Panevėžio klientų aptarnavimo departamento Vyriausiasis specialistas (vyrai ir moterys)PATVIRTINTA
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2018 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-190
(Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V- 650 redakcija )

PANEVĖŽIO KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Panevėžio klientų aptarnavimo departamento vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II. PASKIRTIS

4. Panevėžio klientų aptarnavimo departamento (toliau - Departamentas) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti psichologinio konsultavimo paslaugos teikimą Departamento aptarnaujamoje teritorijoje, užtikrinant nustatytų užduočių ir veiklos rodiklių įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo - funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikacinius laipsnius arba psichologo kvalifikaciją (specialybę), įgytą baigus studijas pagal vienos pakopos aukštojo mokslo programas;
6.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį, teikiant psichologinį konsultavimą;
6.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
6.4. mokėti apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
6.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;
6.6. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
6.7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. koordinuoja ir užtikrina darbo rinkos paslaugų (profesinės karjeros planavimo ir psichologinio konsultavimo) teikimą Departamentui pavaldžiuose klientų aptarnavimo skyriuose (toliau - Skyriai);
7.2. organizuoja ir vykdo darbo rinkos paslaugų (profesinės karjeros planavimo ir psichologinio konsultavimo) teikimo darbo ieškantiems asmenims stebėseną, kokybės ir efektyvumo vertinimą;
7.3. pagal poreikį individualiai ir grupėse teikia profesinės karjeros planavimo ir psichologinio konsultavimo paslaugas ieškantiems darbo asmenims Skyriuose;
7.4. ugdo ieškančių darbo asmens gebėjimus racionaliai priimti profesinį sprendimą, padedant spręsti emocinio, asmeninio ir tarpasmeninio pobūdžio problemas, sudarančias kliūtis jų užimtumui;
7.5. organizuoja psichologinio konsultavimo priemonių Skyriuose įdiegimą bei teikia pasiūlymus dėl naujų konsultavimo metodų diegimo ir taikymo;
7.6. teikia pasiūlymus Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Užimtumo tarnyba) Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento Metodologijos ir stebėsenos skyriui dėl:
7.6.1. metodikų individualaus ir grupinio psichologinio konsultavimo poreikiui nustatyti rengimo ir tobulinimo;
7.6.2. darbo ieškančių asmenų motyvacijos aktyviai darbo paieškai didinimo, darbo paieškos įgūdžių lavinimo metodikų ir priemonių rengimo ir tobulinimo;
7.7. organizuoja, vykdo ir apibendrina darbo ieškančių asmenų apklausas dėl profesinės karjeros planavimo ir psichologinio konsultavimo gerinimo;
7.8. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, mokymo paslaugas teikiančiomis įstaigomis, bendruomenių atstovais, kitais darbo rinkos ir socialiniais partneriais, organizuojant ir įgyvendinant socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijos į darbo rinką priemones;
7.9. profesinės karjeros planavimo ir psichologinio konsultavimo paslaugų teikimo metu informuoja darbo ieškančius asmenis apie socialinių partnerių įgyvendinamas integracijos į darbo rinką priemones;
7.10. pagal poreikį dalyvauja darbuotojų atrankose į skelbiamas laisvas darbo vietas ir taiko atrankos metodus - interviu, asmenybės savybių įvertinimo testus, praktines užduotis ir kt;
7.11. analizuoja savo vykdomos veiklos rezultatus, savarankiškai planuoja jų vykdymą ir teikia Departamento direktoriui ataskaitas;
7.12. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Departamento ir kitų Užimtumo tarnybos struktūrinių padalinių darbuotojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
7.13. pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo vidinius Departamento ir Skyrių darbuotojų mokymus;
7.14. teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl darbo rinkos paslaugų (profesinės karjeros planavimo ir psichologinio konsultavimo) įgyvendinimo ir jų efektyvumo didinimo, darbo organizavimo tobulinimo;
7.15. rengia, saugo ir nustatyta teisės aktuose tvarka perduoda į archyvą jo kompetencijai priskirtus dokumentus;
7.16. atsako už turimos informacijos tikslų suvedimą į Užimtumo tarnybos valdomą informacinę sistemą laiku ir kitų jam priskirtų funkcijų bei vienkartinių pavedimų vykdymą;
7.17. pagal kompetenciją renka, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją, susijusią su veikla, organizuoja ir rengia pranešimus, ataskaitas;
7.18. pavaduoja kitą Departamento specialistą, jam nesant darbe;
7.19. nustatyta tvarka atsiskaito Departamento direktoriui už savo veiklą;
7.20. vykdo vienkartinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus ar Departamento direktoriaus pavedimus, susijusius su Departamento funkcijomis.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.


Atlyginimas: 1249 € iki mokesčių išskaitymo / apie 804 € "į rankas"
Įmonė: Užimtumo tarnyba
Miestas: Panevėžys
Kreiptis: Vilnius, Šventaragio g. 2, 852196829, arunas.bulota@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.01.13
Galioja iki: 2020.01.20

Atsiliepimai, skundai apie Užimtumo tarnyba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Užimtumo tarnyba
Rekvizitai apie Užimtumo tarnyba
Skundailt.com apie Užimtumo tarnyba
Verslo žinios apie Užimtumo tarnyba
118 apie Užimtumo tarnyba
KurRasti apie Užimtumo tarnyba