Turto valdymo skyrius specialistas (vyrai ir moterys)PATVIRTINTA
Pravieniškių pataisos namų-
atvirosios kolonijos direktoriaus
2019 m. rugpjūčio 30 d.
įsakymu Nr. V-519


TURTO VALDYMO SKYRIAUS
SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Turto valdymo skyriaus specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės grupė - specialistas.
3. Pareigybės lygis - A(A2).

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
4.2. Išmanyti:
4.2.1. elektrotechnikos pagrindus, elektrotechninių medžiagų pagrindines rūšis, savybes ir paskirtį;
4.2.2. telemechanikos ir elektronikos pagrindus;
4.2.3. elektrosaugos su elektros įrenginiais ir prietaisais reikalavimus, veikiančių elektros įrenginių ir prietaisų priežiūros tvarką;
4.2.4. telefoninio ryšio, vaizdo stebėjimo sistemų, apsaugos ir priešgaisrinių signalizacijų sistemų diegimo ir priežiūros reikalavimus;
4.2.5. pirmosios medicinos pagalbos suteikimo priemones ir tvarką esant elektrosaugos pažeidimams;
4.3. būti susipažinusiam su darbui reikalingais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
4.4. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO
FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja darbus, užtikrinančius nepertraukiamą telefoninio ryšio tiekimą visiems įstaigos struktūriniams padaliniams ir objektams;
5.2. organizuoja ir vykdo įstaigos vaizdo stebėjimo ir telefoninio ryšio tinklų ir įrenginių eksploataciją;
5.3. organizuoja ir užtikrina kokybišką televizijos vaizdo perdavimą į nuteistųjų gyvenamasias patalpas ir laisvalaikio kambarius;
5.4. gavęs informaciją apie telefoninio ryšio gedimus nedelsiant imasi veiksmų juos pašalinti;
5.5. kartą per mėnesį atlieka telefonų stoties profilaktinę apžiūrą;

5.6. gavęs informaciją apie įstaigoje esančių elektromechaninių, mechaninių, magnetinių spynų gedimus nedelsiant imasi veiksmų juos pašalinti;
5.7. kartą per mėnesį atlieka įstaigoje esančių elektromechaninių, mechaninių, magnetinių spynų profilaktinę apžiūrą;
5.8. gavęs informaciją apie vaizdo stebėjimo sistemų gedimus nedelsiant imasi veiksmų juos pašalinti;
5.9. kartą per mėnesį atlieka vaizdo stebėjimo sistemų profilaktinę apžiūrą;
5.10. gavęs informaciją apie apsaugos ir priešgaisrinių signalizacijų sistemų gedimus nedelsiant imasi veiksmų juos pašalinti;
5.11. kartą per mėnesį atlieka apsaugos ir priešgaisrinių signalizacijų sistemų profilaktinę apžiūrą;
5.12. vykdo viešųjų pirkimų iniciatoriaus funkcijas, susijusias su jo veikla;
5.13. atlieka numatomų vykdyti pirkimų rinkos tyrimus;
5.14. organizuoja naujų telefoninio ryšio, televizijos ir vaizdo stebėjimo sistemų, apsaugos ir priešgaisrinių signalizacijų sistemų įdiegimą įstaigoje;
5.15. pagal kompetenciją sudaro ir tvarko priskirtas bylas;
5.16. teikia pasiūlymus įstaigos vadovybei dėl energetinio ūkio valdymo gerinimo;
5.17. laikosi darbuotojų saugą ir sveikatą, elektrosaugą ir gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų;
5.18. vykdo kitus, su Turto valdymo skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio Turto valdymo skyriaus vedėjo, Turto valdymo specialisto (A(A1) lygis) pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.Atlyginimas: 1245 € iki mokesčių išskaitymo / apie 793 € "į rankas"
Įmonė: Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija
Miestas: Kaišiadorių r.
Kreiptis: Pravieniškių g. 5, Pravieniškių k., (8346)56440, pravienpn-ak@pravienpn-ak.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2019.11.08
Galioja iki: 2019.11.22Norėdamas dalyvauti konkurse, pretendentas turėtų jungtis į Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemos Prašymų teikimo modulį (https://pm.vataras.lt), pasirinkdamas paslaugą Pretendavimas į darbuotojo pareigas. Per Elektroninius valdžios vartus prisijungęs pretendentas šiame modulyje turi atlikti tokius žingsnius:

 • 1) paslaugos kortelėje „Mano dokumentai“ sudėti visus dokumentus, kuriuos kartu su prašymu reikia pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai;
 • 2) paslaugos kortelėje „Darbo skelbimai“ suradus reikiamą pareigybę, sukurti prašymą dalyvauti konkurse, prie prašymo pridedant reikalaujamus pateikti dokumentus;
 • 3) sukurtą prašymą per Sistemą pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai.


  Atsiliepimai, skundai apie Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija
  Rekvizitai apie Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija
  Skundailt.com apie Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija
  Verslo žinios apie Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija
  118 apie Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija
  KurRasti apie Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija