Akreditacijos skyriaus vyresnysis specialistas (pakaitinis) (vyrai ir moterys)PATVIRTINTA
Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus
2019 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-14

AKREDITACIJOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (pareiginės algos koeficientas - 6,1)


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Akreditacijos skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS
2. Akreditacijos skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti ir užtikrinti tinkamą atitikties įvertinimo įstaigų akreditavimo proceso eigą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - organizuoja ir koordinuoja atitikties įvertinimo įstaigų akreditavimo proceso eigą, rengia akreditavimo procesą reglamentuojančių norminių dokumentų projektus.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, teisės aktus, reglamentuojančius Biuro veiklą, teisės aktų rengimo bei raštvedybos taisykles;
4.3. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;
4.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
4.5. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
4.6. savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. padeda Biuro vadovaujantiesiems ekspertams organizuoti ir koordinuoti atitikties įvertinimo įstaigų akreditavimo proceso eigą;
5.2. rengia norminių ir kitų dokumentų, reglamentuojančių akreditavimo procesą, projektus;
5.3. sudaro samdomų išorės ekspertų metinį monitoringo planą, vykdo jų asmens bylų peržiūrą ir atnaujinimą;
5.4. dalyvauja planuojant, organizuojant bei atliekant techninių ekspertų kvalifikacijos kėlimą;
5.5. dalyvauja organizuojant ir koordinuojant akreditacijos komitetų, akreditacijos tarybos, atitikties įvertinimo apeliacinės komisijos veiklą;
5.6. rengia sutarčių su užsakovais bei samdomais ekspertais projektus, užtikrina, kad sutartys būtų rengiamos laikantis teisės aktų reikalavimų;
5.7. vykdo funkcijas, nustatytas Biuro vadybos sistemos dokumentais;
5.8. vykdo viešuosius samdomų išorės ekspertų paslaugų pirkimus;
5.9. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Biuro strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Akreditacijos skyriaus vedėjui.
Įmonė: Nacionalinis akreditacijos biuras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2, 37070665173, jurgita.raiceviciene@nab.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2019.11.08
Galioja iki: 2019.11.14Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną ir atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją.
Prašymai dalyvauti centralizuotai VTD vykdomame konkurse į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimami 5 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos


Atsiliepimai, skundai apie Nacionalinis akreditacijos biuras


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Nacionalinis akreditacijos biuras
Rekvizitai apie Nacionalinis akreditacijos biuras
Skundailt.com apie Nacionalinis akreditacijos biuras
Verslo žinios apie Nacionalinis akreditacijos biuras
118 apie Nacionalinis akreditacijos biuras
KurRasti apie Nacionalinis akreditacijos biuras