Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas (vyrai ir moterys)PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos Kauno skyriaus direktoriaus
2018 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1.V-253
(Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos Kauno skyriaus direktoriaus
2019 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. 1.V-157
redakcija)


FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Finansų ir apskaitos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga apskaityti Fondo pajamas ir sąnaudas, vadovaujantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Fondo valdyba) patvirtinta Fondo apskaitos politika, tvarkyti klaidingai patekusias lėšas.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos srityje - finansų ir apskaitos.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
4.2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų ir apskaitos srityje.
4.3. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, asmens duomenų teisinę apsaugą, viešąjį administravimą, asmens duomenų apsaugą, socialinį draudimą, darbo santykius, civilinę bei administracinę teisę reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanyti buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai.
4.4. Būti susipažinęs su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. Tvarko Fondo buhalterinę apskaitą pagal buhalterinę apskaitą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Fondo valdybos direktoriaus patvirtintą apskaitos politiką.
5.2. Tikrina apskaitos įrašus, automatiškai registruotus į Finansų valdymo sistemą (toliau - FVS) per sąsają su informacinėmis sistemomis (toliau - IS), tikrina ar įregistruotos visos ūkinės operacijos ir ar jos įregistruotos teisingai.
5.3. Tikrina, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriuje (toliau - Kauno skyrius) naudojamų IS kompiuteriniai apskaitos registrai sutaptų su piniginių lėšų ir apskaitos duomenimis ir juose būtų įvertintos visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, registruotini IS.
5.4. Rengia valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų lėšų finansinių ataskaitų (forma F4) ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, delspinigių ir baudų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo ataskaitų (forma F4-1) suvestines.
5.5. Tvarko nepiniginių operacijų, susijusių su įmokomis ir išmokomis, apskaitą (avizuočių apskaitą).
5.6. Priima ir pasirašo tarpusavio įskaitų aktus su iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto finansuojamomis sveikatos priežiūros įstaigomis Kauno skyriaus direktoriui pavedus.
5.7. Registruoja FVS grąžintinas draudėjams socialinio draudimo lėšas.
5.8. Tikrina FVS, ar su mokėjimu susiję finansiniai įrašai tenkina su mokėjimu susijusius požymius.
5.9. Rengia Fondo buhalterinės apskaitos informaciją ir ataskaitas pagal pareigybės kompetenciją ir teikia Skyriaus vedėjui.
5.10. Suveda į centralizuotą viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą tarpusavio suderinimo operacijas su viešojo sektoriaus subjektais.
5.11. Dalyvauja Kauno skyriaus turto, gautinų ir mokėtinų sumų inventorizacijoje, rengia inventorizacijos aprašus.
5.12. Nagrinėja klientų pareiškimus ir paklausimus pagal pareigybės kompetenciją, rengia atsakymų projektus Skyriaus vedėjui pavedus.
5.13. Kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į Kauno skyriaus archyvą pagal patvirtintą dokumentacijos planą. Skyriaus vedėjui pavedus Fondo valdybos nustatyta tvarka ruošia jų perdavimą į Fondo valdybos Trumpalaikio dokumentų saugojimo saugyklas.
5.14. Analizuoja valdymo informacinės sistemos vidaus kontrolės modulio duomenis, teikia Skyriaus vedėjui apibendrintą informaciją ir siūlymus dėl atliekamo darbo kokybės gerinimo.
5.15. Rengia informaciją pagal pareigybės kompetenciją ir teikia ją Skyriaus vedėjui.
5.16. Dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir užtikrina veiklos plane nustatytų priemonių vykdymą laiku, dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos procedūras.
5.17. Analizuoja Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingų duomenų poreikį bei teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingos programinės įrangos kūrimo ir tobulinimo.
5.18. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose, Kauno skyriaus direktoriui ar Skyriaus vedėjui pavedus.
5.19. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.
5.20. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimu.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 1107 € iki mokesčių išskaitymo / apie 714 € "į rankas"
Įmonė: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2, (85)2196828, raimonda.usoviene@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2019.10.09
Galioja iki: 2019.10.23Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną ir atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją.
Prašymai dalyvauti centralizuotai VTD vykdomame konkurse į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos


Atsiliepimai, skundai apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Rekvizitai apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Skundailt.com apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Verslo žinios apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
118 apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
KurRasti apie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba