūros reikalavimų laikymąsi Turto valdymo skyriaus nutolusioje darbo vietoje Muitinės kriminalinėje tarnyboje;

5.9. instruktuoja Turto valdymo skyriaus darbuotojus, dirbančius nutolusioje darbo vietoje Muitinės kriminalinėje tarnyboje, darbų saugos klausimais darbo vietoje;

5.10. rengia teisės aktų, sutarčių projektus, susijusius su Muitinės kriminalinės tarnybos turto valdymo ir aprūpinimo veikla, teikia juos tvirtinti, vykdo patvirtintų teisės aktų ir pasirašytų sutarčių reikalavimus;

5.11. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Turto valdymo skyriaus vedėjo nurodymus, susijusius su Turto valdymo skyriaus funkcijomis.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Turto valdymo skyriaus vedėjui
Atlyginimas: 1287 € iki mokesčių išskaitymo / apie 817 € "į rankas"
Įmonė: Muitinės departamentas prie FM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2, (85)2196828, raimonda.usoviene@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2019.10.09
Galioja iki: 2019.10.23Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną ir atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją.
Prašymai dalyvauti centralizuotai VTD vykdomame konkurse į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos


Atsiliepimai, skundai apie Muitinės departamentas prie FM


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Muitinės departamentas prie FM
Rekvizitai apie Muitinės departamentas prie FM
Skundailt.com apie Muitinės departamentas prie FM
Verslo žinios apie Muitinės departamentas prie FM
118 apie Muitinės departamentas prie FM
KurRasti apie Muitinės departamentas prie FM