Direktorius (vyrai ir moterys)
PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės mero

2017 m. spalio 4 d.

potvarkiu Nr. M-209


BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ,,KAUNO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ BUHALTERINĖ APSKAITA" DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I PAREIGYBĖ

1. Biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita" (toliau - įstaiga) direktorius (toliau - direktorius) yra darbuotojas, į pareigas priimamas konkurso būdu teisės aktų nustatyta tvarka. Direktoriaus pareigybė priskiriama biudžetinių įstaigų vadovų grupei.

2. Pareigybės lygis - A1.

3. Direktoriaus pareigybė reikalinga įstaigos veiklai organizuoti, koordinuoti, kontroliuoti ir veikti įstaigos vardu, įstaigos priežiūrai, plėtrai ir įstaigos nuostatuose nurodytų tikslų ir funkcijų įgyvendinimui užtikrinti.

II SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Direktorius turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovavimo darbo patirtį;

4.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį finansų valdymo ir apskaitos srityje;

4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, biudžetinių įstaigų veiklą, biudžeto formavimą ir jo vykdymą, viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, finansų kontrolę, mokesčių administravimą, darbo teisinius santykius, informacijos teikimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;

4.5. turėti įgūdžių strateginio planavimo, išteklių ir personalo valdymo srityse, išmanyti dokumentų rengimo ir valdymo taisykles;

4.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti įstaigos darbą;

4.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, Finansų valdymo ir apskaitos sistema (FVAS);

4.8. gerai mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą ir bent vieną Europos Sąjungos kalbą;

4.9. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, priimti sprendimus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

5. Direktoriumi negali būti asmuo, kuriam įstatymų nustatyta tvarka atimta teisė eiti tokias pareigas. Direktorius privalo veikti įstaigos naudai.

III ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Direktoriaus funkcijos yra šios:

6.1. vadovaujantis teisės aktų reikalavimais organizuoti įstaigos darbą, kad būtų įgyvendinti įstaigos tikslai ir vykdomos nustatytos funkcijos;

6.2. analizuoti įstaigos veiklos ir valdymo išteklių būklę, teikti siūlymų dėl įstaigos veiklos rodiklių nustatymo;

6.3. užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir įstaigos nuostatų, pagal savo kompetenciją leisti įsakymus, užtikrinti jų vykdymo kontrolę;

6.4. garantuoti pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;

6.5. užtikrinti, kad įstaigos finansiniai įsipareigojimai neviršytų jos finansinių galimybių;

6.6. kaupti, analizuoti ir teikti įstaigos savininkui informaciją apie įstaigos veiklą ir atliktus darbus;

6.7. priimti sprendimus pagal įstaigos nuostatuose ir šiame pareigybės aprašyme nustatytą kompetenciją įstaigos veiklos plėtojimo ir organizavimo klausimais, rengti ir tvirtinti įstaigos dokumentus, teikti valstybinėms institucijoms informacijąteisės aktų nustatyta tvarka;

6.8. organizuoti įstaigos turto apsaugą, užtikrinti racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

6.9. organizuoti buhalterinės apskaitos tvarkymą ir atlikti einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;

6.10. organizuoti viešųjų pirkimų dokumentų, procedūrų ir sutarčių projektų rengimą ir įgyvendinimą įstaigos kompetencijos klausimais;

6.11. užtikrinti metinių ir strateginių veiklos planų ir veiklos ataskaitų rengimą, juos derinti ir tvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka;

6.12. teisės aktų nustatyta tvarka priimti į darbą ir atleisti iš jo darbuotojus, skatinti juos, skirti jiems drausmines nuobaudas;

6.13. teisės aktų nustatyta tvarka sukurti ir prižiūrėti finansų kontrolės veikimą įstaigoje, tvirtinti įstaigos finansų kontrolės taisykles;

6.14. tvirtinti įstaigos darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus ir kitus įstaigos veiklai užtikrinti reikalingus dokumentus, organizuoti įstaigos dokumentų saugojimą ir tvarkymą;

6.15. teisės aktų nustatyta tvarka rengti ir tvirtinti įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą;

6.16. tvirtinti įstaigos struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

6.17. organizuoti įstaigos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo procesą;

6.18. dalyvauti darbo grupių ir komisijų, susijusių su įstaigos veikla, plėtra ir priežiūra, veikloje;

6.19. vykdyti kitas įstaigos nuostatų, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas ir įstaigos savininko pavedimus.

7. Direktorius, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:

7.1. atidaryti įstaigos sąskaitas bankuose;

7.2. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauti įstaigai teisme ir kitose institucijose, taip pat įgalioti tai atlikti kitus įstaigos darbuotojus;

7.3. įstaigos vardu sudaryti arba įgalioti kitus įstaigos darbuotojus sudaryti sutartis;

7.4. leisti įsakymus, privalomus visiems įstaigos darbuotojams;

7.5. teikti įstaigos savininkui siūlymų įstaigos struktūros, darbuotojų darbo apmokėjimo, viešųjų paslaugų organizavimo ir kitais klausimais;

7.6. kelti savo kvalifikaciją ir dalyvauti mokymuose.

8. Direktorius gali turėti kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų teisių ir naudotis juose nustatytomis garantijomis.

IV ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ

9. Direktorius atsako už:

9.1. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi įstaigoje;

9.2. informacijos, ataskaitų apie įstaigos veiklos programų įgyvendinimą pateikimą laiku;

9.3. įstaigos nuostatuose nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, įstaigos veiklos rezultatus;

9.4. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose teisės aktuose, įstaigos nuostatuose ir šiame pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų neatlikimą ar netinkamą atlikimą.

10. Direktorius traukiamas drausminėn atsakomybėn teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Direktorius traukiamas materialinėn atsakomybėn už įstaigai padarytą ar dėl netinkamo pareigų atlikimo (ar jų neatlikimo) atsiradusią materialinę žalą.

12. Direktorius tiesiogiai atskaitingas įstaigos savininkui.Atlyginimas: 2657 € iki mokesčių išskaitymo / apie 1608 € "į rankas"
Įmonė: Kauno miesto savivaldybės administracija
Miestas: Kaunas
Kreiptis: Laisvės al. 96, 37068565431, info@kba.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.01.14
Galioja iki: 2020.01.28

Atsiliepimai, skundai apie Kauno miesto savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Kauno miesto savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Kauno miesto savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Kauno miesto savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Kauno miesto savivaldybės administracija
118 apie Kauno miesto savivaldybės administracija
KurRasti apie Kauno miesto savivaldybės administracija