Pažeidimų prevencijos skyrius Vyriausiasis specialistas, (vyrai ir moterys)PATVIRTINTA
Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus
2019 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1B-399

PAŽEIDIMŲ PREVENCIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 3

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pažeidimų prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Pažeidimų prevencijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga teikti išvadas dėl Pažeidimų prevencijos skyriaus pareigūnų rengiamų teisės aktų projektų, siūlymus dėl prekių muitinio tikrinimo kokybės gerinimo, pagal Pažeidimų prevencijos skyriaus kompetenciją rengti teisės aktų projektus ir teikti siūlymus Muitinės departamento ir kitų institucijų rengiamų raštų ir kitų dokumentų projektams, teikti asmenims informaciją apie galiojančius teisės aktus, susijusius su Pažeidimų prevencijos skyriaus vykdomomis funkcijomis ir atstovauti Muitinės departamentui teismuose administracinėse ir civilinėse bylose.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - pažeidimų prevencijos - funkcijas.


IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Muitinės, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymais, Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutu, Baudžiamuoju, Baudžiamojo proceso, Administracinių nusižengimų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos muitų teisės aktais ir kitais teisės aktais, susijusiais su šiame pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymu, gebėti juos taikyti praktikoje;
4.2. turėti teisės krypties aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;
4.4. mokėti naudotis kompiuterine ir ryšio technika;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu "MS Office" programiniu paketu;
4.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4.7. turėti 1 metų teisinio darbo patirtį.V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus pagal skyriaus vykdomas funkcijas, rengia išvadas ir siūlymus dėl kitų valstybės institucijų ir Muitinės departamento struktūrinių padalinių parengtų teisės aktų projektų;
5.2. rengia sutarčių su kitomis institucijomis projektus;
5.3. nagrinėja asmenų skundus, rengia atsakymus, teikia asmenims informaciją apie galiojančius teisės aktus, susijusius su Pažeidimų prevencijos skyriaus vykdomomis funkcijomis;
5.4. atstovauja Lietuvos Respublikos muitinei Europos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupėse (komitetuose), Lietuvos Respublikos pozicijoms muitų teisės aktų pažeidimų prevencijos klausimais Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos, dalyvauja Europos Sąjungos institucijų darbo organų veikloje, rengia ataskaitas iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų;
5.5. rengia ir dalyvauja rengiant sutarčių, susitarimų ir memorandumų projektus, teikia išvadas dėl Muitinės departamento struktūrinių padalinių parengtų sutarčių ir susitarimų projektų;
5.6. dalyvauja Muitinės departamento generalinio direktoriaus sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje ir teikia informaciją apie dalyvavimo rezultatus skyriaus vedėjui;
5.7. rengia Lietuvos Respublikos pozicijas muitų teisės aktų pažeidimų prevencijos srityje pagal nustatytus reikalavimus ir derina jas su suinteresuotomis institucijomis;
5.8. atstovauja Muitinės departamentui teismuose administracinėse ir civilinėse bylose pagal Pažeidimų prevencijos skyriaus kompetenciją;
5.9. teikia metodinę pagalbą teritorinėms muitinėms ir specialiosioms muitinės įstaigoms, metodinę ir praktinę pagalbą muitinės pareigūnams muitų teisės aktų pažeidimų nustatymo ir fiksavimo klausimais;
5.10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Pažeidimų prevencijos skyriaus vedėjo nurodymus, susijusius su Pažeidimų prevencijos skyriaus funkcijomis.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Pažeidimų prevencijos skyriaus vedėjui.
Atlyginimas: 1320 € iki mokesčių išskaitymo / apie 845 € "į rankas"
Įmonė: Muitinės departamentas prie FM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2, 852196830, grazina.cekolyte@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.01.14
Galioja iki: 2020.01.28

Atsiliepimai, skundai apie Muitinės departamentas prie FM


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Muitinės departamentas prie FM
Rekvizitai apie Muitinės departamentas prie FM
Skundailt.com apie Muitinės departamentas prie FM
Verslo žinios apie Muitinės departamentas prie FM
118 apie Muitinės departamentas prie FM
KurRasti apie Muitinės departamentas prie FM