Administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas (vyrai ir moterys)PATVIRTINTA
Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 27V-207

ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Administravimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS PASKIRTIS
2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Lietuvos Respublikos dalyvavimo Tarptautinės frankofonijos organizacijos veikloje ir siūlomose frankofonijos iniciatyvose nacionalinio techninio koordinatoriaus (toliau - techninis koordinatorius) funkcijas bei užtikrinti Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - Departamentas) dirbančiųjų kvalifikacijos kėlimo įgyvendinimą.

III SKYRIUS VEIKLOS SRITIS
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosios veiklos srityje - Lietuvos Respublikos dalyvavimo Tarptautinės frankofonijos organizacijos veikloje nacionalinio techninio koordinatoriaus ir bendrosios veiklos srityje - tarptautinių ryšių ir personalo administravimo.

IV SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo bei valstybės tarnybos santykius;
4.3. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje;
4.4. žinoti dokumentų bei teisės aktų rengimo ir įforminimo taisykles;
4.5. mokėti prancūzų kalbą įgudusio vartotojo lygmeniu (C1 lygiu) ir anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmeniu (B2 lygiu);
4.6. gebėti sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti bei siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus.

V SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias techninio koordinatoriaus funkcijas:
5.1. renka informaciją apie Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų prancūzų kalbos mokymosi poreikį valstybės institucijose ir kitos su prancūzų kalbos mokymais susijusios informacijos Tarptautinės frankofonijos organizacijos prašymu;
5.2. rengia metinį planą, kuriame numatyti prancūzų kalbos mokymai ir seminarai, atsižvelgiant į nacionalinio politinio koordinatoriaus nustatytas prioritetines temas ir frankofonijos iniciatyvas, ir kitų dokumentų, susijusių su frankofonijos iniciatyvomis;
5.3. organizuoja prancūzų kalbos mokymų ir seminarų, planuojamų pagal metinį planą, įgyvendinimą;
5.4. koordinuoja mokėjimų teikėjams užtikrinimą;
5.5. platina Tarptautinės frankofonijos organizacijos kvietimus dalyvauti prancūzų kalbos mokymuose ar seminaruose valstybės institucijoms, skelbia juos Departamento interneto svetainėje,
5.6. organizuoja ir vykdo prancūzų kalbos mokymų ir seminarų dalyvių atranką pagal Tarptautinės frankofonijos organizacijos keliamus reikalavimus.
6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
6.1. esant poreikiui, bendradarbiauja ir koordinuoja bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis ir įstaigomis bei tarptautinėmis organizacijomis;
6.2. esant poreikiui koordinuoja užsienio valstybių delegacijų ir atstovų priėmimą Departamente;
6.3. sudaro metinį Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planą, organizuoja metiniame kvalifikacijos tobulinimo plane numatytus bei neplaninius mokymus, kvalifikacijos kėlimo seminarus;
6.4. laikinai nesant už personalo tvarkymą atsakingo darbuotojo, vykdo jo funkcijas;
6.5. vykdo kitus su Departamento ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


Informacija apie įstaigą:Vertinimo metodai:
Nenustatyta


Atlyginimas: 1601 € iki mokesčių išskaitymo / apie 1005 € "į rankas"
Įmonė: Valstybės tarnybos departamentas prie VRM
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2, 852196812, egle.karlonaite@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.02.13
Galioja iki: 2020.02.27

Atsiliepimai, skundai apie Valstybės tarnybos departamentas prie VRM


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Valstybės tarnybos departamentas prie VRM
Rekvizitai apie Valstybės tarnybos departamentas prie VRM
Skundailt.com apie Valstybės tarnybos departamentas prie VRM
Verslo žinios apie Valstybės tarnybos departamentas prie VRM
118 apie Valstybės tarnybos departamentas prie VRM
KurRasti apie Valstybės tarnybos departamentas prie VRM