Teisės departamento Teisėkūros skyriaus patarėjas (vyrai ir moterys)PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
ekonomikos ir inovacijų ministro
2020 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 4-19

TEISĖS DEPARTAMENTO
TEISĖKŪROS SKYRIAUS PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės departamento Teisėkūros skyriaus patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Teisės departamento Teisėkūros skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga teisinio pobūdžio sprendimams, teikiant išvadas dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektų, priimti.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendroje veiklos srityje - teisės.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės studijų krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);
4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos (toliau - Ministerija) veiklą, teisėkūrą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Europos Sąjungos teisę ir civilinę teisę;
4.3. mokėti analizuoti teisinę informaciją, rengti išvadas, gebėti teikti konsultacijas teisėkūros klausimais;
4.4. mokėti atlikti teisės aktų projektų, rengiamų Ministerijoje ir pateiktų derinti kitų valstybės institucijų ir įstaigų, ekspertizę;
4.5. išmanyti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimą reguliuojančius teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktikoje;
4.6. turėti 3 metų teisinio darbo patirtį, iš kurių ne mažiau nei 1 metų patirtį teisėkūros srityje;
4.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. rengia išvadas dėl Ministerijoje ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose rengiamų Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro (toliau - ministras) įsakymų, kitų teisės aktų projektų, ir savarankiškai arba kartu su kitais Teisės departamento Teisėkūros skyriaus valstybės tarnautojais rengia teisės aktų projektus;
5.2. konsultuoja ministrą, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų viceministrus, Ministerijos kanclerį, Ministerijos ir įstaigų prie Ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, teisėkūros klausimais;
5.3. savarankiškai ar su kitais Ministerijos administracijos padaliniais rengia pasiūlymus pakeisti galiojančius arba panaikinti faktiškai netekusius galios ministro įsakymus ir kitus teisės aktus;
5.4. kontroliuoja ministro įsakymų ir kitų teisės aktų teisėtumą, kad jie atitiktų galiojančius ir (ar) aukštesnės galios teisės aktus, ir, nustatęs, kad jie prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams, Teisės departamento Teisėkūros skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus dėl tokių teisės aktų pakeitimo ar pripažinimo netekusiais galios;
5.5. pagal Teisės departamento Teisėkūros skyriaus kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe;
5.6. kaupia, sistemina ir nagrinėja norminę ir metodinę medžiagą, reikalingą funkcijoms atlikti;
5.7. pagal Teisės departamento Teisėkūros skyriaus kompetenciją dalyvauja ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
5.8. vykdo kitus ministro, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų viceministrų, Ministerijos kanclerio, Teisės departamento direktoriaus ir Teisės departamento Teisėkūros skyriaus vedėjo su Teisės departamento Teisėkūros skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Teisės departamento Teisėkūros skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 1760 € iki mokesčių išskaitymo / apie 1096 € "į rankas"
Įmonė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2, 852196809, lina.pranskeviciene@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.01.14
Galioja iki: 2020.01.28

Atsiliepimai, skundai apie Ekonomikos ir inovacijų ministerija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Rekvizitai apie Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Skundailt.com apie Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Verslo žinios apie Ekonomikos ir inovacijų ministerija
118 apie Ekonomikos ir inovacijų ministerija
KurRasti apie Ekonomikos ir inovacijų ministerija