Personalo skyrius Vyriausiasis specialistas (vyrai ir moterys)PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus
2019 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. VE-152


PERSONALO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Personalo skyriaus (toliau - skyriaus) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, priskiriamas specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis - A2.
3. Pareigybės paskirtis - vykdyti priskirtų padalinių personalo administravimą.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programomis: Word, Excel, PowerPoint, Outlook; interneto naršykle);
4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
4.7. išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
4.7. išmanyti žmogiškųjų išteklių valdymą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. atlieka priskirtų administruoti padalinių personalo sudėties analizę, pagal kompetenciją teikia duomenis rengiamoms ataskaitoms;
5.2. vykdo priskirtų padalinių personalo administravimą (rengia personalo administravimui reikalingus dokumentus, supažindina su jais darbuotojus), pagal kompetenciją nustatyta tvarka pateikia personalo duomenis ir informaciją;
5.3. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus personalo valdymo ir administravimo klausimais;
5.4. pagal kompetenciją ir priskirtus administruoti padalinius vykdo asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas; administruoja Valstybės kontrolės personalo duomenų bazę; nustatyta tvarka rengia ir pasirašo socialinio draudimo pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Elektroninėje draudėjų aptarnavimo sistemoje;
5.5. padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas, konsultuoja darbuotojus šiais klausimais, rengia reikalingus dokumentus;
5.6. jeigu yra paskirtas, padeda valstybės kontrolieriaus sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
5.7. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl veiklos ir personalo valdymo proceso tobulinimo;
5.8. formuoja ir tvarko priskirtų padalinių darbuotojų asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;
5.9. nustatyta tvarka perduoda archyvui personalo asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;
5.10. veda darbuotojų komandiruotėse praleisto laiko po darbo dienos valandų ar poilsio ir švenčių dienomis apskaitą bei organizuoja kompensavimą už šį laiką;
5.11. suveda informaciją apie komandiruotes į valstybės tarnautojų registrą;
5.12. dalyvauja organizuojant atrankas bei konkursus į laisvas darbuotojų pareigybes ir prireikus dalyvauja atrankos bei konkursų komisijų posėdžiuose;
5.13. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai.


Atlyginimas: 1102 € iki mokesčių išskaitymo / apie 711 € "į rankas"
Įmonė: Valstybės kontrolė
Miestas: Vilnius
Kreiptis: 8(5)2666731, karjera@vkontrole.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2019.11.08
Galioja iki: 2019.11.22Norėdamas dalyvauti konkurse, pretendentas turėtų jungtis į Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemos Prašymų teikimo modulį (https://pm.vataras.lt), pasirinkdamas paslaugą Pretendavimas į darbuotojo pareigas. Per Elektroninius valdžios vartus prisijungęs pretendentas šiame modulyje turi atlikti tokius žingsnius:

 • 1) paslaugos kortelėje „Mano dokumentai“ sudėti visus dokumentus, kuriuos kartu su prašymu reikia pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai;
 • 2) paslaugos kortelėje „Darbo skelbimai“ suradus reikiamą pareigybę, sukurti prašymą dalyvauti konkurse, prie prašymo pridedant reikalaujamus pateikti dokumentus;
 • 3) sukurtą prašymą per Sistemą pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai.


  Atsiliepimai, skundai apie Valstybės kontrolė


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Valstybės kontrolė
  Rekvizitai apie Valstybės kontrolė
  Skundailt.com apie Valstybės kontrolė
  Verslo žinios apie Valstybės kontrolė
  118 apie Valstybės kontrolė
  KurRasti apie Valstybės kontrolė