Biudžeto skyriaus vedėjas (koef. 11,5) (vyrai ir moterys)PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
krašto apsaugos ministro
2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-1272
(Lietuvos Respublikos
krašto apsaugos ministro
2019-08-26 Nr. V-731 redakcija)


FINANSŲ IR BIUDŽETO DEPARTAMENTO
BIUDŽETO SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Finansų ir biudžeto departamento (toliau - Departamentas) Biudžeto skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti Skyriui, jo veiklai organizuoti ir koordinuoti, užtikrinti Skyriaus funkcijų vykdymo kokybę bei kvalifikuotą skirtų uždavinių ir pavedimų įvykdymą, užtikrinti krašto apsaugos sistemos (toliau - KAS) biudžeto rengimo politikos formavimą, valstybės biudžeto asignavimų, skirtų personalo ir išlaikymo išlaidoms, planavimą ir biudžeto programų sąmatų projekto (toliau - biudžeto projektas) ir biudžeto programų sąmatų (toliau - programos sąmata) sudarymą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Specialioji veiklos sritis - KAS valstybės biudžeto asignavimų planavimo politikos formavimas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos, finansų, apskaitos, vadybos ar verslo krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų srityje;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, KAS veiklą, strateginį planavimą, finansų valdymą, teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti, gebėti juos taikyti;
4.4. žinoti KAS struktūrą, jos valdymo principus ir prioritetus;
4.5. būti susipažinęs su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;
4.6. gebėti efektyviai planuoti, organizuoti savo ir Skyriaus veiklą;
4.7. gebėti valdyti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir siūlymus;
4.8. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėti rengti dokumentų projektus, žinoti Dokumentų rengimo taisykles;
4.9. turėti analitinio mąstymo savybę ir informacijos sisteminimo, analizavimo ir apibendrinimo, išvadų ir siūlymų rengimo patirties, gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
4.10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.11. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;
4.12. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma SLAPTAI, ir asmens patikimumo pažymėjimui, suteikiančiam teisę dirbti ar susipažinti su užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymos SLAPTAI atitikmeniu, gauti.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. vadovauja Skyriui, planuoja ir organizuoja Skyriaus veiklą, skiria užduotis Skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą;
5.2. rengia ir teikia Departamento direktoriui Skyriaus nuostatus, Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir karių pareiginius nuostatus;
5.3. organizuoja teisės aktų projektų, nustatančių KAS biudžeto rengimo politiką, rengimą, taip pat kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, KAS institucijų, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos (toliau - KAM) administracijos padalinių parengtų teisės aktų projektų, susijusių su valstybės biudžeto asignavimų planavimu, vertinimą;
5.4. dalyvauja rengiant KAS strateginio ir veiklos planavimo dokumentus, Departamento vadovybės pavedimu teikia informaciją apie valstybės biudžeto asignavimų poreikį, reikalingą KAS strateginiams tikslams pasiekti;
5.5. užtikrina bendrųjų biudžeto projekto ir programų sąmatų sudarymo reikalavimų rengimą, organizuoja KAS institucijų ir jų padalinių pasitarimus biudžeto projekto rengimo klausimais;
5.6. vertina atliktos Lietuvos ir kitų Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (toliau - NATO) šalių makroekonominių rodiklių, gynybai planuojamų lėšų analizės rezultatus ir teikia siūlymus Departamento direktoriui dėl KAS finansavimo tendencijų ir apimčių;
5.7. organizuoja valstybės biudžeto asignavimų, skirtų KAS personalo ir išlaikymo išlaidoms, planavimą ir KAS biudžeto projekto rengimą pagal patvirtintus KAS planavimo dokumentus;
5.8. koordinuoja KAS biudžeto projekto ir programų sąmatų rengimą finansinių išteklių valdymo informacinės sistemos (FinVIS) priemonėmis, neviršijant KAS skiriamų valstybės biudžeto asignavimų;
5.9. užtikrina valstybės biudžeto asignavimų, skirtų KAS programoms vykdyti, limitų nustatymą, siūlymų dėl valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo KAS programoms rengimą, biudžetinių įstaigų programų sąmatų sudarymą ir jų teikimą tvirtinti asignavimų valdytojui;
5.10. užtikrina biudžeto projektų ir programų sąmatų už asignavimų valdytoją sudarymą ir pateikimą Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
5.11. organizuoja KAS veiklos efektyvumo vertinimą finansiniu aspektu ir parengtų išvadų ir siūlymų teikimą Departamento direktoriui;
5.12. pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja informacijos apie KAM biudžetą pagal NATO ir kitų tarptautinių organizacijų reikalavimus rengimą ir teikimą Departamento skyriui, atsakingam už informacijos apibendrinimą;
5.13. organizuoja informacijos, reikalingos kitų Departamento skyrių uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti, pateikimą Departamento vadovybei, skyriams ir Departamento patarėjui;
5.14. Departamento direktoriaus pavedimu atstovauja Departamentui darbo grupėse, kituose susitikimuose ir renginiuose, kuriuose formuojama pozicija dėl KAS biudžeto planavimo;
5.15. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų ir profesinės karo tarnybos karių tarnybinę veiklą, teikia pasiūlymus dėl jų skatinimo ar nuobaudų skyrimo, rūpinasi jų kvalifikacijos kėlimu;
5.16. analizuoja ir vertina Skyriaus veiklą ir teikia Departamento direktoriui išvadas ir siūlymus dėl Skyriaus veiklos gerinimo, teikia Skyriaus veiklos ataskaitas, atstovauja Skyriui, planuoja užduotims vykdyti būtinus materialinius išteklius;
5.17. vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.
Atlyginimas: 1990 € (iki mokesčių išskaitymo, t.y. "ant popieriaus")
Įmonė: Krašto apsaugos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2, (85)2196828, raimonda.usoviene@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2019.10.09
Galioja iki: 2019.10.23Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną ir atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją.
Prašymai dalyvauti centralizuotai VTD vykdomame konkurse į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos


Atsiliepimai, skundai apie Krašto apsaugos ministerija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Krašto apsaugos ministerija
Rekvizitai apie Krašto apsaugos ministerija
Skundailt.com apie Krašto apsaugos ministerija
Verslo žinios apie Krašto apsaugos ministerija
118 apie Krašto apsaugos ministerija
KurRasti apie Krašto apsaugos ministerija