Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Alytaus departamento Vyriausiasis specialistas-maisto produktų inspektorius (vyrai ir moterys)PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus

2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. B1-662

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus

2020 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. B1-91 redakcija)

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

ALYTAUS DEPARTAMENTO

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO-MAISTO PRODUKTŲ INSPEKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (1)

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau - VMVT) Alytaus departamento (toliau - Alytaus departamentas) vyriausiasis specialistas-maisto produktų inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto-maisto produktų inspektoriaus pareigybė reikalinga vykdyti efektyvią valstybinę kontrolę maisto saugos, kokybės, ženklinimo, informacijos apie prekes, įskaitant kainų nurodymą ir kitų privalomųjų reikalavimų laikymosi maisto, vartotojų teisių apsaugos maisto ir su maistu susijusių paslaugų teikimo srityse, su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų kontrolės funkcijų įgyvendinimo ir, kad į šalies rinką importuojamas, tiekiamas ir eksportuojamas maistas atitiktų Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos (toliau - ES) ir importuojančios valstybės reikalavimus.

III SKYRIUS VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - maisto, su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų, vartotojų interesų apsaugos maisto ir su maistu susijusių paslaugų teikimo valstybinės maisto kontrolės.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį visuomenės sveikatos, maisto technologijos, bioinžinerijos arba maisto studijų krypties išsilavinimą;

4.2. būti susipažinusiam ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kompetencijai priskirtas sritis;

4.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, PowerPoint;

4.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.5. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas;

4.6. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas:

5.1. kontroliuoja vidaus rinkai ir eksportui skirto maisto atitiktį saugos, kokybės, ženklinimo, informacijos apie prekes, įskaitant kainų nurodymo teikimo ir kitiems privalomiesiems maisto tvarkymo reikalavimams įgyvendinimo laikymąsi;

5.2. vykdo maisto tvarkymo subjektų ir kitų asmenų valstybinę maisto, gyvulių skerdenų klasifikavimo ir ženklinimo, maisto tvarkymo subjektų savikontrolės sistemų ir jų funkcionavimo kontrolę, maisto importo, eksporto ir tranzito reikalavimų laikymosi kontrolę;

5.3. pagal kompetenciją atlieka muitinės sandėliuose, laikinojo saugojimo sandėliuose (importo, eksporto terminaluose) ir saugojimo sandėliuose iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką importuojamo negyvūninio maisto, dokumentų, atitikties bei fizinį patikrinimą, kontroliuoja reikalavimų laikymąsi, ima mėginius, siuntą lydinčius dokumentus žymi atitinkamais spaudais;

5.4. vykdo su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamybos, perdirbimo, pateikimo į rinką ir įvežimo į ES reikalavimų valstybinę kontrolę;

5.5. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo kontrolinius pirkimus;

5.6. vykdo maisto tvarkymo subjektų projektavimo, statybos ir rekonstravimo, žemės kasybos veterinarinį vertinimą;

5.7. atlieka patikrinimus dėl nesaugaus maisto ar su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų pateikimo į rinką, renka, kaupia, analizuoja tyrimo metu gautą informaciją, pildo skubių pranešimų apie nesaugų maistą ar pašarus sistemoje (RASFF) nustatytos formos dokumentus ir kitas skubių veiksmų procedūras;

5.8. pagal kompetenciją tiria vartotojų, jų organizacijų, kitų suinteresuotų įstaigų ir organizacijų skundus dėl maisto, neatitinkančio saugos, kokybės, ženklinimo, informacijos apie prekes, įskaitant kainų nurodymą, teikimo ir kitų privalomųjų reikalavimų, nesaugių maisto tvarkymo paslaugų teikimo, su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų;

5.9. atlieka subjektų įvertinimą dėl veterinarinio patvirtinimo, maisto tvarkymo subjekto registravimo / tvirtinimo / išdavimo / panaikinimo / sustabdymo ar kitus su jais susijusius veiksmus;

5.10. atrenka mėginius ir atlieka kitus su tuo susijusius veiksmus;

5.11. kontroliuoja higienos reikalavimų, nustatytų asmenims, kurie, eidami pareigas, tiesiogiai ar netiesiogiai liečia maistą, laikymąsi;

5.12. kontroliuoja pagal kompetenciją - alkoholio produktų atitiktį teisės aktų ir deklaruojamų norminių dokumentų reikalavimams, alkoholio produktų gamybos, realizavimo, laikymo (saugojimo), vežimo, įvežimo į Lietuvos Respublikos teritoriją reikalavimų laikymąsi;

5.13. kontroliuoja gaminių, kurie liečiasi su maistu, naudojimą, maistui tvarkyti, patalpoms ir įrenginiams valyti ir taisyti naudojamas priemones, medžiagas ir gaminius;

5.14. vykdo maisto tvarkymo subjektų priskyrimą rizikos grupėms ir atlieka kitus su tuo susijusius veiksmus;

5.15. duoda privalomus nurodymus maisto tvarkymo subjektams ir pildo maisto tvarkymo subjektų patikrinimo aktus; nustačius pažeidimus, kontroliuoja maisto tvarkymo subjektų pateiktus trūkumų šalinimo planus, jų įgyvendinimo terminus;

5.16. vykdo maisto taršos stebėsenos programų, medžiagų liekanų kontrolės gyvūnuose ir jų mėsoje, piene, paukštienoje, kiaušiniuose, žvėrienoje, žuvyse ir meduje stebėsenos programų ir kitų programų, planų, skubių veiksmų procedūrų, nustačius ar gavus informaciją apie nesaugų maistą, įgyvendinimą;

5.17. pagal kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatytų reklamos naudojimo draudimų ir reikalavimų įgyvendinimo, maisto saugos, kokybės ir su maistu susijusių paslaugų srityse, įgyvendinimo priežiūrą;

5.18. vykdo žmonių susirgimų protrūkių, kilusių dėl nesaugaus maisto, tyrimą;

5.19. taiko teisės aktų nustatyta tvarka administracinio poveikio priemones asmenims ir pareigūnams, pažeidusiems Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus reikalavimus, teikia dokumentus dėl maisto tvarkymo subjekto veiklos ribojimo, rinkos ribojimų taikymo;

5.20. informuoja Alytaus departamento direktorių apie valstybinę maisto kontrolę, nustatytus pažeidimus, susirgimų, susijusių su maistu, tyrimo eigą; teikia siūlymus dėl maisto tvarkymo subjekto veiklos ribojimo, rinkos ribojimo priemonių taikymo maisto produktams, teikia dokumentus sprendimo priėmimui;

5.21. konsultuoja asmenis dėl tinkamo teisės aktuose įtvirtintų maisto kontrolės reikalavimų laikymosi;

5.22. pagal kompetenciją kartu su kitomis įstaigomis, institucijomis dalyvauja patikrinimuose, kovojant su kontrabanda ir nelegalia prekių apyvarta;

5.23. išduoda veterinarinius dokumentus;

5.24. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, vertina dokumentus / paraiškas, vykdo patikras;

5.25. suveda duomenis į registrus / sistemas;

5.26. dalyvauja patikrinimuose;

5.27. dalyvauja komisijų, darbo grupių darbe;

5.28. savo veikloje vadovaujasi ES teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kompetencijai priskirtas sritis, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitais teisės aktais;

5.29. vykdo valstybinę geriamojo vandens kontrolę;

5.30. įgyvendina savo veikloje VMVT kokybės sistemos programas ir darbo instrukcijas, numatytas kokybės vadove;

5.31. vairuoja tarnybinį automobilį, vykdamas į patikrinimą, dalyvauja patikrinimuose;

5.32. pagal kompetenciją pavaduoja kitą Alytaus departamento vyriausiąjį specialistą-maisto produktų inspektorių, vyriausiąjį veterinarijos gydytoją-inspektorių, vyriausiąjį specialistą, jų nesant;

5.33. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Alytaus departamento direktoriaus pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Alytaus departamento direktoriui.
Informacija apie įstaigą:
Kontaktinis asmuo: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Personalo skyriaus vyriausioji specialistė Olga Skripkauskienė, tel. (8 5) 249 1643, el. p. olga.skripkauskiene@vmvt.lt


Vertinimo metodai:
Nenustatyta


Atlyginimas: 1249 € iki mokesčių išskaitymo / apie 804 € "į rankas"
Įmonė: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Miestas: Alytus
Kreiptis: Vilnius, Šventaragio g. 2, 852196826, inga.rameikaite-bukaveckiene@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.02.13
Galioja iki: 2020.02.27

Atsiliepimai, skundai apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Rekvizitai apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Skundailt.com apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Verslo žinios apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
118 apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
KurRasti apie Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba