Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas (vyrai ir moterys)PATVIRTINTA
Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2020 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. P2E-85


STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2 Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti jam priskirtų Trakų rajono savivaldybės projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų lėšomis, rengimo, administravimo ir įgyvendinimo eigą, rengti savivaldybės investicijų paraiškas (projektus) bei programas įvairių fondų finansinei paramai gauti, dalyvauti Trakų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano rengime ir jo įgyvendinime.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - savivaldybės projektinėje veikloje ir strateginiame planavime.
IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo su Europos Sąjungos struktūriniais fondais patirtį;
4.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, vietos ir regioninį planavimą, ES ir kitų fondų paramos teikimą bei jos administravimą;
4.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
4.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti Skyriaus tikslus ir uždavinius savivaldybės strateginio planavimo ir projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų lėšomis, administravimo srityje, vykdo šias funkcijas:
5.1. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginius plėtros ir veiklos planus;
5.2. koordinuoja jam priskirtų Trakų rajono savivaldybės projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų lėšomis, rengimo, administravimo ir įgyvendinimo eigą;
5.3. užtikrina kvalifikuotą patvirtintų projektų įgyvendinimo priežiūrą;
5.4. pagal kompetenciją rengia ir teikia ataskaitas ES paramą administruojančioms institucijoms;
5.5. rengia projektų įgyvendinimui būtinų paslaugų, prekių ar darbų pirkimo paraiškas-užduotis ir teikia jas viešojo pirkimo komisijai arba įgyvendina pats;
5.6. analizuoja individualios veiklos (su verslo liudijimais) fiksuotų pajamų mokesčio dydžius gyventojams pagal atskiras veiklos rūšis, teikia pasiūlymus dėl mokesčių, rinkliavų lengvatų suteikimo, rengia su tuo susijusius savivaldybės institucijų teisės aktus;
5.7. siekdamas efektyvaus lėšų panaudojimo, planuoja veiklai skiriamas biudžetines lėšas ir užtikrina jų taupų panaudojimą;
5.8. rengia ir derina skyriaus metinį viešųjų pirkimų planą;
5.9. teikia pasiūlymus dėl investicijų projektų ir organizuoja projektų paraiškų rengimą, atsižvelgdamas į Savivaldybės politiką, strateginius rajono plėtros tikslus, regioninius ir nacionalinius strateginius planus;
5.10. bendradarbiauja su rajono bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir padeda joms organizuoti investicijų projektų ir programų parengimą;
5.11. koordinuoja ir administruoja priemonės "Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimą Trakų rajono savivaldybėje;
5.12. teikia siūlymus dėl rajono bendruomenių veiklos stiprinimo ir jų skatinimo dalyvauti projektinėje veikloje;
5.13. atlieka investicijų projektų ekonominius skaičiavimus, finansinį modeliavimą;
5.14. atlieka investicijų projektų sutarčių vykdymo kontrolę investavimo periodu;
5.15. teikia informaciją suinteresuotiems fiziniams ir juridiniams asmenims pagal skyriaus kompetenciją;
5.16. pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ministerijomis, Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais bei kitomis institucijomis ir organizacijomis;
5.17. pagal kompetenciją rengia tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus;
5.18. teikia metodinę paramą investicijų, įvairių fondų lėšų gavimo ir ekonominės plėtros klausimais kitiems savivaldybės administracijos padaliniams;
5.19. teikia skyriaus vedėjui metines savo veiklos ataskaitas;
5.20. pagal kompetenciją formuoja dokumentų bylas, patvirtintas Savivaldybės dokumentacijos planuose;
5.21. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.


VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Atlyginimas: 1196 € iki mokesčių išskaitymo / apie 774 € "į rankas"
Įmonė: Trakų rajono savivaldybės administracija
Miestas: Trakų r.
Kreiptis: Vilnius, Šventaragio g. 2, 852196804, kristina.jasilionyte@vtd.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.02.13
Galioja iki: 2020.02.27

Atsiliepimai, skundai apie Trakų rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Trakų rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Trakų rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Trakų rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Trakų rajono savivaldybės administracija
118 apie Trakų rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Trakų rajono savivaldybės administracija