Teisės departamento Civilinių bylų ir teisės skyriaus vyriausiasis specialistas (vyrai ir moterys)PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. AD1-182

TEISĖS DEPARTAMENTO CIVILINIŲ BYLŲ IR TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTOPAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUSPAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės departamento Civilinių bylų ir teisės skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. SKYRIUSPASKIRTIS

2. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau - Departamentas) Teisės departamento Civilinių bylų ir teisės skyriaus vyriausiojo specialisto (aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno - vyriausiojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pareigybės aprašyme numatytas funkcijas vykdančiam Šiauliuose) pareigybė reikalinga vykdyti žalos aplinkai, padarytos administracinės teisės pažeidimais, išieškojimo procedūras, užtikrinti Departamento pasirašomų sutarčių, rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų atitikimą teisės aktų reikalavimams, ginti Departamento interesus teismuose, prokuratūros, vidaus reikalų sistemos bei kitose valstybės bei savivaldybės institucijose.

III. SKYRIUSVEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisė.

IV. SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, civilinę ir administracinę teisę, administracinių bylų teiseną, civilinį ir baudžiamąjį procesą, gebėti juos taikyti praktiškai;

4.2. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą ir turėti ne mažesnį kaip 1 metų teisinio darbo stažą;

4.3. mokėti rengti procesinius dokumentus teismams;

4.4. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, išmanyti dokumentų tvarkymo bei apskaitos, teisės aktų bei kitų dokumentų rengimo taisykles;

4.5. mokėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

4.6. mokėti dirbti Microsoft Office kompiuterinių programų paketu, interneto naršykle, elektroninio pašto programa;

4.7. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

V. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. rengia pretenzijas, ieškinius, įformina kitus dokumentus dėl žalos atlyginimo, teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja priverstinį žalos išieškojimą, tvarko civilines bylas, veda duomenis į registrus;

5.2. esant poreikiui nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja administracinių nusižengimų ir ekonominių sankcijų skyrimo juridiniams asmenims bylas, priima nutarimus dėl paskirtų baudų pakeitimo nemokamais viešaisiais darbais, atlieka reikiamus registracijos, administracinių bylų, konfiskuoto turto ir daiktinių įrodymų tvarkymo veiksmus;

5.3. rengia procesinius dokumentus teismams (skundus, prašymus dėl teismo įsakymo išdavimo, atsiliepimus, atsikirtimus, dublikus, triplikus, ieškinius, tarp jų ir apeliacinius, kasacinius ir kt.), ikiteisminio tyrimo įstaigoms, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms, atlieka reikiamus procesinius ir kontrolės veiksmus elektroninių paslaugų portaluose, registruose;

5.4. pagal suteiktus įgaliojimus tvarko duomenis ir atlieka reikiamus kontrolės veiksmus Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale (seka teisminių procesų eigą, apie bylose kitų šalių ar teismo įkeltus dokumentus);

5.5. nustatyta tvarka atstovauja Departamentui visų instancijų bendrosios kompetencijos ir administraciniuose teismuose, civilinėse ir baudžiamosiose bylose teisėsaugos, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose, kitose valstybės ir savivaldos institucijose, įstaigose bei kitose organizacijose, santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis;

5.6. konsultuoja Departamento darbuotojus Skyriaus kompetencijos klausimais;

5.7. teikia pastabas bei pasiūlymus dėl Departamentui pateiktų svarstyti teisės aktų;

5.8. Departamento direktoriaus pavedimu nagrinėja fizinių, juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus, rengia atsakymus bei pasiūlymus;

5.9. vertina ir nustatyta tvarka vizuoja viešųjų pirkimų sutarčių, sudaromų įgyvendinant Departamento ūkinę bei finansinę veiklą, kitų sutarčių projektus;

5.10. rengia sutartis, susitarimus tarp Departamento ir kitų institucijų;

5.11. pagal atskirą Departamento direktoriaus įsakymą ar rezoliucinį pavedimą vykdo Skyriaus vedėjo darbo funkcijas jo atostogų, ligos, komandiruotės metu ir kai vedėjo pareigybė laisva;

5.12. vykdo kitus Departamento vadovybės, Teisės departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus pagal Skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.

VI. SKYRIUSŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 1228 € iki mokesčių išskaitymo / apie 783 € "į rankas"
Įmonė: Aplinkos apsaugos departamentas prie AM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2, 852196823, jurgita.radziunaite@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2019.11.08
Galioja iki: 2019.11.22Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną ir atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją.
Prašymai dalyvauti centralizuotai VTD vykdomame konkurse į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos


Atsiliepimai, skundai apie Aplinkos apsaugos departamentas prie AM


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Aplinkos apsaugos departamentas prie AM
Rekvizitai apie Aplinkos apsaugos departamentas prie AM
Skundailt.com apie Aplinkos apsaugos departamentas prie AM
Verslo žinios apie Aplinkos apsaugos departamentas prie AM
118 apie Aplinkos apsaugos departamentas prie AM
KurRasti apie Aplinkos apsaugos departamentas prie AM