AKMENĖS SKYRIAUS vyriausiasis specialistas (vyrai ir moterys)AKMENĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Akmenės skyriaus (toliau - Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti Skyriaus vedėjui Skyriaus veikimo teritorijoje įgyvendinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Nacionalinė žemės tarnyba) valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo bei nuosavybės teisių į žemę, mišką, vandens telkinius atkūrimo, valstybinės žemės perleidimo, perdavimo naudotis ir kitose žemės reformos srityse, žemėtvarkos planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, žemės apskaitos, geodezijos srityse, atlikti valstybinės žemės patikėjimo teisės subjekto (patikėtinio) funkcijas, organizuoti ir vykdyti žemės naudojimo valstybinę kontrolę, prižiūrėti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus, užtikrinti žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą (tvirtinimą) ir teritorijų planavimo dokumentų derinimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisėje.
IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą;
4.2. turėti teisinio darbo patirties;
4.3. gerai išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkius, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius, turto valdymą, disponavimą ir valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo, žemės reformos, žemėtvarkos planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, apskaitos, geodezijos srityse, taip pat su Skyriaus veikla susijusius ir pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą reglamentuojančius teisės aktus;
4.4. mokėti dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu;
4.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
4.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
4.7. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti ir rengti išvadas;
4.8. gebėti rengti teisės aktų projektus;
4.9. mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. užtikrina, kad Skyriuje rengiami įsakymų, sprendimų, sutarčių ir kitų dokumentų (išvadų dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn, pažymų dėl nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų ir kt.) projektai atitiktų Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus;
5.2. atstovauja Nacionalinei žemės tarnybai ir Skyriui visų instancijų teismuose, rengia procesinių ir kitų teismams siunčiamų dokumentų projektus;
5.3. užtikrina, kad Skyriaus darbuotojų teismams teikiami dokumentai atitiktų teisės aktų reikalavimus;
5.4. susipažįsta su bylos medžiaga ir pasirengia atstovauti teismuose, išreiškia atsakovo, ieškovo, suinteresuoto ar trečiojo asmens poziciją teisminiuose ginčuose, atsako, kad teismų nutartys ir sprendimai būtų tinkamai ir laiku vykdomi;
5.5. sistemina ir kaupia informaciją apie atstovavimą teisminėse bylose, teismų priimtus sprendimus, nutartis ir informuoja Skyriaus vedėją;
5.6. rengia įsakymų, sprendimų, sutarčių projektus;
5.7. tikrina ir vizuoja Skyriaus darbuotojų parengtų įsakymų, sprendimų, sutarčių projektus;
5.8. nustatyta tvarka teikia duomenis į atitinkamas informacines sistemas;
5.9. pildo priverstinės hipotekos lakštus, teikia prašymus ir kitus dokumentus hipotekos skyriui;
5.10. konsultuoja Skyriaus darbuotojus teisės aktų taikymo klausimais;
5.11. rengia dokumentus dėl valstybinės žemės nuomos teisės perleidimo ar įkeitimo;
5.12. koordinuoja žemės konsolidacijos darbus ir teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja žemės konsolidacijos procese;
5.13. dalyvauja asmenų aptarnavime vieno langelio principu;
5.14. pagal kompetenciją atstovauja Nacionalinei žemės tarnybai kitose institucijose ir rengia procesinius bei kitus šioms institucijoms siunčiamus dokumentus;
5.15. bendradarbiauja ir teikia informaciją kitiems Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniais padaliniais;
5.16. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Nacionalinės žemės tarnybos ir kitų institucijų teisės aktų projektus;
5.17. pagal kompetenciją nagrinėja ir (ar) dalyvauja nagrinėjant fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus bei kitą iš fizinių ir juridinių asmenų gautą informaciją, taip pat valstybės ar savivaldybių institucijų kreipimusis;
5.18. pagal kompetenciją dalyvauja Nacionalinės žemės tarnybos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų ar darbo grupių veikloje;
5.19. pagal kompetenciją vykdo einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;
5.20. tvarko Skyriaus dokumentaciją;
5.21. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus ar Nacionalinės žemės tarnybos funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo ar Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Nacionalinės žemės tarnybos strateginiai tikslai, metiniai veiklos planai ir užtikrintas visų priskirtų funkcijų įgyvendinimas.
VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Informacija apie įstaigą:Vertinimo metodai:
Nenustatyta


Atlyginimas: 1249 € iki mokesčių išskaitymo / apie 804 € "į rankas"
Įmonė: Nacionalinė žemės tarnyba
Miestas: Akmenė
Kreiptis: Vilnius, Šventaragio g. 2, 852196819, taurinta.komarovske@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.01.14
Galioja iki: 2020.01.28

Atsiliepimai, skundai apie Nacionalinė žemės tarnyba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Nacionalinė žemės tarnyba
Rekvizitai apie Nacionalinė žemės tarnyba
Skundailt.com apie Nacionalinė žemės tarnyba
Verslo žinios apie Nacionalinė žemės tarnyba
118 apie Nacionalinė žemės tarnyba
KurRasti apie Nacionalinė žemės tarnyba