Buhalteris (atlyginimas 1014 Eur (neatskaičius mokesčių) (vyrai ir moterys)PATVIRTINTA

Biudžetinės įstaigos "Biudžetinių įstaigų

buhalterinė apskaita" direktoriaus

2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. P-107

ATSISKAITYMŲ IR KONTROLĖS SKYRIAUS BUHALTERIO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

1. Biudžetinės įstaigos "Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita" (toliau - Įstaiga) Atsiskaitymų ir kontrolės skyriaus buhalteris (kodas 241103, toliau - Darbuotojas) yra priskiriamas specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis - A2.

3. Darbo užmokestis Ā­- 5,76 koeficiento pareiginės algos pastoviosios dalies bazinio dydžio, terminuota darbo sutartis.

4. Pareigybės paskirtis - vykdyti iš aptarnaujamų švietimo, kultūros ir sporto įstaigų (toliau - Ugdymo įstaigos) gautinų sumų, išankstinių apmokėjimų, mokėtinų, finansavimo sumų, piniginių lėšų ir kito turto, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų apskaitą, rengti biudžeto vykdymo ir finansines ataskaitas bei jų rinkinius, kitas ataskaitas.

5. Atsiskaitymų ir kontrolės skyriaus buhalteris yra pavaldus Skyriaus vadovui.

6. Atsiskaitymų ir kontrolės skyriaus buhalterį skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų, nustato jo pareiginę algą, sudaro rašytinę darbo sutartį Įstaigos direktorius.

7. Šis pareigybės aprašymas, pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymams arba kitiems norminiams teisės aktams ar esant būtinybei, keičiamas Įstaigos direktoriaus iniciatyva.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

8. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

8.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

8.2. mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu ir naudotis finansų valdymo ir apskaitos sistema (toliau - FVAS);

8.3. mokėti valstybinę kalbą pagal antrąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 "Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo"

8.4. išmanyti Dokumentų rengimo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;

8.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir viešojo sektoriaus atskaitomybę;

8.6. gebėti savo darbe taikyti buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);

8.7. žinoti buhalterinės apskaitos sąskaitų planą ir sąskaitų korespondenciją, buhalterinės apskaitos formas ir metodus įstaigoje, išmanyti įstaigos darbo specifiką, įstaigos finansinės veiklos analizės metodus ir buhalterinės ir finansų dokumentacijos formas, jų užpildymo ir pateikimo tvarką;

8.8. mokėti kaupti, sisteminti, valdyti ir apibendrinti gautą informaciją bei rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJOFUNKCIJOS

9. Darbuotojas savo darbe vadovaujasi galiojančiais Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymais, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitų valstybės institucijų norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos tvarkymą, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Įstaigos direktoriaus įsakymais, tarp biudžetinės įstaigos "Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita" ir Ugdymo įstaigomis sudarytų buhalterinės apskaitos tvarkymo sutarčių numatytomis nuostatomis, Įstaigos apskaitos politika, darbo tvarkos taisyklėmis, darbo reglamentu, darbuotojų gaisrinės saugos, saugos ir sveikatos instrukcijomis, šiuo pareigybės aprašymu, kitais vidaus tvarkos dokumentais.

10. Šias pareigas einantis Darbuotojas, siekdamas įgyvendinti Įstaigai keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:

10.1. atlieka einamąją finansų kontrolę ir atsako už finansinės operacijos savalaikį ir teisingą įrašymą į apskaitos registrus. Šios kontrolės metu tikrina, ar operacijos, kurias reikia užregistruoti ir įtraukti į apskaitą, yra patvirtintos ir užvizuotos įgaliotų darbuotojų, ar jos visos teisingai užregistruotos, t. y. patikrinamas įrašų aritmetinis teisingumas, bendros sumos, sutikrinami apskaitos dokumentai su apskaitos registrų įrašais ir kt.;

10.2. vykdydamas šią kontrolę ir nustatęs neatitikimus ar trūkumus (pateikti neteisingi, netinkamai surašyti dokumentai) turi imtis veiksmų jiems pašalinti. Kai nėra galimybės ištaisyti nustatytus trūkumus ar neatitikimus, darbuotojas nedelsiant raštu praneša apie tai Ugdymo įstaigos direktoriui;

10.3. darbuotojas apdoroja ir suveda Ugdymo įstaigų pirminius ataskaitinius duomenis į FVAS:

10.3.1. patikrina gautų ir Vyriausiojo buhalterio ar Vyriausiojo buhalterio pavaduotojo užvizuotų išankstinių bei PVM sąskaitų faktūrų rekvizitus, jų teisingumą bei pilnumą ir suveda visus duomenis į FVAS;

10.3.2. suveda į FVAS naujų tiekėjų, fizinių asmenų, asmenų, dirbančių pagal individualios veiklos ar verslo liudijimus, tikslius rekvizitus, banko duomenis ir juos patvirtina;

10.3.3. FVAS formuoja mokėjimo pavedimus pagal tiekėjo ir mokėtojo duomenis ir juos patvirtina, pagal nurodytą finansavimo šaltinį ir atsiskaitomąją sąskaitą sudaro mokėjimo paraišką;

10.3.4. sudengia ir kredituoja sąskaitas faktūras.

10.4. Ugdymo įstaigos direktoriaus prašymu (žodiniu ar rašytiniu) operatyviai teikia visokeriopą informaciją, susijusią su jo vadovaujamos įstaigos buhalterine apskaita.

10.5. Renka, kaupia, apibendrina ir analizuoja Skyriuje vykdomas duomenų tvarkymo operacijas ir teikia Skyriaus vadovui pasiūlymus dėl efektyvaus Skyriaus darbo organizavimo ir procesų optimizavimo.

10.6. Vertina ir siūlo galimus sprendimus Skyriaus finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos srityje.

10.7. Pagal kompetenciją rengia atsakymų projektus į gaunamus raštus, vizuotus Įstaigos direktoriaus.

10.8. Vykdo kitus su pareigybės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vadovo, Vyriausiojo buhalterio pavaduotojo, Vyriausiojo buhalterio ar Įstaigos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Įstaigos uždaviniai ir funkcijos.

IV. ATSAKOMYBĖ

11. Darbuotojas, nevykdantis ar netinkamai vykdantis pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, nesilaikantis Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytų darbuotojo pareigų ar kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių jo funkcijų vykdymą, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.Informacija apie įstaigą:
Biudžetinė įstaiga "Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita" vykdo Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinių švietimo, sporto ir kultūros įstaigų centralizuotą buhalterinę apskaitą, užtikrina finansinių - ūkinių operacijų teisėtumą.
Įstaigos veiklos sritis - apskaitos, buhalterijos ir audito veikla, konsultacijos mokesčių klausimais.


Vertinimo metodai:Atlyginimas: 1013 € iki mokesčių išskaitymo / apie 670 € "į rankas"
Įmonė: BĮ "Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g. 39
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.01.14
Galioja iki: 2020.01.28

Atsiliepimai, skundai apie BĮ "Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie BĮ "Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"
Rekvizitai apie BĮ "Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"
Skundailt.com apie BĮ "Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"
Verslo žinios apie BĮ "Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"
118 apie BĮ "Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"
KurRasti apie BĮ "Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"