Personalo skyriaus vyriausiasis specialistas (vyrai ir moterys)PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 27 d.

įsakymu Nr. B1-629

PERSONALO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (1)

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Personalo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių žmogiškųjų išteklių valdymą, įgyvendinimą Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (toliau - Tarnyba).

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - žmogiškųjų išteklių valdyme.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinusiam ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir personalo valdymą, Tarnybos nuostatais;

4.3. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;

4.4. mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.6. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. padeda Skyriaus vedėjui formuoti Tarnybos žmogiškųjų išteklių politiką ir ją įgyvendinti, rengia ir organizuoja personalo motyvacijos sistemos įgyvendinimą;

5.2. padeda rengti Tarnybos ir jos teritorinių padalinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau - Darbuotojai), pareigybių aprašymus, konsultuoja pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo, rengia įsakymų projektus dėl pareigybių aprašymų ir nuostatų patvirtinimo;

5.3. pagal kompetenciją organizuoja Tarnybos Darbuotojų priėmimą į pareigas, perkėlimą ir atleidimą;

5.4. koordinuoja Tarnybos Darbuotojų darbo ir poilsio laiko apskaitą;

5.5. kontroliuoja Tarnybos Darbuotojų darbo grafikų, darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą;

5.6. rengia Tarnybos pareigybių sąrašą ir jo pakeitimus, kontroliuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą didžiausią leistiną pareigybių skaičių;

5.7. atstovauja Tarnybai konkursuose į laisvas karjeros valstybės tarnautojo pareigas ir atrankas į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas;

5.8. atlieka personalo sudėties analizę, kaitos priežastis bei tendencijas, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl personalo poreikio ir efektyvaus panaudojimo;

5.9. pagal kompetenciją organizuoja, koordinuoja Darbuotojų ir jai pavaldžios įstaigos vadovo tarnybinės veiklos vertinimą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas;

5.10. pagal kompetenciją organizuoja, konsultuoja dėl tarnybinių pasų išdavimo Tarnybos valstybės tarnautojams, užtikrina informacijos pateikimą Įstaigai, centralizuotai atliekančiai personalo administravimo funkcijas;

5.11. pagal kompetenciją organizuoja Tarnybos Darbuotojų / fizinių, juridinių asmenų ar užsienio piliečių skatinimą;

5.12. pagal kompetenciją formuoja pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą personalo mokymo prioritetus, organizuoja įgyvendinimą, atlieka mokymo poreikio Tarnybos personalui vertinimą;

5.13. organizuoja ir koordinuoja naujai priimtų Darbuotojų mokymą bei adaptaciją ir integraciją Tarnyboje;

5.14. pagal kompetenciją koordinuoja Lietuvos švietimo įstaigų studentų mokomosios praktikos atlikimą Tarnyboje;

5.15. pagal kompetenciją konsultuoja Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo klausimais, užtikrina reikalavimų laikymąsi;

5.16. pagal kompetenciją vykdo informacijos surinkimo apie asmenį procedūras;

5.17. pagal kompetenciją dalyvauja perduodant archyvui Darbuotojų asmens bylas;

5.18. pagal kompetenciją renka, vertina ir kaupia informaciją, rengia ataskaitas, pildo trečiųjų šalių pateiktus klausimynus;

5.19. pagal kompetenciją konsultuoja Tarnybos darbuotojus, teikia rekomendacijas, metodinę ir praktinę pagalbą;

5.20. Skyriaus vedėjo pavedimo nagrinėja prašymus, skundus, pranešimus ir rengia įsakymų projektus;

5.21. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Tarnybos struktūriniais padaliniais, valstybės įstaigomis, institucijomis ar kitomis organizacijomis personalo valdymo klausimais;

5.22. pagal kompetenciją dalyvauja Tarnyboje ir jai pavaldžioje įstaigoje sudarytų komisijų darbe, darbo grupėse, pasitarimuose, teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;

5.23. pagal kompetenciją pavaduoja kitą Skyriaus vyriausiąjį specialistą, jo nesant;

5.24. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 1249 € iki mokesčių išskaitymo / apie 804 € "į rankas"
Įmonė: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2, 852196826, inga.rameikaite-bukaveckiene@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.02.13
Galioja iki: 2020.02.20

Atsiliepimai, skundai apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Rekvizitai apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Skundailt.com apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Verslo žinios apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
118 apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
KurRasti apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba