Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas (6,4) (vyrai ir moterys)PATVIRTINTA
Jonavos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 12 d.
įsakymu Nr. 13B-1154


STATYBOS, REMONTO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti dokumentus, nustatant planuojamos teritorijos ekonominės, socialinės raidos bei investicijų kryptis, numatant visuomeninės, verslo, pramonės ir kitos veiklos, būsto statybos galimą plėtojimąsi planuojamoje teritorijoje, nustatyti ir patikslinti planuojamos teritorijos naudojimo reglamentus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - teritorijų planavimo - funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį architektūros krypties išsilavinimą;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti teisės aktus reglamentuojančius teritorijų planavimą ir statybą;
4.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, Internet Explorer, MS Outlook;
4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.7. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo bei raštvedybos taisykles;.
4.8. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. priima ir nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo;
5.2. teikia pasiūlymus dėl atskirų rajono ir miesto teritorijų planavimo, tam, kad būtų užtikrintas tinkamas privačios ir valstybinio fondo žemės naudojimas;
5.3. rengia sąlygas, tikrina atitikimą galiojantiems teisės aktams ir derina žemės gelmių naudojimo planus bei renka duomenis apie rajono teritorijoje planuojamas naudoti ir naudojamas žemės gelmes;
5.4. organizuoja vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planus, rengia sąlygas, tikrina atitikimą galiojantiems teisės aktams ir derina;
5.5. vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis prieš tvirtinant teritorijų planavimo dokumentą ruošia teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartį, jeigu šiems sprendiniams įgyvendinti reikalingas žemės sklypų pertvarkymas, žemės paėmimas visuomenės poreikiams, inžinerinės ir (ar) socialinės infrastruktūros plėtra, kitais Vyriausybės nustatytais atvejais ir teikia ją tvirtinimui;
5.6. teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) ruošia specialiųjų planų inicijavimo dokumentus, direktoriaus įsakymus, planavimo darbų programas, atlieka viešinimą teisės aktų nustatyta tvarka, surenka ir išduoda sąlygas, rengimo metu teikia pastabas ir rengia tvirtinimo dokumentus, siekiant užtikrinti skyriui pavestų funkcijų įgyvendinimą;
5.7. tikrina, derina, teikia tvirtinti ir registruoti teritorijų planavimo dokumentus pradėtus rengti iki Teritorijų planavimo įstatymo pasikeitimo, t. y. iki 2014 m. sausio 1 d.;
5.8. teikia duomenis ir dirba su teritorijų planavimo stebėsenos informacine sistema (TPSIS);
5.9. priima ir nagrinėja prašymus dėl žemės sklypų paskirties keitimo ir naudojimo būdo nustatymo, ruošia rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl žemės sklypų paskirties keitimo, naudojimo būdo nustatymo ir žemės sklypų verčių nustatymo;
5.10. dalyvauja Teritorijų planavimo komisijos darbe, derina savo kompetencijai priskirtus objektus;
5.11. teikia duomenis GIS tvarkytojui apie pradėtus rengti ir parengtus formavimo ir pertvarkymo projektus, žemės gelmių naudojimo planus, vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planus, bei apie sklypus, kuriems yra pakeista žemės sklypo paskirtis;
5.12. teisės aktų nustatyta tvarka ruošia atsakymus administracijos padaliniams, fiziniams ir juridiniams asmenims į paklausimus skundus, prašymus, pranešimus; konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis dėl žemės naudojimo paskirties, jos pakeitimo galimybių ir tvarkos bei kitais pareigybei priskirtais klausimais, tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją;
5.13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 1107 € (iki mokesčių išskaitymo, t.y. "ant popieriaus")
Įmonė: Jonavos rajono savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 852196829, arunas.bulota@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2019.11.08
Galioja iki: 2019.11.22Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną ir atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją.
Prašymai dalyvauti centralizuotai VTD vykdomame konkurse į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos


Atsiliepimai, skundai apie Jonavos rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Jonavos rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Jonavos rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Jonavos rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Jonavos rajono savivaldybės administracija
118 apie Jonavos rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Jonavos rajono savivaldybės administracija