Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyriaus Kompiuterių sistemų specialistas (vyrai ir moterys)PATVIRTINTA

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus

2017 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. ĮV-E-921

(Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus

2019 m. spalio ___ d. įsakymo Nr. ĮV-E-____

redakcija)

Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyriaus

vyriausiojo specialisto kompiuterininko

pareigybės aprašymas

i skyrius

pareigybė

Vidaus administravimo ir informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas kompiuterininkas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.Pareigybės grupė - I.Pareigybės lygis - A2.Pareigybės paskirtis - pareigybė reikalinga užtikrinti savivaldybės administracijoje veikiančių informacinių sistemų ir informacinių technologijų efektyvų panaudojimą, priežiūrą, apsaugą.Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

ii skyrius

specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

Vyriausiasis specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu (kryptis - informatikos inžinerija, elektronikos inžinerija);

6.2. turėti darbo kompiuterinio tinklo ir informacinių sistemų eksploatavimo srityje patirtį;

6.3. mokėti administruoti ir valdyti Intranet, operacines sistemas Windows OS pagrindu, tarnybines stotis, elektroninio pašto sistemas, išmanyti duomenų bazių valdymo sistemas;

6.4. būti susipažinęs ir išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius savivaldybių veiklą, viešųjų juridinių asmenų veiklą, darbo santykius;

6.5. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius informacinių sistemų ir informacinių technologijų veikimą, eksploatavimą, saugumą, visuomenės informavimą ir asmenų aptarnavimą viešajame sektoriuje;

6.6. išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.7. mokėti rengti dokumentų projektus;

6.8. gebėti savarankiškai organizuoti savo darbą, atlikti užduotis, rasti sprendimus savo veiklos srityje, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, planuoti, organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje.

iii skyrius

šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

7.1. administruoja ir prižiūri savivaldybės tarybos, Kontrolės ir audito tarnybos, administracijos struktūrinių padalinių kompiuterinį tinklą, kompiuterizuotas darbo vietas, duomenų bazes, informacines sistemas, tarnybines stotis, didžiosios posėdžių salės įrangą ir kitą kompiuterinę įrangą;

7.2. užtikrina tarnybinių stočių ir duomenų bazių tinkamą funkcionavimą, vykdo tarnybinių stočių ir kompiuterinio tinklo priežiūrą;

7.3. kontroliuoja, kad savivaldybėje būtų naudojama tik legali (licencijuota arba nemokama) programinė įranga, raštu informuoja apie nelegalios programinės įrangos naudojimą;

7.4. atsako už duomenų atsarginių kopijų kūrimą, jų archyvavimą ir saugojimą;

7.5. įdiegia ir atnaujina sisteminę, bendro naudojimo ir taikomąją programinę įrangą;

7.6. atlieka ir užtikrina techniškai tvarkingą kompiuterių ir kompiuterinių sistemų eksploataciją, šalina vietinio kompiuterinio tinklo gedimus;

7.7. paruošia darbui konkrečios darbo vietos naujai gaunamą kompiuterinę ir programinę įrangą, įregistruoja ir išregistruoja naudotojus, sukuria elektroninio pašto adresus;

7.8. užtikrina elektroninės informacijos neprieinamumą tretiesiems asmenims kompiuterį perduodant arba naikinant;

7.9. nustato programinės įrangos trūkumus, šalina juos, atlieka kompiuterių virusų paiešką ir jų naikinimą;

7.10. atlieka kompiuterinės įrangos profilaktinius priežiūros darbus;

7.11. analizuoja savivaldybės poreikius informacinėms technologijoms ir teikia siūlymus dėl esamos ar naujos informacinės technologijos, kompiuterinės ar programinės įrangos laikymo, keitimo, diegimo, siekiant didinti darbo efektyvumą;

7.12. prižiūri interneto svetainės www.visaginas.lt tarnybinę stotį;

7.13. prižiūri Dokumentų ir įrašų dokumentų valdymo sistemos "Kontora" tarnybinę stotį, palaiko nuolatinius ryšius su sistemą aptarnaujančia įmone;

7.14. administruoja eSPIS IS, palaiko nuolatinius ryšius su sistemą aptarnaujančia įmone, teikia techninę pagalbą šios sistemos vartotojams;

7.15. prižiūri ir administruoja pašto tarnybinę stotį, palaiko nuolatinius ryšius su sistemą aptarnaujančia įmone;

7.16. prižiūri ir administruoja ASM (asmens duomenis) tarnybinę stotį;

7.17. prižiūri ir administruoja Archyvas (asmens duomenis) tarnybinę stotį;

7.18. vykdo prižiūrimų duomenų bazių saugojimą, kopijavimą, atkūrimą;

7.19. užtikrina kompiuterinės įrangos veikimą savivaldybės tarybos posėdžių ir kitų renginių metu;

7.20. konsultuoja bendrais informacinių technologijų taikymo klausimais, teikia metodinę pagalbą savo kompetencijos klausimais;

7.21. derina techninius projektus įsigyjant kompiuterius, kompiuterių programinę įrangą, tobulinant kompiuterinį tinklą;

7.22. kontroliuoja sutarčių vykdymą savo kompetencijos klausimais ir teikia informaciją dėl sutarčių vykdymo;

7.23. rengia raštų, atsakymų į asmenų ar institucijų raštus, paklausimus projektus pagal savo kompetenciją;

7.24. tvarko, kaupia, sistemina, archyvuoja jo žinioje esamus dokumentus;

7.25. rengia pusmečio, metų veiklos planus, ataskaitas ir teikia skyriaus vedėjui;

7.26. nuolat tobulina teorines ir praktines žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;

7.27. teikia pasiūlymus dėl savo darbo organizavimo;

7.28. inicijuoja viešuosius pirkimus, būtinus funkcijoms vykdyti;

7.29. pavaduoja skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ar kitais nebuvimo darbe laikotarpiais pagal atskirą savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą;

7.30. vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir įgyvendinti uždaviniai.


Atlyginimas: 1117 € iki mokesčių išskaitymo / apie 719 € "į rankas"
Įmonė: Visagino savivaldybės administracija
Miestas: Visaginas
Kreiptis: Parko g. 14, (8386)31551, visaginas@visaginas.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. budu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Paskelbta: 2019.11.08
Galioja iki: 2019.11.22Norėdamas dalyvauti konkurse, pretendentas turėtų jungtis į Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemos Prašymų teikimo modulį (https://pm.vataras.lt), pasirinkdamas paslaugą Pretendavimas į darbuotojo pareigas. Per Elektroninius valdžios vartus prisijungęs pretendentas šiame modulyje turi atlikti tokius žingsnius:

 • 1) paslaugos kortelėje „Mano dokumentai“ sudėti visus dokumentus, kuriuos kartu su prašymu reikia pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai;
 • 2) paslaugos kortelėje „Darbo skelbimai“ suradus reikiamą pareigybę, sukurti prašymą dalyvauti konkurse, prie prašymo pridedant reikalaujamus pateikti dokumentus;
 • 3) sukurtą prašymą per Sistemą pateikti konkursą organizuojančiai įstaigai.


  Atsiliepimai, skundai apie Visagino savivaldybės administracija


  Komentaras:
  Vardas:
   

  Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

         Google apie Visagino savivaldybės administracija
  Rekvizitai apie Visagino savivaldybės administracija
  Skundailt.com apie Visagino savivaldybės administracija
  Verslo žinios apie Visagino savivaldybės administracija
  118 apie Visagino savivaldybės administracija
  KurRasti apie Visagino savivaldybės administracija