Socialinių išmokų skyriaus Išmokų skyrimo poskyrio Vyriausiasis specialistas (vyrai ir moterys)PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. birželio 3 d.
įsakymu Nr. 40-202/19
(2019 m. lapkričio 28 d.
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymo Nr. 40-499/19 redakcija)


SOCIALINIŲ IŠMOKŲ SKYRIAUS IŠMOKŲ SKYRIMO POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (SIS-ISP-4)I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA1. Socialinių išmokų skyriaus (toliau - Skyrius) Išmokų skyrimo poskyrio (toliau - Poskyris) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.II. PASKIRTIS2. Poskyrio vyriausiojo specialisto (toliau - valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga nagrinėti asmenų prašymus dėl piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams, tikslinių kompensacijų, pagalbos pinigų, paramos mirties atveju, kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms ir kitų socialinių išmokų, nurodytų Skyriaus ir Poskyrio nuostatuose bei kituose teisės aktuose (toliau - išmokos), gavimo (toliau - prašymai) ir nustatyti asmenų teisę gauti išmokas, priimti sprendimus dėl išmokų skyrimo, vykdyti išmokų apskaitą socialinės paramos apskaitos sistemoje "Parama" (toliau - sistema "Parama").III. VEIKLOS SRITIS3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis - išmokų skyrimas.IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirties socialinės apsaugos srityje;

4.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.4. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos tesiės aktais ir Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais išmokų teikimą;

4.5. būti susipažinusiam su Poskyriui priskirtų uždavinių bei funkcijų vykdymu, vietos savivalda bei viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;

4.6. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;

4.7. mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu;

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti Skyriui ir Poskyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:

5.1. pagal Poskyrio kompetenciją konsultuoja ir informuoja į Skyrių besikreipiančius asmenis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus;

5.2. priima prašymus pažymoms, reikalingoms išmokoms skirti pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 5 tomas, p. 72) (toliau - Reglamentas Nr. 883/2004) ir 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 987/2009, nustatantį Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (OL 2009L284, p. 1) (toliau - Reglamentas Nr. 987/2009), ar kitus Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius išmokų teikimą, gauti;

5.3. pagal darbuotojo darbo tvarkos apraše nustatytą tvarką nagrinėja gautus asmenų prašymus:

5.3.1. nagrinėja asmenų prašymų ir prie jų pridėtų dokumentų, kuriais remiantis išmoka gali būti skiriama, teisingumą ir ar pateikti visi reikiami dokumentai. Nustačius, kad pateikti ne visi reikiami dokumentai, inicijuoja trūkstamų dokumentų pateikimą;

5.3.2. tvarko sistemoje "Parama" asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) duomenis, reikalingus išmokoms skirti;

5.3.3. tikrina sistemoje "Parama", Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje, turimuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose duomenis apie asmenis ir jiems paskirtas išmokas, spausdina prašymams nagrinėti reikalingus duomenis ir juos kaupia asmens byloje;

5.3.4. suveda valstybės įmonės Registrų centro teikiamus asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) turto vertės duomenis į sistemą "Parama"

5.3.5. nustato kompetentingą valstybę mokėti išmoką pagal Reglamentą Nr. 883/2004 ir Reglamentą Nr. 987/2009, parengia nustatytos formos dokumentus arba struktūrizuotus elektroninius dokumentus kitų valstybių kompetentingoms įstaigoms ir institucijoms;

5.3.6. apskaičiuoja asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) pajamas, nustato asmenų teisę gauti išmokas, išmokų dydžius ir jų teikimo laikotarpius;

5.3.7. tikrina anksčiau pateiktų asmenų prašymų ir priimtų sprendimų teisingumą, nustačius išmokos permokos atvejį, aiškinasi neteisėto išmokos mokėjimo aplinkybes bei inicijuoja reikiamų sprendimų priėmimą;

5.3.8. teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais priima sprendimus (įskaitant sprendimo parengimą ir jo pasirašymą) dėl išmokos skyrimo, neskyrimo, mokėjimo stabdymo, nutraukimo, perskaičiavimo, permokų nustatymo, grąžinimo, išskaičiavimo arba išieškojimo ir tvirtina juos sistemoje "Parama"

5.3.9. teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais rengia pranešimus asmenims dėl priimtų sprendimų, juos pasirašo bei išsiunčia;

5.3.10. teikia sudarytoms komisijoms asmenų prašymus ir kitus reikalingus duomenis dėl išmokų teikimo išimties tvarka, nepinigine forma ir kitais teisės aktuose nustatytais atvejais, kai asmenų prašymai dėl išmokų teikimo turi būti nagrinėjami komisijų;

5.4. inicijuoja asmenų buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimą;

5.5. rengia įsakymų dėl išmokų teikimo, pranešimų dėl tikslinių kompensacijų mokėjimo termino pabaigos, tarnybinių pranešimų ir kitų raštų išmokų teikimo arba kitais Skyriaus veiklos klausimais projektus;

5.6. rengia pažymas apie asmens (bendrai gyvenančių asmenų) vidutines pajamas būsto šildymo, geriamojo ir (ar) karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti, paskirtas ir (ar) išmokėtas išmokas, asmenims (bendrai gyvenantiems asmenims) nustatytą teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas;

5.7. formuoja ir tvarko asmenų, kuriems skiriamos išmokos, bylas ir perduoda jas saugoti Skyriaus archyvui;

5.8. rengia tikslinių kompensacijų išmokų gavėjų bylas persiuntimui į kitas Lietuvos Respublikos savivaldybes, inicijuoja šios išmokos gavėjų bylų atsiuntimą iš kitų savivaldybių;

5.9. suveda apskaičiuotų kompensacijų duomenis į sistemą "Parama" pagal daugiabučių namų savininkų bendrijų, įmonių ar organizacijų, kurios apskaičiuoja kompensacijas, pateiktas patikslintas paraiškas, o patikrinus paraiškas, perduoda jas apmokėti;

5.10. tikrina Socialinės paramos informacinės sistemos valdytojo pateiktą informaciją apie išmokų gavėjų pajamas, inicijuoja reikiamų sprendimų priėmimą;

5.11. atlieka neišmokėtų išmokų apskaitą, priima iš išmokų mokėtojų mokėjimo pavedimus, patikrina grąžintų lėšų sumas, duomenis suveda į sistemą "Parama"

5.12. sutikrina sistemoje "Parama" įrašytus duomenis su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pensijų skyrių pateiktų sąskaitų faktūrų dėl lėšų grąžinimo duomenimis, inicijuoja reikiamų sprendimų priėmimą;

5.13. kaupia, sistemina, apibendrina su Poskyrio veikla susijusią informaciją;

5.14. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Poskyrio vedėjo pavedimu pavaduoja kitą Poskyrio valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, jo nesant;

5.15. atsiskaito už savo veiklą Poskyrio vedėjui;

5.16. pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Skyriaus vedėjo pavaduotojo ir Poskyrio vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijai iškeltus strateginius tikslus.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.


Informacija apie įstaigą:Vertinimo metodai:
Nenustatyta


Atlyginimas: 1408 € iki mokesčių išskaitymo / apie 895 € "į rankas"
Įmonė: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2, 852196804, kristina.jasilionyte@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.01.13
Galioja iki: 2020.01.20

Atsiliepimai, skundai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija
118 apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija
KurRasti apie Vilniaus miesto savivaldybės administracija