Turto valdymo skyrius Vyresnysis specialistas koef.-6.4 (vyrai ir moterys)PATVIRTINTAŠalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 1 d. įsakymu Nr.1276 ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TURTO VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUSPAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojas.II SKYRIUSPASKIRTIS2. Turto valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti licencijų išdavimą, Savivaldybės bei socialinio būsto nuomą. III SKYRIUS VEIKLOS SRITIS 3. Turto valdymo skyriaus vyriausiajam specialistui priskiriamos šios specialiosios veiklos sritys:licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais,Savivaldybės bei socialinio būsto fondų sudarymas, Savivaldybės bei socialinio būsto nuoma.IV SKYRIUSSPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 4.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą . 4.2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, paramą būstui įsigyti ir išsinuomoti, alkoholio produktų bei tabako gaminių licencijų išdavimą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą ir kitus teisės aktus. 4.3. Mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer. 4.4. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. 4.5. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją. 4.6. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą. 4.7. Būti pareigingam, darbščiam, tolerantiškam, komunikabiliam.V SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 5.1. Organizuoja licencijų išdavimą, patikslinimą, papildymą, dublikatų išdavimą, galiojimo panaikinimą:5.1.2. verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;5.1.3. verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais.5.2. Vykdo kitas alkoholio produktų, tabako gaminių licencijavimo administravimui priskirtas funkcijas.5.3. Sprendžia prekybos organizavimo viešose vietose, prekyvietėse klausimus.5.4. Įgyvendina Savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros politiką, rengia Tarybos sprendimų projektus dėl šio fondo plėtros programų tvirtinimo. 5.5. Nagrinėja rajono gyventojų prašymus dėl įrašymo į sąrašą savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti.5.6. Sudaro rajono gyventojų sąrašą socialiniam būstui išsinuomoti.5.7. Organizuoja savivaldybės būsto, socialinio būsto, laikinojo būsto, tarnybinių butų nuomos sutarčių parengimą ir apskaitą.5.8. Nagrinėja prašymus dėl teisės į finansinę paskatą jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą.5.9. Rengia pažymas apie kredito gavėjo teisę į paramą būstui įsigyti arba motyvuotą rašytinį atsisakymą išduoti tokią pažymą.5.10. Tvarko Savivaldybės būsto, socialinio būsto, tarnybinių butų ir laikinojo būsto fondus ir jų registrus. Užtikrina šių fondų sudarymą ir apskaitą.5.11. Rengia rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl savivaldybės būsto, socialinio būsto, laikinojo būsto, tarnybinių butų (išnuomojimas, pripažinimas nuomininku, sutarties pakeitimai ir kt.).5.12. Rengia ir tvarko dokumentus, susijusius su valstybės garantijomis nuomininkams, gyvenantiems savininkams grąžintuose gyvenamuosiuose namuose.5.13. Kontroliuoja, kaip rajono Savivaldybės gyvenamųjų patalpų (socialinio būsto, laikinojo būsto, tarnybinių butų) nuomininkai laikosi nuomos sutartyse nurodytų sąlygų. 5.14. Renka medžiagą dėl nuomininkų, nevykdančių nuomos sutarties sąlygų, iškeldinimo teisės aktų nustatyta tvarka. 5.15. Dalyvauja komisijose ir pasitarimuose dėl Savivaldybės bei socialinio būsto fondo. Teikia konsultacijas ir metodinę paramą gyvenamojo fondo ir pagal kompetenciją kitais klausimais. 5.16. Rengia Tarybos sprendimų projektus dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nustatymo. Teikia pasiūlymus dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nustatymo. 5.17. Organizuoja socialinio būsto pirkimą.5.18. Organizuoja bylų perdavimą archyvui. 5.19. Nagrinėja gaunamus asmenų prašymus ir pasiūlymus šiame pareigybės aprašyme numatytais klausimais. Nagrinėja asmenų skundus, išskyrus atvejus, kai skundžiami Turto valdymo skyriaus specialisto veiksmai, bei atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje.5.20. Vykdo kitas rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas, administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus. 5.21. Kaupia ir pateikia duomenis, ataskaitas ir kitą informaciją raštu bei elektroniniu paštu suinteresuotoms ir tokią informaciją gauti turinčioms teisę institucijoms vyriausiojo specialisto kompetencijos klausimais. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Atlyginimas: 1107 € (iki mokesčių išskaitymo, t.y. "ant popieriaus")
Įmonė: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Miestas: Šalčininkai
Kreiptis: 852196829, arunas.bulota@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2019.11.08
Galioja iki: 2019.11.22

Atsiliepimai, skundai apie Šalčininkų rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
118 apie Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Šalčininkų rajono savivaldybės administracija