Strateginio valdymo departamento Vyriausiasis specialistas (pakaitinis) (vyrai ir moterys)Aktuali redakcija nuo 2019 m. rugsėjo 27 d.

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2018 m. rugsėjo 26 d.

įsakymu Nr. PS1-1135

(Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d.

įsakymo Nr. PS1-1396 redakcija)

STRATEGINIO VALDYMO DEPARTAMENTO

STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Strateginio valdymo departamento (toliau - Departamentas) Strateginio planavimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta užtikrinti tinkamą Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - NMA) strateginių veiklos planų bei veiklos ataskaitų, NMA paraiškų bei NMA projektų dokumentacijos Europos Sąjungos (toliau - ES) paramai gauti parengimą, NMA įdiegtos subalansuotų rodiklių sistemos informacinės sistemos administravimą.

III. SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas - rengia NMA projektų dokumentaciją ES ir valstybės paramai gauti, strateginius veiklos planus bei veiklos ataskaitas ir užtikrina tinkamą NMA įdiegtos subalansuotų rodiklių sistemos informacinės sistemos administravimą.

IV. SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

4.2. turėti darbo patirties dokumentų valdyme;

4.3. gerai išmanyti svarbiausius ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos (toliau - LR) įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ES paramos administravimą, strateginį planavimą;

4.4. gerai išmanyti strateginio planavimo bei projektų valdymo principus;

4.5. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu, naudotis "Internet Explorer" naršykle;

4.6.sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;

4.7. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.

V. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1 . rengia NMA strateginius veiklos planus, metinę bei kitas NMA veiklos ataskaitas ir užtikrina jų pateikimą Skyriaus vedėjui; teikia rekomendacijas NMA vadovybei ir struktūriniams padaliniams dėl NMA veiklos tobulinimo, dalyvauja planuojant NMA veiklą;

5.2. Administruoja NMA įdiegtą subalansuotų rodiklių sistemos informacinę sistemą, atlieka rodiklių nustatymą, koregavimą ir apskaičiavimą, sistemina informaciją, rengia stebėsenos ataskaitas, teikia pasiūlymus dėl NMA veiklos stebėsenos tobulinimo;

5.3. koordinuoja ir kontroliuoja veiklos stebėsenos reikalavimų NMA struktūriniuose padaliniuose laikymąsi ir teikia siūlymus dėl papildomų ar alternatyvių priemonių taikymo, vykdo NMA personalo mokymus strateginio planavimo ir veiklos stebėsenos srityje;

5.4. rengia NMA paraiškas bei NMA projektų dokumentaciją ES ir valstybės paramai gauti;

5.5. užtikrina Bendrojo vertinimo modelio bei kitų NMA įdiegtų modelių ar sistemų, susijusių su NMA veiklos kokybės, rizikos bei strateginio planavimo gerinimu, tinkamą taikymą bei vystymą;

5.6. organizuoja išorinės aplinkos pokyčių stebėseną, juos analizuoja ir atlieka periodinę peržiūrą;

5.7. pagal Skyriaus bendradarbiauja su kitais NMA struktūriniais padaliniais; pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja NMA ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;

5.8. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant NMA ir kitų institucijų teisės aktų projektus, reikalui esant, derina juos su suinteresuotomis institucijomis;

5.9. tvarko Skyriaus dokumentaciją;

5.10. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento vadovybės ir Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti NMA strateginiai tikslai.

5.11. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl skyriaus ir NMA darbo tobulinimo.

VI. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 1401 € iki mokesčių išskaitymo / apie 883 € "į rankas"
Įmonė: Nacionalinė mokėjimo agentūra
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2, 37052526737, edita.jurgeleviciene@nma.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2019.11.08
Galioja iki: 2019.11.14Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną ir atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją.
Prašymai dalyvauti centralizuotai VTD vykdomame konkurse į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimami 5 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos


Atsiliepimai, skundai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Nacionalinė mokėjimo agentūra
Rekvizitai apie Nacionalinė mokėjimo agentūra
Skundailt.com apie Nacionalinė mokėjimo agentūra
Verslo žinios apie Nacionalinė mokėjimo agentūra
118 apie Nacionalinė mokėjimo agentūra
KurRasti apie Nacionalinė mokėjimo agentūra