Viešosios įstaigos "Lazdijų ligoninė" direktorius (vyrai ir moterys)PATVIRTINTA
Lazdijų rajono
2020 m. vasario 10 d.
potvarkiu Nr. 7V-7


LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS "LAZDIJŲ LIGONINĖ" DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Viešosios įstaigos ,,Lazdijų ligoninė" (toliau - Ligoninė) direktorius (toliau - direktorius) yra viešosios įstaigos vadovas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės lygis - A1.
3. Ligoninės direktorius į pareigas skiriamas viešo konkurso būdu penkeriems metams ir atleidžiamas arba atšaukiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Ligoninės direktorius yra atskaitingas savivaldybės tarybai, pavaldus savivaldybės merui ir savivaldybės tarybai.

II SKYRIUS
BENDRIEJI IR SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DIREKTORIUI


5. Ligoninės direktorius turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:
5.1. Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:
5.1.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 "Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo"
5.1.2. turėti ne mažiau kaip 2 metų vadovaujamojo darbo patirtį ir biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
5.2. Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:
5.2.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
5.2.2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
5.2.3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
5.2.4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
5.2.5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
5.2.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
5.2.7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę, atsižvelgiant į vadovaujamos įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti įstaigos darbą.

III SKYRIUS
DIREKTORIAUS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Ligoninės direktorius:
6.1. organizuoja Ligoninės veiklą, veikia jos vardu santykiuose su kitais asmenimis, įgyvendina Ligoninės įstatuose nustatytus tikslus ir uždavinius;
6.2. organizuoja bei užtikrina įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, Ligoninės įstatų įgyvendinimą arba pats juos įgyvendina;
6.3. tvirtina Ligoninės vidaus darbo tvarkos taisykles, administracijos darbo reglamentą, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, darbo normas, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, darbo grafikus, reikalauja, kad darbuotojai laikytųsi patvirtintų taisyklių, instrukcijų ir normų;
6.4. viešo konkurso tvarka skiria ir atleidžia iš pareigų direktoriaus pavaduotojus, tvirtina jų pareigybės aprašymus, nustato darbo sutarties sąlygas, atlyginimą, sudaro su jais darbo sutartis ir jas nutraukia, skatina ir skiria nuobaudas įstatymų nustatyta tvarka;
6.5. nustato Ligoninės darbuotojų pareigybes, įstatymų nustatyta tvarka priima ir iš darbo atleidžia Ligoninės padalinių vadovus, viešo konkurso būdu priima filialų ir atstovybių vadovus ir atleidžia juos iš darbo, priima ir iš darbo atleidžia sveikatos priežiūros specialistus ir kitus darbuotojus, su jais sudaro darbo sutartis bei jas nutraukia, nustato sveikatos priežiūros specialistų ir kitų darbuotojų atlyginimus, skatina sveikatos priežiūros specialistus ir kitus darbuotojus bei skiria jiems drausmines nuobaudas teisės aktų nustatyta tvarka;
6.6. teisės aktų nustatyta tvarka parengia ir Lazdijų rajono savivaldybės tarybai (toliau - Savininkas) pateikia praėjusių finansinių metų Ligoninės veiklos ataskaitą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį, atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui, pranešimą Savininkui apie įvykius, turinčius esminės reikšmės Ligoninės veiklai, informacijos apie Ligoninės veiklą pateikimą visuomenei, viešos informacijos paskelbimą;
6.7. vykdo Ligoninės veiklos planus ir sudaro veiklos ataskaitas;
6.8. užtikrina, kad Ligoninė, vykdydama ūkinę veiklą, siektų jai nustatyto veiklos tikslo ir veiktų jai nustatytose veiklos srityse;
6.9. kontroliuoja, kad Ligoninėje būtų vykdomi įstatymai, kiti teisės aktai ir Savininko sprendimai;
6.10. leidžia įsakymus, tvirtina Ligoninės vidaus tvarkos taisykles, Ligoninės vidaus kontrolės tvarkos aprašą, darbuotojų pareigybių aprašymus, kitus Ligoninės dokumentus;
6.11. atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų tinklo išdėstymo ir struktūros minimalius normatyvus, Savininko bei teritorinės ligonių kasos rekomendacijas, suderinęs su Savininku, didina ar mažina teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų asortimentą, pagal aplinkybes keičia Ligoninės lovų skaičių;
6.12. kreipiasi į Savininką dėl neefektyviai dirbančių Ligoninės padalinių reorganizavimo ar likvidavimo;
6.13. suderinęs su Ligoninės stebėtojų taryba, tvirtina Ligoninės darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą;
6.14. atidaro ir uždaro Ligoninės sąskaitas bankuose;
6.15. atsako už pagal panaudos sutartį Ligoninei perduoto bei Ligoninei nuosavybės teise priklausančio turto tinkamą naudojimą ir išsaugojimą;
6.16. suderinęs su Savininku, tvirtina Ligoninės vidaus struktūrą;
6.17. skiria ir atšaukia gydymo tarybos pirmininką ir gydymo tarybos narius;
6.18. skiria ir atšaukia slaugos tarybos pirmininką ir slaugos tarybos narius;
6.19. Ligoninės vardu pasirašo dokumentus ir išduoda kitiems asmenims įgaliojimus vykdyti tas funkcijas, kurios yra Ligoninės direktoriaus kompetencija;
6.20. tvarko Ligoninės turtą, atlieka su juo susijusias ūkines operacijas, pasirašo dokumentus;
6.21. užtikrina racionalų Ligoninės turto naudojimą ir jo apsaugą;
6.22. diegia šiuolaikinius moksliškai pagrįstus, Sveikatos apsaugos ministerijos aprobuotus diagnostikos ir gydymo būdus Ligoninėje;
6.23. analizuoja Ligoninės sveikatos sistemos rodiklius ir ieško būdų bei priemonių jiems gerinti;
6.24. užtikrina tinkamą Ligoninės duotų užduočių vykdymą laiku;
6.25. sukuria ir prižiūri Ligoninės vidaus kontrolės, įskaitant ir finansų kontrolės, sistemą;
6.26. gavęs Savininko raštišką sutikimą, turi teisę pasirašyti sutartis dėl Ligoninės ilgalaikio turto pardavimo, perleidimo, išnuomojimo, įkeitimo, garantavimo ar laidavimo juo, kitų subjektų prievolių vykdymą;
6.27. turi kitų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja įstatymams, teisės aktams bei šiam pareigybės aprašymui;
6.28. atlieka kitas, teisės aktuose numatytas ar Ligoninės Savininko ir jo įgaliotos institucijos jam priskirtas nenuolatinio pobūdžio funkcijas, siekdamas įgyvendinti Ligoninės strateginius tikslus.

IV. SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

7. Direktorius atsako už:
7.1. pareigų, numatytų šiame pareigybės aprašyme, vykdymą laiku ir kokybiškai;
7.2. finansinės atskaitomybės sudarymą ir jos pateikimą Savininkui;
7.3. duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui;
7.4. pranešimą Savininkui apie įvykius, turinčius esminės reikšmės Ligoninės veiklai;
7.5. informacijos apie Ligoninės veiklą pateikimą visuomenei;
7.6. viešos informacijos paskelbimą;
7.7. tvarkomų dokumentų saugumą ir turimos informacijos konfidencialumą;
7.8. teisės aktų nustatyta tvarka už žalą, dėl savo kaltės ar neatsargumo padarytą Ligoninei ar Ligoninės pacientams;
7.9. kitus veiksmus, kurie numatyti teisės aktuose bei Ligoninės įstatuose.Atlyginimas: 1182 € iki mokesčių išskaitymo / apie 766 € "į rankas"
Įmonė: Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Miestas: Lazdijai
Kreiptis: Vilniaus g. 1
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Paskelbta: 2020.02.14
Galioja iki: 2020.02.28

Atsiliepimai, skundai apie Lazdijų rajono savivaldybės administracija


Komentaras:
Vardas:
 

Prašome čia rašyti tik komentarus apie įmonę (ne apie save, kad ieškote darbo). Akivaizdžiai šmeižikiški ar komentarai su keiksmažodžiais bus ištrinti. Prie skelbimo bus paskelbtas Jūsų IP adresas, kad esant reikalui, darbdavys galėtų nustatyti kas jį apšmeižė.

       Google apie Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Rekvizitai apie Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Skundailt.com apie Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Verslo žinios apie Lazdijų rajono savivaldybės administracija
118 apie Lazdijų rajono savivaldybės administracija
KurRasti apie Lazdijų rajono savivaldybės administracija