Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis) (vyrai ir moterys)PATVIRTINTA

Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2019 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. ŽĮ-188

GYVENIMO LYGIO IR UŽIMTUMO STATISTIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė (pareiginės algos koeficientas 7,1).

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenims tikrinti ir redaguoti, apklausos duomenims su administracinių šaltinių duomenimis derinti ir dalyvauti atliekant vartotojų nuomonių ir kitus gyvenimo lygio statistinius tyrimus.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - statistinės informacijos rengime.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį statistikos, ar matematikos, ar informatikos, ar ekonomikos, ar sociologijos studijų krypčių išsilavinimą;

4.2. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, R programa ar kita statistinės analizės programa;

4.3. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, darbo apmokėjimą ir socialinio draudimo bei socialinės paramos sistemą;

4.5. būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. dalyvauja rengiant ir tobulinant pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo klausimynus, jų pildymo metodinius nurodymus;

5.2. tikrina ir redaguoja pirminius pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenis, aiškinasi klaidas su tarnautojais (klausėjais), priskiria trūkstamas reikšmes;

5.3. pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo apklausos duomenis papildo administracinių šaltinių duomenimis;

5.4. dalyvauja rengiant pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenų rinkmenas Eurostatui, skyriaus ir bendrus Lietuvos statistikos departamento (toliau - departamentas) leidinius pagal kompetenciją;

5.5. dalyvauja rengiant vartotojų nuomonių tyrimo informaciją ir ją skelbiant rodiklių duomenų bazėje;

5.6. vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 1228 € iki mokesčių išskaitymo / apie 783 € "į rankas"
Įmonė: Lietuvos statistikos departamentas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2, 2364836, vida.preiksaite@stat.gov.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2019.11.08
Galioja iki: 2019.11.14Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną ir atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją.
Prašymai dalyvauti centralizuotai VTD vykdomame konkurse į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimami 5 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos


Atsiliepimai, skundai apie Lietuvos statistikos departamentas


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Lietuvos statistikos departamentas
Rekvizitai apie Lietuvos statistikos departamentas
Skundailt.com apie Lietuvos statistikos departamentas
Verslo žinios apie Lietuvos statistikos departamentas
118 apie Lietuvos statistikos departamentas
KurRasti apie Lietuvos statistikos departamentas