Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento vyresnysis patarėjas (vyrai ir moterys)PATVIRTINTA
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centro generalinio direktoriaus
2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr.1V-214


GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO DEPARTAMENTO
VYRESNYSIS PATARĖJAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento (toliau - departamentas) vyresnysis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyresniojo patarėjo pareigybė reikalinga departamento vykdomai okupacinių režimų veiklos tyrimų ir viešinimo veiklai koordinuoti ir įgyvendinti departamentui pavestus uždavinius ir funkcijas.

III. SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas: įgyvendina departamentui keliamus uždavinius ir funkcijas, susijusias su okupacinių režimų veiklos tyrimais ir viešinimu bei asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 m. okupacijų, duomenų bazių sudarymo ir bendrosios veiklos srities - departamento vidaus administravimo funkcijas.

IV. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį istorijos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
4.2. turėti ne mažesnę kaip 4 metų darbo patirtį okupacinių režimų vykdytų represijų tyrimo srityje;
4.3. gerai žinoti istorinius faktus apie 1940-1990 metais Lietuvoje vykusį pasipriešinimą okupaciniams režimams bei okupantų vykdytas represijas Lietuvos gyventojų atžvilgiu;
4.4. būti susipažinusiam su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau-centras) įstatymu, nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais centro veiklą;
4.5. išmanyti Lietuvos Respublikos Dokumentų ir archyvų įstatymą, Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymą, Pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatymą, Valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams įstatymą, Valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymą, Lietuvos Respublikos asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymą;
4.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija "Slaptai"
4.7. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analitiškai įvertinti informaciją ir rengti išvadas;
4.8. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
4.9. mokėti anglų ir rusų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. pagal kompetenciją analizuoja, teikia metodinius ir organizacinius siūlymus departamento direktoriui tiriant ir sisteminant duomenis gaunamus iš juridinių bei privačių asmenų, archyvinių dokumentų bei visuomeninių organizacijų, formuojant asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, ginkluoto ir neginkluoto pasipriešinimo dalyvių represijų vykdytojų duomenų skaitmeninę bazę;
5.2. planuoja ir koordinuoja vykdomas užduotis, apibendrina veiklos rezultatus, teikia pasiūlymus departamento direktoriui veiklos tobulinimo ir efektyvumo didinimo klausimais;
5.3. pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia valstybinėms įstaigoms, visuomeninėms organizacijoms, gyventojams informaciją apie okupacijų metu represuotus ir žuvusiuosius asmenis;
5.4. administruoja ir tvarko įslaptintos informacijos turinčius dokumentus;
5.5. pagal kompetenciją analizuoja, teikia pasiūlymus ir rekomendacijas departamento direktoriui dėl rengiamų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, potvarkių, kitų norminių teisės aktų projektų departamento veiklos klausimais;
5.6. savarankiškai planuoja bei kontroliuoja okupacinių režimų veiklos tyrimų ir dokumentų viešinimo veiklą;
5.7. pagal savo kompetenciją teikia metodinę pagalbą centro padaliniams, atstovauja centrui kitų valstybės institucijų ir organizacijų pasitarimuose, konferencijose, seminaruose;
5.8. pavaduoja departamento direktorių jam nesant;
5.9. vykdo kitus su centro uždaviniais ir funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti centro strateginiai tikslai.

VI. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.


Atlyginimas: 1760 € iki mokesčių išskaitymo / apie 1096 € "į rankas"
Įmonė: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2, 852196819, taurinta.komarovske@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.01.13
Galioja iki: 2020.01.27

Atsiliepimai, skundai apie Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
Rekvizitai apie Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
Skundailt.com apie Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
Verslo žinios apie Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
118 apie Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
KurRasti apie Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras