Šalčininkų pasienio veterinarijos posto (skyriaus) veterinarijos gydytojas (vyrai ir moterys)PATVIRTINTA
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2019 m. gegužės 22 d.
įsakymu Nr. B1-357
(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2019 m. gruodžio 18 d.
įsakymo Nr. B1-946 redakcija)

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

ŠALČININKŲ PASIENIO VETERINARIJOS POSTO (SKYRIAUS)

VETERINARIJOS GYDYTOJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (1)


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šalčininkų pasienio veterinarijos posto (skyriaus) (toliau - Šalčininkų PVP) veterinarijos gydytojas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS

PASKIRTIS


2. Šalčininkų PVP veterinarijos gydytojo pareigybė reikalinga užtikrinti pasienio valstybinę maisto ir veterinarinę kontrolę Šalčininkų PVP.


III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS


3. Šalčininkų PVP veterinarijos gydytojas vykdo funkcijas specialiojoje pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės srityje.


IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį veterinarijos krypties išsilavinimą;

4.2. būti susipažinusiam ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau - ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kompetencijai priskirtas sritis;

4.3. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas;

4.4. mokėti dirbti šiomis Microsoft Office programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.


V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. siekia užtikrinti, kad į Lietuvos Respublikos ir ES teritoriją importuojami ir tranzitu vežami gyvūniniai ir negyvūniniai produktai, pašarai būtų saugūs, tinkamai paženklinti ir atitiktų Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų įteisintus saugos, kokybės, ženklinimo ir kitus privalomuosius reikalavimus;

5.2. vykdo iš trečiųjų šalių importuojamų ir tranzitu vežamų gyvūninių produktų ir pašarų siuntų pasienio valstybinę maisto ir veterinarinę kontrolę, įskaitant mėginių ėmimą;

5.3. vykdo iš trečiųjų šalių importuojamų į Lietuvos Respubliką negyvūninių maisto ir į ES importuojamo negyvūninio maisto, kuriam taikomi specialieji importo į ES reikalavimai, pasienio valstybinę maisto kontrolę;

5.4. teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja importuojamų su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų kontrolę;

5.5. siekiant užtikrinti gyvūnų gerovės reikalavimų vykdymą, kontroliuoja eksportuojamų gyvūnų gerovės reikalavimų laikymąsi;

5.6. pateikia informaciją apie sulaikytas, grąžintas, reimportuojamas ar siunčiamas sunaikinti siuntas Šalčininkų PVP vedėjui-valstybiniam veterinarijos inspektoriui ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriui;

5.7. užtikrina, kad siuntas lydintys dokumentai būtų pažymėti ir užpildyti teisės aktų nustatyta tvarka;

5.8. atsako už Šalčininkų PVP inventoriaus saugumą;

5.9. kontroliuoja valstybės rinkliavos surinkimą už atliekamą pasienio valstybinę maisto ir veterinarinę kontrolę Šalčininkų PVP teisės aktų nustatyta tvarka;

5.10. registruoja informaciją apie importuojamas, tranzitu vežamas gyvūnų, gyvūninių produktų ir negyvūninio maisto produktų, pašarų informacinėse sistemose ir atitinkamuose žurnaluose;

5.11. atsako už informacijos, registruojamos informacinėse sistemose, teisingumą;

5.12. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitų valstybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartį, sprendžiant Šalčininkų PVP kompetencijai priskirtus pasienio valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės klausimus, užtikrindamas pasienio valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės įgyvendinimą;

5.13. pagal kompetenciją teikia informaciją fiziniams, juridiniams ir kitiems asmenims dėl pasienio valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės;

5.14. teikia pasiūlymus Šalčininkų PVP vedėjui-valstybiniam veterinarijos inspektoriui dėl Šalčininkų PVP darbo organizavimo ir veiklos gerinimo;

5.15. pavaduoja pagal kompetenciją kitą Šalčininkų PVP darbuotoją, jiems nesant;

5.16. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Šalčininkų PVP vedėjo-valstybinio veterinarijos inspektoriaus pavedimus.


VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Šalčininkų PVP vedėjui-valstybiniam veterinarijos inspektoriui.Atlyginimas: 932 € iki mokesčių išskaitymo / apie 623 € "į rankas"
Įmonė: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Miestas: Šalčininkai
Kreiptis: Vilnius, Šventaragio g. 2, 852196829, arunas.bulota@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.01.14
Galioja iki: 2020.01.28

Atsiliepimai, skundai apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Rekvizitai apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Skundailt.com apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Verslo žinios apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
118 apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
KurRasti apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba