Farmacijos politikos skyriaus patarėjas (vyrai ir moterys)FARMACIJOS POLITIKOS SKYRIAUS PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Farmacijos politikos skyriaus (toliau -” skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga padėti efektyviai planuoti skyriaus darbą, koordinuoti nacionalinės farmacijos teisės derinimą su Europos Sąjungos (toliau - ES) farmacijos teisės reikalavimais laisvo prekių judėjimo apimtyje ir kitą farmacijos sektoriaus veiklą, kuri nėra susijusi su ES antrinės teisės įgyvendinimu, užtikrinti gyventojų poreikius atitinkančią vaistinių preparatų tiekimo ir aprūpinimo jais sistemą, rengti ir vertinti atitinkamus nacionalinius teisės aktus siekiant užtikrinti, kad laiku ir kokybiškai būtų suderinta nacionalinė farmacijos teisė su ES farmacijos teisės reikalavimais ir reglamentuota kita farmacijos sektoriaus veikla minėtose srityse, dalyvauti formuojant ir įgyvendinant ministerijos vaistų ir kitų farmacijos produktų politiką.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - farmacinės veiklos reglamentavime laisvo prekių judėjimo, farmacijos specialistų, vaistinių ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apimtyje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį farmacijos studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį farmacijos srityje;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, reglamentuojančius farmacinę veiklą laisvo prekių judėjimo apimtyje;
4.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, dirbti kolektyve;
4.5. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. koordinuoja, rengia, dalyvauja rengiant ir vertina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų projektus:
5.1.1. įteisinančius ES antrinės teisės nuostatas, reguliuojančias vaistinių preparatų registraciją, vaistinių preparatų ir veikliųjų medžiagų didmeninį platinimą, farmakologinį budrumą, valstybinę šių veiklų priežiūrą;
5.1.2. reglamentuojančius neharmonizuotas veiklos sritis, susijusias su vaistinių preparatų tiekimu, vaistinių veikla, kitų mažmeninės prekybos vietų, kuriuose vykdoma veikla su vaistiniais preparatais, veikla, vaistininko praktikos licencijų išdavimu ir vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) įrašymu į sąrašą, farmacijos specialistų teisių ir pareigų paskirstymu, vaistinių preparatų laikymu asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimu (pardavimu) vaistinėse;
5.2. koordinuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigų perkamų vaistinių preparatų asortimento ir kainų analizių rengimą ir teikia siūlymus dėl vaistinių preparatų asortimento papildymo ar pakeitimo gydymo įstaigoms ir CPO LT;
5.3. koordinuoja analizių dėl ESPBI IS e. recepto posistemės veikimo ir poreikio tobulinti ESPBI IS e. recepto posistemę, rengimą ir teikia siūlymus dėl e. recepto posistemės tobulinimo;
5.4. koordinuoja ir dalyvauja analizuojant dokumentus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš ES, vertina galimas pasekmes farmacijos sektoriui ir teikia siūlymus dėl priemonių, skirtų galimoms neigiamoms pasekmėms sumažinti;
5.5. koordinuoja, rengia ir dalyvauja rengiant ministerijos strateginio plano priemonę "Nacionalinė vaistų politika" ir dalyvauja rengiant kitus ministerijos strateginius veiklos planus;
5.6. koordinuoja, rengia ir dalyvauja rengiant metinius skyriaus darbo planus;
5.7. vykdo skyriui pavestų Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos priemonių vykdymo stebėseną;
5.8. nagrinėja naujus ES farmacijos teisės aktus (laisvo prekių judėjimo apimtyje), ir teikia siūlymus dėl jų nuostatų perkėlimo į Lietuvos Respublikos teisės aktus;
5.9. pagal kompetenciją rengia, derina, pristato Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir teikia pastabas bei siūlymus ES institucijose nagrinėjamais klausimais, dalyvauja ES institucijų komitetuose, darbo grupėse;
5.10. bendradarbiauja su kitų ES valstybių narių ir institucijų atstovais, analizuoja užsienio šalių patirtį farmacijos srityje ir teikia siūlymus nacionalinei teisei tobulinti;;
5.11. pagal kompetenciją atstovauja ministeriją institucijose, įstaigose ar įmonėse, pagal kompetenciją atstovauja skyrių ministerijos administracijos padaliniuose bei ministerijai pavaldžiose įstaigose;
5.12. pavaduoja skyriaus vedėją: vadovauja skyriui, organizuoja ir koordinuoja skyriaus veiklą, įgyvendinant skyriui pavestas funkcijas, bei atsako už tinkamą skyriaus funkcijų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus skyriaus vedėjo nedarbingumo, atostogų, komandiruočių, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, taip pat, skyriaus vedėjo nurodymu, pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ar nedarbingumo metu;
5.13. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;
5.14. vykdo ir kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.


VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Atlyginimas: 2059 € iki mokesčių išskaitymo / apie 1267 € "į rankas"
Įmonė: Sveikatos apsaugos ministerija
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Šventaragio g. 2, 852196819, taurinta.komarovske@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.02.13
Galioja iki: 2020.02.27

Atsiliepimai, skundai apie Sveikatos apsaugos ministerija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Sveikatos apsaugos ministerija
Rekvizitai apie Sveikatos apsaugos ministerija
Skundailt.com apie Sveikatos apsaugos ministerija
Verslo žinios apie Sveikatos apsaugos ministerija
118 apie Sveikatos apsaugos ministerija
KurRasti apie Sveikatos apsaugos ministerija