Teismo raštinės skyriaus Teismo posėdžių sekretorius (Vilniaus rajono rūmai) (vyrai ir moterys)PATVIRTINTA
Vilniaus regiono apylinkės teismo kanclerio
2018 m. lapkričio 29 d.
įsakymu Nr. V-306

TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS VILNIAUS RAJONO BIURO TEISMO POSĖDŽIŲ SEKRETORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teismo raštinės skyriaus Vilniaus rajono biuro teismo posėdžių sekretorius (toliau - teismo posėdžių sekretorius) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. NETEKO GALIOS:2019-04-29 Vilniaus regiono apylinkės teismo kanclerės įsakymu Nr.V-92 (nuo 2019-05-02)

II SKYRIUS
PASKIRTIS

3. Teismo posėdžių sekretoriaus pareigybė reikalinga organizuoti teismo posėdį, fiksuoti jo eigą proceso įstatymų nustatyta tvarka, tvarkyti bylas teismo posėdžiui pasibaigus, atlikti kitą darbą, susijusį su teismo posėdžių sekretoriui ir raštinei priskirtų funkcijų vykdymu. Pagrindinė šias pareigas einančio darbuotojo darbo vieta - Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmai Ukmergės g. 322, Vilnius.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - teismo procesinių dokumentų valdymo.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
5.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismo posėdžio eigą, protokolo turinį, jo surašymo tvarką, dokumentų rengimo principus;
5.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
5.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
5.6. mokėti naudotis garso ir vaizdo įrašymo aparatūra.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
6.1. iš teismo raštinės skyriaus biuro kiekvieną darbo dieną pasiimti suformuotas bylas, gautą korespondenciją ir perduoti teisėjui;
6.2. išrašyti teismo šaukimus ir pranešimus proceso dalyviams, reikalavimus įstaigoms, atsakingoms už suimtų nuteistųjų laikymą bei pristatymą į teismą, užklausimus ir kitus raštus, susijusius su nagrinėjama byla;
6.3. siųsti byloje dalyvaujantiems asmenims procesinių dokumentų kopijas įstatymų nustatyta tvarka ir terminais. Esant galimybei pasirašytinai įteikti adresatui procesinius dokumentus Teisme;
6.4. Teismo raštinės biurui pateikti tvarkingai paruoštus siunčiamus dokumentus, aiškiai nurodant adresatą, siunčiamų dokumentų skaičių bei kitus reikalingus duomenis;
6.5. tikrinti teismo šaukimų ir procesinių dokumentų proceso dalyviams įteikimą, informuoti teisėją apie grąžintus ir proceso dalyviams neįteiktus šaukimus ir procesinius dokumentus;
6.6. naudojantis informacine sistema LITEKO, sudaryti civilinių, administracinių nusižengimų ir baudžiamųjų bylų, paskirtų nagrinėti teismo posėdyje, tvarkaraštį ir posėdžio dieną iškabinti skelbimų lentoje. Talpinti teismo pranešimus specialiajame interneto tinklalapyje;
6.7. prieš teismo posėdį tikrinti, kas iš šauktųjų asmenų atvyko, nustatyti jų tapatybę bei patikrinti įgaliojimus, rūpintis, kad prieš posėdį ir po jo pertraukos teismo nurodytu laiku visi proceso dalyviai teismo salėje užimtų jiems skirtas vietas, nurodyti vertėjui, kuriems proceso dalyviams bus reikalingos vertėjo paslaugos, apie baigtą pasiruošimą informuoti teisėją;
6.8. daryti teismo posėdžio garso įrašą ir rašyti teismo posėdžio protokolą arba informacinę pažymą (civilinėse ir administracinių nusižengimų bylose). Po posėdžio perkelti garso įrašą ir protokolą arba informacinę pažymą į LITEKO sistemą prie konkretaus teismo posėdžio teismo dokumentų. Reikalui esant, išnagrinėtų bylų posėdžių garso įrašus perkelti į kompaktinius diskus. Protokolą pasirašyti ir teisės aktuose nustatytu laiku pateikti teisėjui pasirašyti;
6.9. tvarkyti bylas: užpildyti pašto išlaidų pažymas, informaciniame lape atžymėti atliktus byloje veiksmus, į jas įsiūti dokumentus apie teismo šaukimų įteikimą, teismo priimtus dokumentus ir rašytinius įrodymus, posėdžio protokolą, proceso dalyvių pasižadėjimus, teismo nutartis, teismo įsakymą, nutarimą, sprendimą, nuosprendį, numeruoti bylos lapus, surašyti į bylą įsiūtų dokumentų apyrašą, rengti procesinių dokumentų, bylų, jų medžiagos ar jos dalies kopijas, įteikti proceso dalyviams;
6.10. nustatyta tvarka ir terminais Turto arešto aktų registrui perduoti procesinius sprendimus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ar pakeitimo;
6.11. šalims ir tretiesiems asmenims, nedalyvavusiems teismo posėdyje, išsiųsti teismo priimtų procesinių dokumentų nuorašus ne vėliau kaip per 3 dienas nuo jų priėmimo;
6.12. esant poreikiui organizuoti teismo procesinių sprendimų vertimą ir parengtus vertimus išsiųsti šalims ir tretiesiems asmenims, kuriems toks vertimas yra būtinas;
6.13. nustatyta tvarka už išnagrinėtų bylų priėmimą atsakingam Teismo raštinės skyriaus biuro specialistui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pasirašytinai priduoti išnagrinėtas ir visiškai sutvarkytas bylas;
6.14. parengti gautų skundų civilinėse ir administracinių nusižengimų bylose medžiagą ir išsiųsti į aukštesnės instancijos teismus;
6.15. parengti gautų skundų baudžiamosiose bylose medžiagą išsiųsti aukštesnės instancijos teismams ir laiku perduoti Teismo raštinės skyriaus biurui;
6.16. dalyvauti apmokant naujai priimtus teismo posėdžių sekretorius, teikti metodinę pagalbą;
6.17. vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, naudoti teismo herbinį antspaudą teisėjų pasirašytiems ir įsiteisėjusiems dokumentams antspauduoti;
6.18. vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema, pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką: suvesti reikalingus užvestų bylų duomenis, atidėjus posėdį arba paskelbus pertrauką atžymėti kito paskirto teismo posėdžio datą, nurodyti bylos atidėjimo priežastį, papildyti informacinę sistemą nesančiais duomenimis taip, kad bylos kortelėje būtų įvesta visa informacija, atspindinti proceso eigą ir ypatumus, bylos ryšius, informaciją apie proceso dalyvius, jų pasikeitimą, ištaisyti įvestų duomenų netikslumus, klaidas;
6.19. išrašyti vykdomuosius raštus skubos tvarka (išlaikymo priteisimo bylose ir dėl darbo už mokesčio) bei ne vėliau kaip kitą darbo dieną juos išsiųsti;
6.20. aiškiai ir tiksliai suteikti informaciją (išskyrus teisingumo vykdymą) interesantams apie teismo darbą, paskirtų teismo posėdžių laiką ir vietą, nurodyti tikslius teismo darbuotojų, kompetentingų suteikti interesantą dominančią informaciją tuo atveju, jeigu prašomos suteikti informacijos negali suteikti pasinaudodamas teismo informacine sistema, telefonus;
6.21. pavaduoti kitus teismo raštinės skyriaus biuro teismo posėdžių sekretorius, jų atostogų ir nedarbingumo metu pagal raštišką tiesioginio vadovo, o jo nesant jį pavaduojančio asmens, pavedimą;
6.22. vykdyti kitus Teismo pirmininko, jo pavaduotojų, kanclerio, Teismo raštinės skyriaus vedėjo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Teismo raštinės skyriaus vedėjui.


Informacija apie įstaigą:Vertinimo metodai:
Nenustatyta


Atlyginimas: 950 € iki mokesčių išskaitymo / apie 634 € "į rankas"
Įmonė: Vilniaus regiono apylinkės teismas
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2, 852196826, inga.rameikaite-bukaveckiene@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.01.13
Galioja iki: 2020.01.27

Atsiliepimai, skundai apie Vilniaus regiono apylinkės teismas


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Vilniaus regiono apylinkės teismas
Rekvizitai apie Vilniaus regiono apylinkės teismas
Skundailt.com apie Vilniaus regiono apylinkės teismas
Verslo žinios apie Vilniaus regiono apylinkės teismas
118 apie Vilniaus regiono apylinkės teismas
KurRasti apie Vilniaus regiono apylinkės teismas