Viešosios įstaigos Lentvario kultūros rūmų direktorius, PA (vyrai ir moterys)PATVIRTINTA
Trakų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2014 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. P2-1316

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LENTVARIO KULTŪROS RŪMŲ
DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis pareigybės aprašymas reglamentuoja VšĮ Lentvario Kultūros rūmų (toliau - Kultūros rūmai) direktoriaus pareigas einančio asmens kvalifikacinius reikalavimus, darbo pareigas, teises, atsakomybę, atskaitomybę.
2. Kultūros rūmų direktorius yra įstaigos vadovas, kurį į pareigas skiria ir atleidžia Trakų rajono savivaldybės taryba teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Kultūros rūmų direktorius pareigas pradeda eiti nuo paskyrimo dienos, sudarius su juo darbo sutartį Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyta tvarka.
4. Kultūros rūmų direktorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir kitais teisės aktais, Kultūros rūmų įstatais, Trakų rajono savivaldybės institucijų sprendimais.
5. Bendrieji reikalavimai asmeniui, einančiam Kultūros rūmų direktoriaus pareigas:
5.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų, socialinių mokslų arba meno srities išsilavinimą;
5.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį kultūros srityje.
6. Specialieji reikalavimai asmeniui, einančiam Kultūros rūmų direktoriaus pareigas:
6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą bei kitus su Kultūros rūmų administravimu ir kultūros politika susijusius teisės aktus ir sugebėti juos pritaikyti praktikoje;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, Trakų rajono savivaldybės kultūros sklaidos ir plėtros procesais;
6.3. išmanyti regiono kultūros savitumą;
6.4. turėti įgūdžių strateginio planavimo, kultūros politikos įgyvendinimo, išteklių ir personalo valdymo srityse;
6.5. mokėti vertinti, analizuoti kultūrinės veiklos programas - projektus;
6.6. išmanyti ir taikyti kultūrinės veiklos taikomuosius tyrimus, mokėti prognozuoti kultūrinės rinkos raidos perspektyvas;
6.7. mokėti vertinti esamą kultūros ir jos verslo aplinką;
6.8. mokėti organizuoti ir planuoti Kultūros rūmų darbą;
6.9. žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas;
6.10. išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.11. mokėti užsienio kalbą (anglų);
6.12. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių;
6.13. profesionaliai tvarkyti dokumentus, sisteminti gautą informaciją;
6.14. būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, pareigingam.

II. DIREKTORIAUS PAREIGOS

7. Kultūros rūmų direktorius vadovauja Kultūros rūmams ir atsako už jų veiklą.
8. Kultūros rūmų direktorius:
8.1. pagal savo įsakymu patvirtintą pareigybių sąrašą, suderintą su Kultūros rūmų savininku ar jo įgaliotu asmeniu, ir neviršydamas nustatyto didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus priima į darbą ir atleidžia Kultūros rūmų darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka;
8.2. nustato Kultūros rūmų darbuotojų tarnybinius atlyginimus (koeficientais), tarnybinių atlyginimų priedus bei priemokas, vienkartines pinigines išmokas, skirtas darbuotojams skatinti, neviršijant darbo užmokesčio fondo;
8.3. skatina darbuotojus, skiria drausmines nuobaudas, vykdo kitas su personalo valdymu susijusias funkcijas;
8.4. sudaro sąlygas darbuotojams mokytis, tobulinti įgūdžius ir kelti kvalifikaciją;
8.5. tvirtina vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, darbo grafikus, saugos ir sveikatos instrukcijas, pasirašo kitus dokumentus;
8.6. Kultūros rūmų vardu pasirašo bankinius bei finansinius dokumentus, sudaro sandorius;
8.7. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi ir pateikiami laiku;
8.8. užtikrina saugias darbuotojų darbo sąlygas;
8.9. leidžia Kultūros rūmų veiklą reguliuojančius įsakymus, atstovauja Kultūros rūmų interesams teismuose, valstybės bei savivaldybės institucijose, bendradarbiauja su fiziniais ir juridiniais asmenimis;
8.10. užtikrina savo ir kitų Kultūros rūmų darbuotojų tarnybinės veiklos skaidrumą;
8.11. nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus, imasi priemonių racionaliems, naudingiems pasiūlymams įgyvendinti;
8.12. naudoja skirtus biudžeto asignavimus pagal nustatytą paskirtį ir programų sąmatose nustatytoms priemonėms finansuoti, užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą įstaigos vidaus kontrolės sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
8.13. užtikrina programų vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą;
8.14. stebi, analizuoja, vertina Kultūros rūmų veiklą ir rengia metinį veiklos planą ir veiklos ataskaitą Trakų rajono savivaldybės tarybai, nustatyta tvarka teikia ataskaitas Kultūros ministerijai;
8.15. užtikrina Kultūros rūmų bendradarbiavimą su savivaldybės administracija, valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, Kultūros rūmų rėmėjais, visuomene;
8.16. rūpinasi etninės kultūros plėtra, globa ir etninio kultūros paveldo išsaugojimu; rūpinasi tautinių mažumų kultūros puoselėjimu ir išsaugojimu savivaldybės teritorijoje;
8.17. rūpinasi įstaigos tarptautiniais ryšiais;
8.18. ieško papildomų finansavimo šaltinių įvairiuose tarptautiniuose bei Lietuvos fonduose, teikiančiuose finansinę paramą įvairioms kultūros programoms vykdyti, rengia projektus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
8.19. tvirtina metines Kultūros rūmų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programas ir planus;
8.20. vadovauja kultūros ir meno programų rengimui, jas tvirtina, vadovauja jų vykdymui;
8.21. organizuoja Kultūros rūmų darbą taip, kad būtų įgyvendinti jo tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
8.22. kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų vykdymą Kultūros rūmuose;
8.23. vykdo kitas funkcijas, numatytas Kultūros rūmų įstatuose, Lietuvos Respublikos įstatymuose bei kituose teisės aktuose.

III. DIREKTORIAUS TEISĖS

9. Kultūros rūmų direktorius turi teisę:
9.1. dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, mokymuose, atitinkančiuose atliekamos veiklos pobūdį;
9.2. teikti siūlymus rajono Savivaldybės institucijų priimamiems teisės aktams, kuriuose sprendžiami su Kultūros rūmų veikla susiję klausimai;
9.3. disponuoti rajono Savivaldybės tarybos patvirtintomis lėšomis, turėti parašo teisę banko dokumentuose;
9.4. be atskiro įgaliojimo atstovauti Kultūros rūmams kitose institucijose bei santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis;
9.5. vertinti darbuotojų darbą, skatinti darbuotojus;
10. Atsižvelgdamas į Kultūros rūmų įstatų ir šio pareigybės aprašymo jam priskirtą kompetenciją:
10.1. tvirtinti dokumentus;
10.2. leisti įsakymus ir kitus dokumentus, kontroliuoti jų vykdymą;
10.3. gauti informaciją iš rajono Savivaldybės administracijos padalinių savo kompetencijos įgyvendinimo klausimais.
11. Spręsti kitus su Kultūros rūmų veikla susijusius klausimus, vadovaudamasis Lietuvoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais, Kultūros rūmų įstatais, šiuo pareigybės aprašymu.
12. Naudotis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis socialinėmis garantijomis ir teisėmis.

IV. DIREKTORIAUS ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ

13. Kultūros rūmų direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Trakų rajono savivaldybės tarybai.
14. Kultūros rūmų direktorius atsako už:
4.1. Kultūros rūmų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, finansinę veiklą, tinkamą turto valdymą, naudojimą bei disponavimą juo ir kitų jo kompetencijai priskirtų funkcijų tinkamą vykdymą;
14.2. Kultūros rūmų kompetencijai priskirtų kultūrinės statistikos duomenų rinkimą, duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui;
14.3. dokumentų ir kitos informacijos apie Kultūros rūmus saugojimą;
14.4. viešos informacijos paskelbimą;
14.5. kultūrinių projektų rengimą ir jų įgyvendinimą;
14.6. Kultūros rūmų darbuotojų darbinę veiklą, nusižengimus profesinės etikos normoms, nustatytų pareigų nevykdymą;
14.7. saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos laikymąsi bei vidaus darbo tvarkos taisyklių pažeidimus;
14.8. kitus veiksmus, kuriuos įstaigos direktoriui nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, Kultūros rūmų įstatai, Trakų rajono savivaldybės institucijų priimti ir kiti teisės aktai.
15. Stebi, analizuoja Kultūros rūmų veiklos ir valdymo išteklių būklę, inicijuoja Kultūros rūmų veiklos proceso vidaus audito vykdymą ir atsako už įstaigos veiklos rezultatus.
16. Už pavestų funkcijų vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


Atlyginimas: 1584 € iki mokesčių išskaitymo / apie 996 € "į rankas"
Įmonė: VšĮ "Lentvario kultūros rūmai"
Miestas: Lentvaris
Kreiptis: Bažnyčios g. 3, 865536775
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.01.14
Galioja iki: 2020.01.28

Atsiliepimai, skundai apie VšĮ "Lentvario kultūros rūmai"


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie VšĮ "Lentvario kultūros rūmai"
Rekvizitai apie VšĮ "Lentvario kultūros rūmai"
Skundailt.com apie VšĮ "Lentvario kultūros rūmai"
Verslo žinios apie VšĮ "Lentvario kultūros rūmai"
118 apie VšĮ "Lentvario kultūros rūmai"
KurRasti apie VšĮ "Lentvario kultūros rūmai"