Vaizduojamosios dailės skyriaus Dailėtyrininkas-istorinės fotografijos rinkinio kuratorius (vyrai ir moterys)PATVIRTINTA
Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus
2020-02-11 įsakymu Nr. V.2-33

LIETUVOS DAILĖS MUZIEJAUS VAIZDUOJAMOSIOS DAILĖS SKYRIAUS DAILĖTYRININKO-ISTORINĖS FOTOGRAFIJOS RINKINIO KURATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

1. Šis pareigybės aprašymas nustato Lietuvos dailės muziejaus (toliau - LDM) Vaizduojamosios dailės skyriaus dailėtyrininko-istorinės fotografijos rinkinio kuratoriaus priėmimo, atleidimo iš darbo tvarką, pareigoms užimti būtinus specialiuosius reikalavimus, pavaldumą, teises, pareigas bei atsakomybę.
2. Dailėtyrininkas-istorinės fotografijos rinkinio kuratorius yra darbuotojas, dirbantis pagal neterminuoto darbo sutartį.
3. Dailėtyrininką-istorinės fotografijos rinkinio kuratorių į pareigas skiria ir iš jų atleidžia, skatina bei traukia drausminėn atsakomybėn už darbo pareigų pažeidimą LDM direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Dailėtyrininkas-istorinės fotografijos rinkinio kuratorius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, kultūros ministro įsakymais, Lietuvos dailės muziejaus nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais ir šiuo aprašu.
5. Dailėtyrininkas-istorinės fotografijos rinkinio kuratorius per Vaizduojamosios dailės skyriaus vedėją yra pavaldus direktoriaus pavaduotojui-vyriausiajam fondų saugotojui ir direktoriaus pavaduotojui parodinei veiklai ir moksliniams tyrimams.
6. Pareigybės grupė - specialistas.
7. Pareigybės lygis - A2.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

8. Asmuo, pretenduojantis užimti dailėtyrininko-istorinės fotografijos rinkinio kuratoriaus pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
8.1. turėti aukštąjį humanitarinių studijų srities menotyros krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą;
8.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų menotyrinio darbo patirtį fotografijos srityje;
8.3. privalumas - ne mažesnė kaip vienerių metų darbo muziejuje patirtis;
8.4. labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
8.5. labai gerai mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų);
8.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
8.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

III. FUNKCIJOS

9. Dailėtyrininkas-istorinės fotografijos rinkinio kuratorius vykdo šias funkcijas:
9.1. rinkinio perdavimo-priėmimo aktu priima istorinės fotografijos rinkinio eksponatus savo atsakomybėn;
9.2. vykdo rinkinio eksponatų rašytinę ir kompiuterinę apskaitą, sudaro ir periodiškai atnaujina ekstremalių situacijų ir ginkluoto konflikto atveju evakuotinų eksponatų sąrašus;
9.3. vykdo naujai gautų eksponatų ženklinimą ir sandėliavimą pagal muziejuje nustatytą saugojimo sistemą, sudaro visų saugojimo vietų topografinius sąrašus;
9.4. vykdo rinkinio eksponatų inventorinimą, tyrinėja rinkinį, kaupia mokslinę informaciją, teikia pasiūlymus dėl rinkinio sklaidos;
9.5. dalyvauja rengiant ekspozicijas bei parodas, instruktuoja ir konsultuoja ekskursijų vadovus bei kitus specialistus;
9.6. rengia su kuruojamu rinkiniu susijusius muziejaus leidinius, katalogus, rašo ir publikuoja straipsnius, dalyvauja konferencijose;
9.7. nuolat stebi ir fiksuoja rinkinio saugyklos temperatūros ir santykinės drėgmės rodmenis, nedelsiant informuoja direktoriaus pavaduotoją-vyriausią fondų saugotoją, skyriaus vedėją, direktoriaus pavaduotoją ūkiui, muziejaus klimatologą ir mikrobiologą apie pastebėtus apsaugos ar saugojimo normų pažeidimus, kilusias ekstremalias situacijas ir imasi priemonių joms pašalinti;
9.8. nuolat stebi ir kontroliuoja saugomų eksponatų būklę, nedelsiant informuoja direktoriaus pavaduotoją-vyriausią fondų saugotoją, skyriaus vedėją ir direktorių eksponato dingimo ar sužalojimo atveju;
9.9. vykdo planinį rinkinio eksponatų patikrinimą;
9.10. vykdo rinkiniui papildyti aktualių kūrinių paieškas, pristato juos Lietuvos dailės muziejaus rinkinių komisijai (toliau - Rinkinių komisija), rengia įsigijimui pristatomų kūrinių anotacijas-rekomendacijas;
9.11. vykdo rinkinio eksponatų vertinimą ir pateikia Rinkinių komisijai;
9.12. pagal kompetenciją teikia informaciją apie kuruojamo rinkinio eksponatus Lietuvos dailės muziejaus darbuotojams, kitų institucijų specialistams ir kitiems lankytojams vadovaujantis Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija;
9.13. kartą metuose pateikia direktoriaus pavaduotojui-vyriausiajam fondų saugotojui ataskaitą apie saugomo rinkinio eksponatų apskaitą;
9.14. teikia rinkinio eksponatų duomenis viešinimui LIMIS sistemoje;
9.15. specializuotose muziejaus programose atlieka tyrinėjimo darbus ir įgyvendina leidybinius bei parodinius projektus, tiesiogiai nesusijusius su kuruojamu rinkiniu, turėdamas galimybę gauti papildomą atlyginimą;
9.16. darbo Lietuvos dailės muziejuje laiku su kuruojamu rinkiniu susijusius sukurtus autorinius darbus ir turtines teises į juos visam laikui perduoda Lietuvos dailės muziejui;
9.17. vykdo kitus su muziejaus uždaviniais ir funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio LDM direktoriaus pavedimus.


Informacija apie įstaigą:
Lietuvos dailės muziejus yra nacionalinė valstybės biudžetinė įstaiga, kaupianti, sauganti, tirianti, konservuojanti, restauruojanti ir populiarinanti nacionalinės svarbos dailės meno ir kultūros istorijos muziejines vertybes.


Vertinimo metodai:Atlyginimas: 1056 € iki mokesčių išskaitymo / apie 694 € "į rankas"
Įmonė: Lietuvos dailės muziejus
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Didžioji g. 4, 852628030, muziejus@ldm.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.02.14
Galioja iki: 2020.02.28

Atsiliepimai, skundai apie Lietuvos dailės muziejus


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Lietuvos dailės muziejus
Rekvizitai apie Lietuvos dailės muziejus
Skundailt.com apie Lietuvos dailės muziejus
Verslo žinios apie Lietuvos dailės muziejus
118 apie Lietuvos dailės muziejus
KurRasti apie Lietuvos dailės muziejus