Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius Vyriausiasis specialistas (vyrai ir moterys)PATVIRTINTA
Šiaulių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 3 d.
įsakymu Nr. AK-422 (4.1)

EKONOMIKOS IR VERSLO PLĖTROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (II) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybės (Nr. II) paskirtis - vykdyti Skyriui priskirtų Šiaulių rajono savivaldybės (toliau - Savivaldybė) valdomų akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių bei viešųjų įstaigų veiklos priežiūrą, teikti pasiūlymus dėl vietinių rinkliavų ir mokesčių tarifų nustatymo.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - analizuoti Skyriui priskirtų Savivaldybės valdomų akcinių, uždarųjų akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų, ūkinę-finansinę veiklą, rengti teisės aktų projektus dėl vietinių rinkliavų ir mokesčių tarifų nustatymo - funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos arba apskaitos krypties išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, Savivaldybės įmonių, akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų veiklą, viešųjų paslaugų, tarifų, rinkliavų nustatymą, prekybos viešosiose vietose organizavimą;
4.3. žinoti Dokumentų rengimo taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
4.4. mokėti dirbti teksto tvarkymo, interneto naršyklės ir elektroninio pašto kompiuterinėmis programomis;
4.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. vykdo Skyriui pagal Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir į struktūrinius padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų, kuriems pavedamas uždarųjų akcinių bendrovių, viešųjų ir biudžetinių įstaigų, kurių savininkė arba dalininkė yra Savivaldybė, veiklos priežiūra ir koordinavimas, sąrašą (toliau - Sąrašas) priskirtų Savivaldybės valdomų akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių bei viešųjų įstaigų veiklos priežiūrą;
5.2. teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl Skyriui pagal Sąrašą priskirtų Savivaldybės valdomų akcinių, uždarųjų akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų veiklos efektyvumo didinimo, reorganizavimo, privatizavimo, likvidavimo;
5.3. dalyvauja darbo grupių veikloje dėl Skyriui pagal Sąrašą priskirtų Savivaldybės valdomų akcinių, uždarųjų akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų teikiamų paslaugų kainų ir tarifų nustatymo, reguliavimo, kainų skaičiavimo metodikos sudarymo;
5.4. rengia teisės aktų projektus dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, nustatymo, teikia duomenis, susijusius su fiksuotų pajamų mokesčio dydžiais Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai;
5.5. rengia ir (ar) tikslina dokumentus, reglamentuojančius mokestinių lengvatų taikymą Savivaldybės biudžeto sąskaita įmonėms, teikia Savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl įmonių atleidimo nuo mokesčių ir (ar) rinkliavų;
5.6. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl vietinių rinkliavų Savivaldybės teritorijoje nustatymo už:
5.6.1. leidimo atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje išdavimą;
5.6.2. leidimo prekiauti ir teikti paslaugas Šiaulių rajono viešosiose vietose išdavimą;
5.6.3. leidimo organizuoti komercinius renginius Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą;
5.7. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių Savivaldybės teritorijoje nustatymo, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio ar šio mokesčio dydžio sumažinimo Savivaldybės biudžeto sąskaita, analizuoja ir teikia informaciją kitoms institucijoms apie šiuos mokesčius;
5.8. planuoja ir administruoja Ekonominės plėtros, visuomeninių iniciatyvų skatinimo, turizmo ir žemės ūkio plėtros programos asignavimus;
5.9. administruoja Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos įgyvendinimą;
5.10. vykdo einamąją ir paskesnę finansų, skirtų Skyriui, kontrolę;
5.11. atnaujina ir papildo Savivaldybės interneto svetainės skiltį ,,Ekonomika" vyriausiojo specialisto ir (ar) Skyriaus turimos ir skelbtinos informacijos klausimais;
5.12. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal Skyriaus ir (ar) pareigybės kompetenciją;
5.13. tvarko savo veiklos dokumentus ir perduoda archyviniam saugojimui;
5.14. dalyvauja darbo grupių bei komisijų, sudarytų Savivaldybės tarybos sprendimu, mero potvarkiu ar Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, darbe, nagrinėjant su Skyriaus funkcijomis ir uždaviniais susijusius klausimus;
5.15. teikia kuruojamos veiklos klausimais duomenis metinėms Savivaldybės institucijų vadovų ataskaitoms parengti;
5.16. nagrinėja gautus skundus ir raštus, rengia atsakymus, konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis pagal paskirtas funkcijas;
5.17. dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe;
5.18. pavaduoja vyriausiąjį specialistą (dirbantį pagal Skyriaus pareigybės (Nr. I) aprašymą), jo nesant darbe dėl ligos, atostogų ar komandiruočių metu;
5.19. vykdo kitus su Savivaldybės, Savivaldybės administracijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 1159 € iki mokesčių išskaitymo / apie 744 € "į rankas"
Įmonė: Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Miestas: Šiauliai
Kreiptis: 852196828, arunas.bulota@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2019.11.08
Galioja iki: 2019.11.22Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną ir atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją.
Prašymai dalyvauti centralizuotai VTD vykdomame konkurse į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos


Atsiliepimai, skundai apie Šiaulių rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Šiaulių rajono savivaldybės administracija
118 apie Šiaulių rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Šiaulių rajono savivaldybės administracija